Bahasa Jawa "Nulis Layang Kiriman" Kelas 5 SD Semester 1 UAS 1 TA 2014/2015

NULIS LAYANG KIRIMAN

        Perangane layang kiriman nganggo basa jawa iku lumrahe ana 7, yaiku :
1.     Titi mangsa
        Yaiku tanggal nalika laying ditulis.
2.     Adangiyah
        Nelakake ungguh – ungguhe sing kirim layang marang sing dikirimi, kayata :
        a. marang sedulur utawa kanca – kanca kans sapadha – padha nganggo unen–unen: Salamku, taklimku, ingkang taklim.
        b. marang sedulur enom utawa marang sapadha-padha, nganggo unen-unen: Salam taklim.
        c. marang sedulur enom kang perlu diajeni, nganggo unen-unen: Ingkang salam.
        d. Saka wong enom marang wong tuwane dhewe, nganggo unen-unen: Ingkang sembah pangabekti.
        e. Saka wong tuwa marang anak putu, nganggo unen-unen: Pandongaku, lan sapiturute.
3.     Pambuka ( bebuka = satata basa )
        Kabar keslametan sing kirim layang lan pangarep-arep supaya sing dikirimi layang iya slamet.
4.     Surasa basa ( isi )
        Nelakake apa bae sing perlu dikabarake.
5.     Wasana basa ( penutup )
        Panjaluk utawa panjurung kang gandheng karo isine layang.
6.     Paprenahan
        Tetembungan kang nelakake prenahe wong sing kirim layang karo sing dikirimi layang, kayata :
        a.     mitramu                                           e.       Ingkang putra tuhu tresna
        b.     Ibumu                                              f.        Ingkang rayi
        c.     Bapak                                              g.       Ingkang rama
        d.     Eyang
7.     Jeneng ( tandha tangan ) sing kirim layang\


        Tuladha :
                                                                                                Salamku marang kanca-kanca
                                                                                                Klas papat SD Peterongsn
                                                                                                Ing Semarang

                Kanthi layang iku aku kirim kabar keselametan, muga-muga kanca-kanca ing kene uga tansah pinaringan bagas waras.
                Kejaba saka iku, perlu dakkabarake menaawa aku saiki wis sekolah ana SD Cemara II Sala. Aku ditampa ana klas VA ing SD Cemara Sala. Ana Sala aku wis krasan. Kancaku akeh, lan tumanduke menyang aku padha becik. Kabeh wulangan bisa tak tampa kanthi lancar muga-muga sateruse tansah mengkono. Guruku apik, mulange cetha banget. Aku kerep didhawuhi maju, nyitakake pengalamanku nalika ana Semarang.
                Wis ya cukup semene, liya dina disambung maneh. Salamku marang kanca-kanca ing kene.

                                                                                                Sala, 5 Desember 2011
                                                                                                              Mitramu
                                                                                                                 Tuti
Previous
Next Post »
Thanks for your comment