Prediksi US Bahasa Jawa Kelas 6 SD UAS 2 TA 2013/2014

I.        Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat !
1.         Yen mlaku ing cuaca kang akeh pedhut prayogane nggawa ….
a.       Rek/ korek api                                               c. lampu senter           
b.      Payung                                                          d. topi
2.         Ing ngisor iki klebu dasanamane lemah, kajaba ….
a.       Siti                                                                c. bumi
b.      Pertiwi                                                          d. awiyat        
3.         Anak papat wadon kabeh jenenge ….
a.       Ontang-anting                                               c. kedhana-kedhini
b.      Sarimpi                                                          d. cukit dulit
4.         Cacahing larik saben sapadha di arani ….
a.       Guru lagu                                                      c. dhong-dhing
b.      Guru wilangan                                              d. guru gatra
5.         Klebu tari daerah Jawa, kajaba ….
a.       Bondan                                                         c. gambir anom
b.      Golek                                                                        d. poco-poco
6.         Ing ngisor iki klebu tembang dolanan, kajaba ….
a.       Menthog-menthog                                        c. jaranan
b.      Mijil                                                              d. jambe tukul
7.         Anggone golek ragat sekolahe anake direwangi adus kringet. Adus kringet tegese ….
a.       Ongkang-ongkang                                        c. nyambot gawe abot banget
b.      Laras-arasan                                                  d. sila tumpang
8.         Wedang bubuk gula jawa, yen kepethuk ati ….
a.       Cuwa                                                                        c. lega
b.      Gela                                                              d. lila
9.         rw pen=i  ai=  amBrw. Penulisan latine yaiku ….
a.       Rawa pening ing Magelang                          c. Rawa Pening Ing Tuntang
b.      Rawa Pening Ing Ambarawa                        d. Rawa Pening Ing Semarang
10.    Sing nraju mas iku ….
a.       Bangkekane                                                  c. tangane
b.      Pundhake                                                      d. gulune
11.    Anak Jaran arane ….
a.       Pedhet                                                           c. cempe
b.      Belo                                                              d. gudel
12.    Raden Werkudara gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur kosok baline …
a.       Cilik cendhek                                                c. cilik-cilik
b.      Cendhak-dawa                                             d. dhuwur lemu          
13.    Kadingaren kowe gelem teka mrene. Ukara kasebut jangkepe kang mathuk ….
a.       Mbalung janur                                               c. njanur gunung
b.      Jenang gula                                                   d. jenang sela

14.    Wong kang pagaweyane dol tinuku kewan rajakaya diarani ….
a.       Gerji                                                              c. gamel
b.      Blantik                                                          d. niyaga
15.    Klebu jenenge jangan, kajaba ….
a.       Tahu pong                                                     c. kangkung
b.      Kobis                                                                        d. mbayung
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat !
16.    Ing wayah esuk sang baskara jumedhul nyinari jagat raya. Sing dikarepke sang bagaskara yaiku ….
17.    Pangkur, Asmaradana, Mijil iku klebu arane tembang ….
18.    Janji pramuka siaga diarani ….
19.    Papan kanggo munggah mudunke montor mabur diarani …
20.    ankTelu  ln=  k[bh . Ing aksara latin yaiku ….
21.     Unen-unen kang nggambarake samubarang iku diarani ….
22.    Raden Gathutkaca mabur ing gegana, Raden Antasena ambles ing ….
23.    Sakdurunge numpak sepur kudu tuku karcis ing ….
24.    Ing wayah awan katon padhang njingglang. Padang njingglang kosok baline ….
25.    Panengahe Pandhawa arane yaiku …
III. Isilah soal dibawah ini dengan jawaban yang benar !
26.    Aranana tembung macapat 4 wae!
27.    Tulisen nganggo aksara jawa!
Nyabrang dalan bebarengan
28.    Apa bae apotik hidup iku!!
29.    Larase gamelan iku apa bae?

30.    Apa parikan iku? Wenehana tuladha 2 bae!
Previous
Next Post »
Thanks for your comment