Soal UTS 2 Mapel Bahasa Jawa Kelas 4 SDULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata pelajaran     :    Bahasa Jawa
Kelas                   :    IV (Empat)
                                 Hari/ Tanggal       :
                                 Waktu                  :

Petunjuk Umum:
1.        Tulislah namamu di sudut kanan atas!
2.        Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama!
3.        Kerjakanlah lebih dahulu soal yang kamu anggap lebih mudah!
4.        Telitilah kembali jawabanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak/ Ibu Guru!

Wacanen crita rakyat ing ngisor kanthi permati!

Cindelaras
     Raden Putra raja ing Jenggala duwe garwa loro yaiku Dewi Limaran lan Dewi Cindaka padha ayune, nganti ora bias dibedaake. Sing mbedakake mung sipate. Menawa Dewi Limaran watake becik. Nanging Dewi Cindaka culika.
     Ringkasing crita amarga pitraeh Dewi Cindaka, Dewi Limaran di tundhing lunga Raden Putra. Sabanjure Dewi Limaran lunga saparan-paran nganti tumeka alas. Kamangka dheweke lagi ngandhut. Dina ginanti dina, wulan ginanti wulan, Dewi Limaran banjur babaran. Anake miyos lanang, diparapi Cindhelaras.
     ………………..
A.      Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
1.         Irah-irahan wacan ing duwur yaiku ….
2.         Sipate Dewi Limaran    . . .    dene sipate Dewi Cindaka ….
3.         Watake tembang gambuh yaiku ….
4.         Tembung pitakon “Kepriye” iku nakokake ….
5.         Gawe kitiran kelebu pengalaman sing gawe….
6.                                                Paraga wayang ing sisih kiwa iki jenenge ….7.         Darji           :      “Apa pegaweanmu saben esuk, Tin?”
Tini             :      “Mbiyantu ibu ana pawon.”
Darji           :      “Antarane isak-isak karo nyapu, endi sing kok pilih?”
Tini             :      “Aku milih isak-isak”
Darji           :      “Kepriye caramu isaisak piring, Tin?”
Tini             :      “Mengko sore bali sekolan dolan menyang omahku, dak wuruhi”
Kang nindakake pacelathon ing ndhuwur yaitu    . . .    lan ….
8.         Latar/ panggonan dumadine pachelathon iku ana ing ….
9.         Ubarampe gawe kitiran yaitu ….
10.                                                                              Aksara Jawa ing sisih kiwa iku wacane ….

11.                                                                            Puntadewa iku kalebet pandhawa, tegese Pandhawa yaiku anak lima lanang kabeh. Ana ing Pandhawa, Puntadewa dadi pambarepe Pandhawa.
Prabu Puntadewa nduweni watak sabar, ngemong karo adhi-adhine, jujur lan wicaksana. Mula sedulure akeh lan ditresnani para kawula.
Watake Prabu Puntadewa yaiku ….
12.     Pengalaman ana sing nyenengake ana sing ….
13.                                                 
                                                         Ibune Nakula lan Sadewa jenenge ….

14.                    “Gedhe Kudu Ngalah”
Mbak Sri lagi nakoni adhine kang isih balita
Mbak Sri       :    “Gajah karo kancil gedhe endi, Dhi?”
Adhine         :    “Ya gedhe gajah!”
Mbak Sri       :    “Pinter”
………
Pacelathon ing dhuwur diperagake dening    . . .   lan ….
15.     “Tuku gula jawa” menawa ditulis nganggo aksara jawa dadine ….


B.       Wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
1.         Sebutna unsur-unsur ing cerita rakyat!
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
2.      Gawea ukara nganggo tembung :
a.       Pira
b.      Ngapa
c.       Kepriye
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
3.      Ukara ing ngisor iki dadekna krama inggil!
“Bapak lunga kantor numpak montor”
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
4.      Jelasna urut-urutane gawe layang!
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
5.      Sebutna araning Pandhawa Lima!
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
6.      Tembang macapat ana pira? Sebutna 3 wae!
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
7.      Jlentrehna apa kang diarani alur lan latar!
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
8.      Tulisna nganggo aksara jawa:
a.         Carane gawe soto
b.        Tuku trasi
c.         Lagi teka
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
9.      Gantinen tulisan jawa iki dadi tulisan latin!
a.          

b.         

c.          

Wangsulan    :
a ................................................................................................................................

b.      . ...........................................................................................................................

c.       . ...........................................................................................................................


10.  1.    Wiwitane numpak digondheli Bapake.
2.    Dek dina Minggu Niken ajar numpak sepedha.
3.    Bapake ngetutake ngetan ngulon bola bali sajake katon sayah.
4.    Mlakune isih sleyoran pijer arep ambruk bae.
Ukara ing dhuwur dadekna paragraf kang mathuk lan runtut!
Wangsulan    :
a ................................................................................................................................
b.      . ...........................................................................................................................
c.       . ...........................................................................................................................
d.      . ...........................................................................................................................Previous
Next Post »
Thanks for your comment