Soal dan Kunci UTS II Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 TA 2013/2014


PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UPTD DIKPORA UNIT KECAMATAN ................
SD NEGERI…………………………………………
 


ULANGAN TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------
Mata Pelajaran     : Bahasa Jawa
Kelas                    : III(tiga)
Hari/Tanggal        : Senin, 17 Maret 2014
Waktu                  :10.00-11.00 WIB

Pitudhuh :
1.      Tulisen jenengmu ana sisih tengen dhuwur!
2.      Wacanen saben soal kanthi premati!
3.      Garapen luwih dhisik soal-soal kok anggep luwih gampang!
4.      Titinen maneh garapanmu sadurunge kok aturake marang Bapak/Ibu guru!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.            Wenehana tandha ping (x) ana ing aksara a, b utawa c wangsulan kang bener!
Wacanen kang premati kanggo mangsuli nomer 1-4
                                                   Sunan Kudus
Sunan Kudus kuwi sugenge dhek jaman Kerajaan Bintara Demak. Daleme ana ing Kudus. Jaman semana agama Islam lagi sumebar. Nalika isih akeh sing ngrasuk agama Hindu.
Dene Kanjeng Sunan kuwi kewajibane nyiarake agama Islam. Sunan Kudus kuwi wong kang wicaksana. Panjenengane pirsa yen sapi kuwi kewan kang dianggep suci dening agama Hindu. Mula kanthi sabar, lan alus panjenengane dhawuh yen wong Kudus ora kena nyembelih sapi.
                                                               Kapethik saka “Remen Basa Jawa kelas 3”.

1.      Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku…
a.       Sunan Kalijaga             b. Sunan Kudus                      c. Sunan Gunung Jati
2.      Sunan Kudus kuwi sugenge dhek jaman Kerajaan…
a.       Bintara Demak                         b. Samudra Pasai                     c. Majapahit
3.      Daleme Kanjeng Sunan Kudus ana ing…
a.       Kartasura                      b. Jepara                                  c. Kudus
4.      Sapi kuwi kewan kang dianggep suci dening agama…
a.       Buda                             b. Hindu                                  c. Katolik

Wacanen kang premati kanggo mangsuli nomer 5-6

RADEN HARJUNA
Satriya Pandhawa iku kabeh ana lima. Sing Mbarep Yudhistira, banjur Werkudara, Harjuna, Nakula lan Sadewa. Yen dieting saka urut-urutane umur, Harjuna iku satriya pandhawa sing nomer telu. Mula kala-kala Harjuna kaceluk satriya pandhawa panengahing Pandhawa.
Ing Pawayangan, Harjuna kondhang baguse. Kajaba kuwi Harjuna uga kondhang kasektene. Mula ora nggumunake yen Harjuna iku tansah menang perang.
Harjuna nduwe watak setya lan bekti marang sedulure. Bebudine alus, yen nyuwara uga alus ora tau ngendika kasar. Mangkono uga tindak lakune kabeh sarwa alus.
                                                                    Kapethik saka “Remen Basa Jawa 3”.

5.      Raden Harjuna iku satriya Pandhawa sing nomer…
a.       telu                                b. siji                            c. lima 
6.      Raden Harjuna nduwe watak… marang sedulure
a.       seyta lan ora bekti         b. setya lan bekti         c. ora setya lan ora bekti
7.      Piknik menyang candi Borobudur kalebu pengalaman kang…
a.       nganyelake                    b. gawe susah              c. nyenengake
8.      Ngingu dara telu
Manawa ditulis aksara Jawa sing bener…
a.         
b.        
c.        
9.      Jarene rada ngilu
Manawa ditulis aksara Jawa sing bener yaiku…
a.        
b.       
c.        
10.   
Aksara Jawa ing nduwur unine…
a.       isih lara untu                b. isih lara panu           c. isih lara pitu

 II.            Isenana cecek-cecek ing ngisor iki ganggo tembung sing mathuk!
11.  Numpak bus kota kalebu pengalaman sing……
12.  Muruki kanca nalika gladen ulangan kalebu tumindak……
13.  Bu guru nembe maos sekar Pocung
Tembung sekar tegese……
14.  Anita….kembang ana latar
Tembung sing cocok kanggo nggenepi ukara ing ndhuwur yaiku……
15.  Crita “Dumadine Salatiga” kalebu jinising……
16.  Intine crita diarani……
17.  Becik ketitik ala……
18.  Tembung tuku buku biru Manawa ditulis aksara jawa yaiku……
19.                                                                      tulisan aksara Jawa iki unine......
20.                                                                      tulisan aksara Jawa iki unine......

 III.      Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
21.  Sebutna tumindak kang becik (telu wae)!.
Wangsulan : __________________________________________________
22.  Sebutna telu wae pakulinan sing apik!.
Wangsulan : __________________________________________________
23.  Sebutna telu wae tuladha tembang macapat!
Wangsulan : __________________________________________________
24.  Gantinen dadi aksara Jawa!
“ajar maca buku”
Wangsulan : __________________________________________________
25.  Gantinen latin aksara Jawa ing ngisor iki!
Wangsulan : __________________________________________________


KUNCI JAWABAN
BAHASA JAWA
KELAS III
I.                   Pilihan Ganda                          
1.      B                                                  
2.      A                                          
3.      C                                           
4.      B                                          
5.      A                                          
6.      B                                          
7.      C                                          
8.      C                                            
9.      A                                          
10.  B
                    
II.                Essay
11.  Nyenengake
12.  Ora becik/elek
13.  Tembang
14.  Nyiram
15.  Legenda
16.  Tema
17.  Ketara
18.   
19.  Tuku soto
20.   Iki ana sapa

III.             Jawab Singkat
21.  Kebijaksanaan guru
22.  Kebijaksanaan guru
23.  Maskumambang, pocung, lan sinom
24.    
25.  Surti lagi lara

IV.             Pedoman Penilaian
I.          BX1    =  10
II.       BX2    =  20
III.          BX3    =  15 
                          45

NA  =  I+II+III  x 100

                45
Previous
Next Post »
Thanks for your comment