Soal SD/IT PAI Kelas 3 SD UKK Semester 2 TA 2013/2014

I   Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada hurup A, B, C, atau D!

1.      Huruf Al-Qur’an disebut ….
A.  Hijaiyah                    B. Harakat                   C. tanda baca              D. syakal
2.      Huruf Hijaiyah berjumlah ….
A. 26 huruf                     B. 30 huruf                  C. 27 huruf                  D. 28 huruf
3.      Tanda baca dalam huruf arab/Al-Qur’an disebut …..
A.  Hijaiyah                    B. Harakat                   C. fathah                     D. tasydid
4.      Kata                      bertanda baca  …….
A. kasrah                        B. fathah                     C. sukun                      D. fathatain
5.      Bentuk/lambang tanda baca dammah adalah  …..
A. _____                         B.   ____                     C.  _____                    D.  _____
6.      “Malikin-nasi” jika ditulis arab adalah  …..
A.    ¨$¨Y9$# 7Î=tB                        B.   Ä¨$¨Y9$#  m»s9Î)           C.   Ìhx©  `ÏB                 D.    èŒqããr& @è%
7.      Tanda baca  ____ disebut  ….
A. kasrah                        B. fathah                     C. sukun                      D. dammah
8.       Kata    ŽóÇyèø9$#ur   dibaca….
A. wal-‘asri                     B. wal-fajri                  C. wan-nasi                 D. iza waqaba
9.      Tanda baca  ___ disebut  ....
A. kasrah                        B. fathah                     C. dammah                  D. tasydid
10.  Kata “syagala” jika ditulis arab adalah ….
A Bani Mesir   B.                                C.                                D.

II Tulislah ke dalam huruf arab!


1.      Khalaqa           = .........................                    6. Kasura         = ……………
2.      Karama            = ……………….                    7. Zahara         = ……………
3.      Syahada          = ……………….                    8. Waqaba       = ……………
4.      Hasuna                        = ……………….        9. Hasada        = ……………
5.      Zakara             = ……………….                    10. Sabara       = ……………

1.      Huruf-huruf Al-Qur’an disebut huruf . . . .
2.      Huruf Al-Qur’an berjumlah  . . . .
3.      Tanda baca dalam Al-Qur’an disebut . . . .
4.      Tanda baca  ( ___ ) disebut . . . .
5.      Pada kata                huruf           bertanda baca  . . . .
6.      Tanda baca ( ___ ) disebut  . . . .
7.      Tanda baca fathah berbunyi  ….
8.      Huruf        pada kata                 berharakat   ….
9.                        hurufnya berjumlah   ….
10. Tanda baca  ( ___ ) disebut  . . . .
11. Tulisan sukun adalah  ….
12. Fathatain artinya  . . . .
13.                dibaca . . . .
14.               Huruf di sampingn yang berharakat dammatain adalah  . . . .
15. Nama huruf            adalah  . . . .

 ö@è%  èŒqããr& Éb>tÎ/ Ĩ$¨Y9$#   ÇÊÈ Å7Î=tB  Ä¨$¨Y9$#    ÇËÈ  Ïm»s9Î)  Ä¨$¨Y9$#  ÇÌÈ `ÏB Ìhx© Ĩ#uqóuqø9$# Ĩ$¨Ysƒø:$# ÇÍÈ Ï%©!$# â¨ÈqóuqムÎû Írßß¹ ÄZ$¨Y9$# ÇÎÈ z`ÏB Ïp¨YÉfø9$# Ĩ$¨Y9$#ur ÇÏÈ
ö@è% èŒqããr& Éb>tÎ/ È,n=xÿø9$# ÇÊÈ `ÏB ÎhŽŸ° $tB t,n=y{ ÇËÈ `ÏBur ÎhŽŸ° @,Å%yñ #sŒÎ) |=s%ur ÇÌÈ `ÏBur Ìhx© ÏM»sV»¤ÿ¨9$# Îû Ïs)ãèø9$# ÇÍÈ `ÏBur Ìhx© >Å%tn #sŒÎ) y|¡ym ÇÎÈ

ÎŽóÇyèø9$#ur ÇÊÈ ¨bÎ) z`»|¡SM}$# Å"s9 AŽô£äz ÇËÈ žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# (#öq|¹#uqs?ur Èd,ysø9$$Î/ (#öq|¹#uqs?ur ÎŽö9¢Á9$$Î/ ÇÌÈ
Previous
Next Post »
Thanks for your comment