Soal UKK Kelas 6 (VI) SD UAS II Semester 2 dan Kunci Jawaban TA 2013/2014

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UPT DINAS DIKPORA UNIT KECAMATAN ...........................
SD NEGERI .........................................

 


ULANGAN KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARANN 2013/2014
                                    Mata pelajaran              :    Bahasa Jawa
                                    Kelas                             :   VI (Enam)
                                    Hari / Tanggal               :     Kamis, 27 Maret 2014
                                    Waktu                           :    90 menit

PITUDUH :
1.      Tulisen jenengmu ing sisih tengen ndhuwur ana lembar jawab !
2.      Wacanen saben pitakon kanthi premati !
3.      Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep gampang !
4.      Telitinen sepisan maneh garapanmu sedurunge kok aturake marang Bapak/Ibu Guru !

Wacanen kanthi pramati !
Brubuh Ngalengka
            Mbaka siji para senapati gugur samadyaning palagan. Patih Prahasta, Raden Indrajit, Raden Kumbakarna, lan kabeh gegedhunging Ngayudya tumper tapis mungsuh Prabu Ramawijaya.
            Prabu Dasamuka, kang ngumbar dur angkara iku maju ing palagan methukake kridhane Prabu Rama. Prabu Dasamuka uga disebut Rahwana ratu kang kondhang wengis. Senadyan wis kagungan garwa aran Dewi Tari, nanging isih kaduga dhusta Dewi Shinta garwane Prabu Rama. Pakartine Dasamuka iku dadi undering prakara, nuwuhake perang agung Ngalengka Pancawati.
            Kang dadi gegedhunging perang yaiku Raden Anoman, sanadyan awujud wanara nanging tansah setya mituhu ing janji ora bakal blenjani. Maewu-ewu cacahe prajurit wanara padha ngrabaseng mungsuh kang awujud rekseksa.
            Raden Kumbakarna lan Raden Wibisana atur pamut nanging ora ana sing digugu Prabu Dasamuka. Kumbakarna diunek-unekake jrih ora wani perang. Dene Wibisana dithudung saka praja. Mula wusanane kekuwatane Ngalengka dadi pepes, prajurit tumpes tapis kari Dasamuka mau ijen tanpa rowang ngadhepi Prabu Rama.
                                                                                    Kapethik saka Dimensi terampil Bahasa Jawa Kelas VI

I.     Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c utawa d sangarepe wangsulan kang bener !
1.      Apa sebabe perang gedhe antara Ngalengka mungsuh Pancawati ?
a.       Dewi Shinta di dhusta Dasamuka
b.      Wibisana ditundhung saka praja
c.       Senopati gugur ing palagan
d.      Kunbakarna jrih

2.      Prabu Dasamuka iku kepriye wewatekane ?
a.       andhap asor
b.      wengis      
c.       setia mituhu
d.      jrih

 3.      Prabu Dasamuka ratu ing ngendi ?
a.       Ngamarta
b.      Ndorawati
c.       Ngalengka
d.      Pancawati

4.       Sapa garwane Prabu Rama ?
a.       Dewi Shinta
b.      Dewi Tari
c.       Arimbi
d.      Warasembadra

5.      Apa kang diarani  Perang Bubruh ?
a.       Perang ijen padha ijen
b.      Perang kembang
c.       Perang tanding
d.      Perang amuk-amukan

6.      “ . . . .wigatos pepanggihan punika gandheng kalih kemajuan jaman putra-putri sapunika mbetaaken komputer.Jumlah kelas 4,5, lan 6 wonten setunggal atus . . . . “
Isi sesorah ing dhuwur yaiku . . . .
a.       Mbetaaken komputer
b.      Satunggal atus
c.       Jumlah siswa
d.      Putra-putri kelas 4, 5, lan 6

7.      “Ingwasana sekap semanten, atur kula . . .”
Ukara ing dhuwur kalebu . . . .
a.       titimangasa
b.      surasa basa
c.       wasena basa
d.      pambuka

8.      Ukara ngisor iki kang nggunaaken basa unggah-unggah kang bener yaiku . . . .
a.       Kula bidhal sekolah nitih sepedha
b.      Ibu kesah numpak becak
c.       Eyang numpak bis
d.      Bapak tindak Jakarta nitih bis

9.      Bapak ngagem blangkon wonten
a.       jangga
b.      mustaka
c.       talingan
d.      dada

10.  Taling tarung sandangane swara kang awujud . . . .
a.        

b.       

c.        

d.       11.   


a.        

b.       

c.        

d.       


12.   

Tulisan Jawa ing dhuwur iki latine . . . .
a.       Ronggowarsita
b.      Pangeran Sambernyawa
c.       Pangeran Sutawijawa
d.      Sultan Hadiwijaya

13.  Menyang pasar kulak janganan
Tahu tempe kerupuk lan janganan
Ora ngrantes ora ngresula
Kabeh didalani kanthi lila
Wacan ing dhuwur kalebu . . . .
a.       sesorah
b.      geguritan
c.       pacelathon
d.      layang

14.  Ludira kang pungkasan
Kanggo nebus Irian
Yos Sudarso gugur ing palagan
Asmane misuwur ing bebrayan . . . .
Pethikan geguritan ing dhuwur iku nyritaake pangurbanane . . . .
a.       amongtani
b.      among pedhagang
c.       miyasa Irian
d.      pahlawan

15.  Lelagon kang mawa purwakanthi diarani . . .
a.       parikan
b.      wangsulan
c.       geguritan
d.      sanepo

16.  Sederengipun mangga tansah ngunjukaken puja lan puji syukur dhumateng Gusti ingkang Moho Kuaos, taksi paring keslametan . . . .
Ukara ing dhuwur kalebu . . . .
a.       isi
b.      penutup
c.       pambuka
d.      pacelathon

17.  “Bapak-bapak Kepala Sekolah sedaya ingkang kinurmatan . . . .”
Ukara ing dhuwur ingkang leres . . .
a.       Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan
b.      Bapak Kepala Sekolah sedaya ingkang kinurmatan
c.       Kepala Sekolah ingkang kinurmatan
d.      Bapak kepala sekolah ingkang kinurmatan

18.  siyang – sedaya – wilujeng – tamu – para
Tembung-tembung iku yen didadekake ukara kang becik yaiku . . . .
a.       Wilujeng para tamu sedaya
b.      Wilujeng siyang para tamu sedaya
c.       Para tamu wilujeng siyang sedaya
d.      Para tamu sedaya wilujeng siyang

19.  Bapak nesu priksa weruh bijiku sing ala.
Ukara kesebut menawa diowahi dadi basa krama alus yaiku . . . .
a.       Bapak nesu priksa bijiku sing amon
b.      Bapak duka ngertos bijiku sing ala
c.       Bapak rena priksa biji kula ingkang awon
d.      Bapak duka priksa biji kula ingkang awon

20.  “Namung mekaten ingkang saged kula aturaken”
Tembung ‘aturaken’ tegese . . . .
a.       disuwun
b.      dieteraken
c.       diparingaken
d.      disiapaken

21.  Kring...kring,,,kring...
Vina    : “Hallo, sugeng siyang”
Rani     : “Sugeng siyang, badhe pinanggih Vina punapa wonten ?”
Vina    : “ ................”
Wangsulane Vina kang bener yaiku . . . .
a.       “Wonten, kula piyambak”
b.      “Mboten wonten”
c.       “Oh..kowe to Vin”
d.      “Panjenengan sinten?”

22.  “ Sampun katimbalan dening Gusti Ingkang Moho Kuaos”.
Ukara ing dhuwur kalebu isine layang . . . .
a.       ulem
b.      lelayu
c.       kitir
d.      dines

23.  Kejawi saking punika ngaturi uninga bilih wulan Mei ingkang putra badhe ngayahi ujian. Cuplikan layang ing dhuwur kalebu perangane layang  . . . .
a.       adangiyah
b.      pambuka
c.       surasa basa
d.      sasana basa
24.                                                              Gambar wayang ing sisih kiwa iki jenenge . . . .
a.       Gathutkaca
b.      Bima
c.       Antarejo
d.      Anoman

25.  Aji-aji kuku pancanaka iku duweke . . . .
a.       Werkudara
b.      Arjuna
c.       Baladewa
d.      Gathutkaca

26.  Raden Gathutkaca punika putranipun . . . .
a.       Werkudara karo Nagageni
b.      Werkudara karo Arimbi
c.       Baladewa karo Woro Sembodro
d.      Raden Arjuna karo Kunthi

27.                                                                          Gambar wayang kulit ing
sisih kiwa arane . . . .
a.       Togog lan Bilung
b.      Petruk lan Bagong
c.       Semar lan Gareng
d.      Gareng lan Bagong

28.   Dasamuka nata yeksa ing Ngalengka.
Yeksa tegese . . . .
a.       satria
b.      ratu
c.       raja
d.      buta

29.                                                             
Gambar ing sisih kiwa iki jenenge . . . .
                                                                                                                                             a.     bonang
b.   saron
c.    kenong
d.   gender

30.  Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyanto sani
Setya buduya pangekesing durangkara
Tembang ing dhuwur pathokane 12u, 6a, 8i, 12a. Tuladha tembang . . . .
a.       Maskumambang
b.      Pucung
c.       Mijil
d.      Kinanthi

31.  Tibaning swara saben pungkasan gatra kasebut . . . .
a.       Guru gatra
b.      Guru wilangan
c.       Guru lagu
d.      Unen-unen

32.  Tembang Macapat cacahe ana . . . .
a.       8
b.      9
c.       10
d.      11

33.  Tembang Pucung ana . . . . gatra
a.       4
b.      5
c.       6
d.      7

34.  Tembang Durma watake . . . .
a.       galak
b.      lucu
c.       sedhih
d.      seneng

35.  Ing ingisor iki kang kalebu jinise tembang macapat yaiku . . . .
a.       Jamuran
b.      Gundhu pucuk
c.       Menthog-menthog
d.      Sinom

II.  Cecek-cecek ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !
36.  Pandhawa cacahe ana . . . .
37.  Prabu Ramawijaya ratu ing . . . .
38.  Perangan kawitan naskah pidhato sing paling dhisik yaiku . . . .
39.  Kula sampun nedha dene simbah wiwit enjing dereng . . . .
40.  Bapak lenggah maca koran
Tulisan latin ing dhuwur tulisen nganggo aksra jawa !
41.  Basa kang digunakake ing geguritan  yaiku basa kang . . . .
42.  Suwe ora jamu, jamu godhong tela, suwe ora ketemu, . . . .
43.  Tembang Dhandanggula kalebu tembang . . . .

 44.   

            Wacan tulisan jawa ing dhuwur iku kalebu tembung . . . .
45.  Dadi murid sregep sinau, aksara jawane . . . .III.   Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
46.  Tulisen ukara pidhato bab penutup nganggo basa krama !
47.  Sebutna jenenge wayang ing Pandhawa !
48.  Sebutna 5 jenenge tembang macapat !
49.  Ana temanten mangan srikaya
Mangan kupat uga terasi
Cekap semanten atur kawula
Sedaya lepat nyuwun pangapunten
Geguritan ing dhuwur gaweake paraphrase (prosa) !
50. Gaweake pacelathon nganggo basa krama !Kunci Jawaban
Mapel  : Bahasa Jawa
Kelas   : VI (enam)

I. Pilihan Ganda
1.
A
6.
A
11.
A
16.
C
21.
A
26.
A
31.
C
2.
B
7.
C
12.
C
17.
A
22.
B
27.
C
32.
D
3.
C
8.
D
13.
B
18.
B
23.
C
28.
D
33.
A
4.
A
9.
B
14.
D
19.
D
24.
B
29.
A
34.
A
5.
D
10.
D
15.
C
20.
A
25.
A
30.
B
35.
D

II. Isian
36.  5 (lima)
37.  Pancawati
38.  Pambuka
39.  Dhahar
40.    
41.  Endah
42.  Ketemu pisan gawe gela
43.  Macapat
44.  Dwilingga
45.   III.   Uraian
46.  Wusana cekap semanten. (kebijaksanaan guru)
47.  Werkudara, Arjuna, Nakula Sadewa, Puntawijaya
48.  Mijil, pangkur, gambir, durma, megatruh, asmaradana (kebijaksanaan guru)
49.  Kebijaksanaan guru
50. Kebijaksanaan guru
Previous
Next Post »
Thanks for your comment