Soal dan Kunci UKK PAI Kelas 3 SD Semster 2 UAS II TA 2013/2014

Nama : .........................................
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  DAN OLAHRAGA
UPT DINAS DIKPORA UNIT KECAMATAN ............................
SD NEGERI ........................................
ULANGAN KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

                                               Mata pelajaran              : Pendidikan Agama Islam (PAI)
                                               Kelas                             : III ( tiga )
                                               Hari / Tanggal               :
                                               Waktu                           : 90 Menit

Petunjuk umum !
  1. Tulislah namamu di sudut kanan atas !
  2. Bacalah setiap soal dengan seksama !
  3. Kerjakan lebih dulu soal-soal yang kamu anggap lebih mudah !
  4. Teliti kembali jawabanmu sebelum diserahkan pada Bapak / Ibu Guru !

I. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang paling tepat !
1.           

Ayat di atas adalah bagian Surat Al Ihlas yang bacaannya berbunyi . . . .

a.       Qul hu alla̅hu ahad                                   c. Allaahussamad
b.       Lam yalid walam yuulad                                    d. Walam yakulahu kufuan ahad

2.                                                      kalimat disamping bacaan yang benar yaitu . . . .
a.       Huwal abtar
b.      Alla︠︠̅hus samad
c.       Kufuwan ahad
d.      Walam yulad

3.                                                   yang bertanda baca fathah  pada kalimat disamping adalah huruf. . . .
a.         Alif, Ain, Ta
b.         Alif, Nun, Ain
c.         Ain, Mim, Ta
d.        Nun, Ain, Mim

4.                                                                         Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat di samping

adalah  kalimat. . . .

a.                                                                       c.

b.                                                                      d.

5.                                                 Kalimat disamping bila ditulis dengan huruf latin yang betul adalah . . . .

a.       Assala̅mu                                                 c. Arrahma̅nu
b.      Assala̅tu                                                  d. Arrahi̅mu

6.          Kata masjidun apabila ditulis dengan huruf latin yang berul adalah . . . .

a.                                                                       c.

b.                                                                      d.

7.          Sifat mustahil Allah adalah sifat yang . . . . Allah
a.       Dimiliki
b.      Harus dimiliki
c.       Tidak mungkin dimiliki
d.      Sunat dimiliki

8.          Sifat mustahil bagi Allah berjumlah . . . .
a.       19
b.      20
c.       21
d.      22

9.           Dibawah ini yang termasuk sifat mustahil Allah adalah . . . .
a.       Wujud
b.      Qidam
c.       Baqo
d.      Adam

10.       Allah mempunyai sifat mustahil Hudus yang artinya . . . .
a.       Mati
b.      Bodoh
c.       Banyak
d.      Baru

11.      Sifat mustahil Allah yang artinya berdiri sendiri yaitu . . . .
a.       Qiyamuhu binafsihi
b.      Wahdaniyat
c.       Qudrat
d.      Iradat

12.      Allah mempunyai sifat wajib, baqo’ yang artinya kekal, dan Allah tidak mungkin bersifat . . . . yang artinya sementara.
a.       Jahlun
b.      Mautun
c.       Fana
d.      Karohah

13.      Salah satu contoh setia kawan, apabila teman sakit sebaiknya kita . . . .
a.       Menjenguk
b.      Membantu
c.       Mendoakan
d.      Membiarkan

14.      Sifat setia kawan sangat dianjurkan dalam agama islam karena itu termasuk akhlaq . . . .
a.       Kamilah
b.      Karomah
c.       Mahmudah
d.      Madmumah

15.      Orang yang mau bekerja keras akan dapat menyelesaikan pekerjaan . . . .
a.       Dilain waktu
b.      Tepat waktu
c.       Kapan saja
d.      Dimana saja

16.      Terhadap binatang kita juga harus sayang jika terluka sebaiknya kita . . . .
a.       Membantu
b.      Menolong
c.       Mengawasi
d.      Mengobati

17.      Agar lingkungan sekolah kita bersih, jangan membuang sampah di . . . .
a.       Sembarang tempat
b.      Tempat sampah
c.       Sampah sekolah
d.      Belakang sekolah

18.      Perbautan yang merupakan kasih sayang  terhadap lingkungan adalah . . . .
a.       Ali membuang sampah di selokan
b.      Toto mencari ikan dengan memprotas
c.       Amir mencari ikan dengan memancing
d.      Andi menebanang pohon semaunya

19.      Salat adalah ibadah yang merupakan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan Takbiratulihrom ditutup dengan  . . . .
a.       Ruku’
b.      Sujud
c.       Salawat
d.      Salam  

20.      Kita Salat sehari semalam 5 kali, Salat yang rokaatnya 2 (dua) yaitu . . . .
a.       Subuh
b.      Duhur
c.       Asar
d.      Maghrib

21.      Di bawah ini yang termasuk syarat wajib Salat adalah . . . .
a.       Menghadap kiblat
b.      Menutup aurat
c.       Beragama islam
d.      Suci dari najis

22.      Menutup aurat adalah syarat sah dalam Salat. Batas aurat pria dalam Salat adalah antara pusar sampai . . . .
a.       Lutut
b.      Kaki
c.       Lengan
d.      Paha

23.      Gerakan pertama dalam Salat adalah Takbiratul Ihrom yang bacaannya berbunyi . . . .
a.       Alla̅hu Ahad
b.      Alla̅hus Samad
c.       Allah̅humma Salli’ala̅
d.      Alla̅hu Akbar

24.      Ada beberapa gerakan dalam Salat. Gerakan bangun dari ruku’ disebut . . . .
a.       Sujud
b.      I’tidal
c.       Duduk antara 2 (dua) sujud
d.      Ruku’

25.      Bacaan Salat yang dibaca ketika sujud yaitu . . . .
a.       Sami Alla̅hu Liman Hamidah
b.      Subhana Rabiyal Azi̅mi Wabihamdih
c.       Subhana Robbiyal A’la̅ Wabihamdih
d.      Alla‾humma Salli Ala̅ Muhammad

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !

26.                                          Kalimat disamping bacaan yang benar adalah . . . .

27.  Kalimat waladun salihun  bila ditulis dengan huruf hijaiyah sambung menjadi . . . .
28.  Allah mempunyai sifat wajib wujud yang artinya ada dan Allah tidak mungkin bersifat  . . . .
yang artinya tidak ada.
29.  Sifat mustahil Allah jahlun artinya adalah . . . .
30.  Sebagai anak hendaklah saling tolong menolong dalam masalah . . . .
31.  Apabila ingin disayang Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan . . . .
32.  Salah satu contoh sayang lingkungan buanglah sampah ditempat . . . .
33.  Waktu Salat yang waktunya paling panjang yaitu Salat . . . .
34.  Batas aurat wanita waktu Salat adalah seluruh tubuh, kecuali . . . .
35.  Waktu Tasahud awal dan akhir ada bacaan Salawat Nabi yang bacaannya berbunyi . . . .

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah dengan jawaban yang benar !
36.     Semua perbuatan yang baik awalilah dengan bacaan Basmallah. Bagaimana tulisan Basmallah yang betul ?
Jawab       :      ……………………………………………………………
                        ……………………………………………………………
                        …………………………………………...........................
37.     Apakah perbedaan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah ?, Jelaskan !
Jawab      :      ……………………………………………………………
                        ……………………………………………………………
                                    …………………………………………...........................
38.     Berilah contoh perilaku setia kawan yang biasa dilakukan dalam berteman ? Sebutkan 3 (tiga) contoh !
 Jawab     :      ……………………………………………………………
                        ……………………………………………………………
                                    …………………………………………...........................
39.      Salat apa saja yang jumlah rokaatnya ada empat ? Sebutkan !
Jawab      :      ……………………………………………………………
                        ……………………………………………………………
                                    …………………………………………...........................
40.     Bagaimana bunyi bacaan niat Salat Subuh yang benar ? Tulis dengan tulisan latin !
Jawab      :      ……………………………………………………………
                        ……………………………………………………………

…………………………………………...........................


KUNCI JAWABAN
Mata pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Kelas                   : III (tiga)
Tahun Pelajaran 2013/2014


I.  Pilihan Ganda
            1.  B                6.  D                11.  A              16.  D              21.  C
            2.  C                7.  C                12.. C              17.  A              22.  A
            3.  A                8.  B                13.  A              18.  C              23.  D
            4.  D                9.  D                14.  C              19.  D              24.  B
            5.  A                10.D                15.  B              20.  A              25.  C

II. Isian
            26. Subha̅nalla̅h                                   31. Ibadah
            27.                                                       32. Sampah
            28. Adam                                            33. Salat Isya
            29. Bodoh                                           34. Muka dan telapak tangan
            30. Kebaikan dan taqwa                     35. Alla̅humma Salli’ala Muhammad

III. Uaian
            36. 
            37. Sifat wajib bagi Allah yaitu sifat yang dimiliki Allah. Sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat
yang tidak mungkin dimiliki Allah .
            38. a. Bila teman sakit kita menjenguk.
                   b. Bila teman susah kita menghibur.
                   c. Bila teman jatuh kita menolong.
            39. Dhuhur, Asar, Isya
.           40. Ussali fardas subhi rak’ataini mustakbilal kiblati ada̅an / ma’muman lilla̅hi ta’a̅la.

                   Alla̅hu akbar.                  
Previous
Next Post »
Thanks for your comment