Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa serta Kisi UAS I TA 2013/2014

ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

                                                Mata Pelajaran            : Bahasa Jawa
                                                Kelas                           : IV ( Empat )
                                                Hari / Tanggal :
                                                Waktu                         :                      


Petunjuk !
1. Tulisen jenengmu ing pojok sisih ndhuwur !
2. Wacanen saben pitakon kanthi patitis !
3. Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep gampang !
4. Titinen maneh garapanmu sadurunge diaturaken marang Bapak / Ibu guru !


Wacanen kang premati !
Wacan ngisor iki kanggo nggarap no 1 – 2

Mengeti Dina Kamardikan ing Sekolah
            Saben Agustusan, ing sekolah mesti rame. Tanggal 17 Agustus, biasane dianakake upacara bendera. Ana sing upacara ning sekolahan, ana sing upacara ning kecamatan. Umume sadurunge tanggal 17 Agustus, ing sekolah-sekolah dianakake maneka lomba. Lomba iki kanthi tujuan supaya katon regeng mapag tekane dina kamardikan Republik Indonesia. 

I. Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c utawa d ing sangarepe wangsulan sing bener!
1. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ....
a. Mengeti Dina Kamardikan Ing Sekolah        c. Mengeti Dina Kamardikan
b. Mengeti Kamardikan Sekolah                       d. Dina Kamardikan

2. Tujuan dianakake lomba supaya ....
a. katon sepi                                                       c. katon regeng
b. katon apik                                                      d. Katon ala

3. Yanti umure 10 tahun. Dheweke saiki kelas papat. Sekolahe SD Sukamaju. Yanti hobine badminton. Dheweke kepengin dadi juara badminton kaya Susu Susanti. Kanggo ningkatake ketrampilane, Yanti melu latihan ing klub badminton jenenge klub badminton Taruna.
Yen disimpulake wacan ing nduwur yaiku ....
a. Yanti kepengin kaya Susi Susanti                 c. Yanti kepengin juara badminton
b. Yanti hobine badminton                                d. Yanti melu latihan badminton

4.                                                    Dodi Bocah Kang Lantip
     Becike dadi bocah iku kang sregep lan lantip.
     Pinter anggawe samubarang kang migunani.
     Pring bisa dadi wakul.
     Sepet bisa dadi keset.
     Wulu bisa dadi sulak.
     Kapuk bisa dadi benang.
     Lempung bisa dadi pot.
     Prayogane wiwit cilik tituladha babagan panggawe krajinan.
     Kanggo sangu urip ing tembe mburi.
     Dadi bocah kang ora seneng ing alembana.
     Nora seneng tumindak kang sembrana.
     Ben urip ing tembe.
     Bisa migunani marang sepadha-padha.
4. Manut geguritan ing nduwur, wiwit kapan apike sinau gawe kerajinan iku ?
a. yen wis gede                                                  c. wiwit cilik
b. wiwit sekolah                                                d. Yen rampung sekolah

5. Wosing geguritan ing nduwur yaiku ....
a. Dadia bocah lantip, lan migunani marang sepadha-padha.
b. Dadia bocah kang migunani.
c. Nora seneng tumindak sembrana.
d. Pinter agawe samubarang.

6. Becike dadi bocah iku kang sregep lan lantip, lantip tegese ....
a. kesed                                                              c. bodho
b. sregep                                                            d. Pinter

7. Ukara pitakon ing ngisor iki sing bener yaiku ....
a. Sing lagi gerah Bu Tini.                                 c. Bu Heni lagi gerah.
b. Sapa sing gerah ?                                           d. Merga kena klilip mripate lara.

8. Nastiti nulis layang kanggo Ajeng.
     Ukara pitakon kang jawabane ana ing ndhuwur, yaiku ....
     a. Ajeng nulis layang kanggo sapa ?                  c. Layang kang ditulis Nastiti kanggo sapa ?
     b. Sapa kang nulis layang kanggo Nastiti ?       d. Layang ditulis kanggo sapa ?

9. Anto       : “Mas Budi, piye ulangane mau ?”
    Budi       : “ ... “
    Anto       : “ Ya sukur, aku ya ora kangelan kok amarga mau bengi wis taksinauni.”
     Ukara kang trep kanggo nggenepi pacelathon ing nduwur ....
     a. Ya, lumayan ora pati angel.                           c. Lumayan.
     b. Ya, durung cetha!                                          d. Angel Mas Budi ?

10. Aku ya ora kangelan kok amarga mau bengi wis taksinauni. Tembung bengi krama aluse ....
     a. awan                                                              c. esuk
     b. sore                                                                d. ndalu

11. Edi        : “ Aku mau bengi nonton wayang.”
      Joko      : “Lakone apa, Ed ?”
      Edi        : “Lakone Petruk dadi Ratu.”
      Badrun : “Aku uga seneng nonton wayang.”
     Sapa wae sing meranake pacelathon ing nduwur ?
     a. Edi, Joko, Budi                                              c. Joko, Budi, Arul
     b. Edi, Joko, Badrun                                         d. Badrun, Joko, Budi

12. Prabu Puntadewa iku raja ing Amarta.Putra mbarepe Prabu Pandhudewanata. Ibune asma Dewi Kunthinalibrata. Prabu Puntadewa kui jujur, ora tau duka, lan seneng ngalah. Panjenengane uga kondhang dadi raja kang adil, wicaksana lan mentingake kepentingane rakyate ing Amarta.
     Watake Prabu Puntadewa yaiku ....
     a. Wicaksana, duka, adil                                    c. jujur, adil, seneng ngalah
b. menangan, adil, jujur                                     d. Wicaksana, duka, jujur

13.                                                    Gambar ing sisih kiwo jenenge....
                                                        a. Abimanyu
                                                        b. Samba
                                                        c. Janoko
                                                        d. Sayekti

14.  Kukune Werkudara sing ampuh jenenge kuku ....
      a. Pancawara                                                      c. Pancawarna
     b. Pancanaka                                                      d. Pancasaka

15. Ing desa wong-wong padha pesta daging ula. Baru Klinting kang wis wujud manungsa njaluk mangan. Nanging ora anan siji wae sing gelem menehi. Malah pada ngenyek. Baru Klinting kerenta-renta. Ing atase sing kanggo pesta kuwi daginge lha kok dijaluki sepiring wae ora diwei. Lakune Baru Klinting tekan gubug reyot mbok tua sing urip ijen rumangsa seneng ketekan bocah colok kaya ketekan putune.
       Cerita ing nduwur ngemu paweling ....
       a. Wong kuwi kudu seneng tetulung lan aja mbethitil.
       b. Mbok tuwa seneng ketekan bocah cilik.
       c. Baru Klinting uripe kerenta-renta.
       d. Ora ana wong sing menehi daging. 

16. Wong-wong ing desa pada pesta ....
       a. Daging ula                                                   c. Kulit ula
       b. Daging wedus                                             d. Daging rusa

17. Nastiti liwat ning cedhake Bu Guru. Nastiti mesem karo dhungkluk ngaturake rasa urmat marang Bu Guru.
Panemumu yaiku ....
       a. Tingkah laku sing ora apik                          c. Ora patut ditiru
       b. Tingkah laku sae                                         d. Biasa bae

Wacan ngisor iki kanggo njawab no 18 - 20
Alat tansportasi bisa dipantha dadi telu yaiku dharat, laut lan udara. Becak, andhong, bis, sepur, pit lan grobag iku tetumpakan dharat. Gethek, rakit, prau, lan kapal iku tetumpakan laut/ segara. Denen sing udara (gegana) yaiku motor mabur.

18. Alat tranportasi kaperang dadi ...
       a. 6                                                                   c. 4
       b. 5                                                                  d. 3

19. Kang kalebu transportasi laut yaiku ....
       a. Gethek, kapal, bis                                        c. Prau, bis, grobag
       b. Gethek, prau, rakit                                      d. Andhong, rakit, becak

20. Becak kalebu transportasi ....
       a. Udara                                                           c. Dharat
       b. Laut                                                             d. Gegana
21. tu ku   [so[to
       Aksara jawa ing nduwur diwaca ....
       a. Tuku sate                                                     c. Tahu loro
       b. Tape ketan                                                   d. Tuku soto

22. 1. Tlaga iku arane Tlaga Sarangan.
       2. Sanajan adoh, jenenge wis kondang kawentar ing saindenging jagat.
       3. Ing Kabupaten Magetan klebu tlatah Jawa Wetan, ana tlaga kang endah.
       4. Tanduran kembang tukul ingendi-ngendi.
5. Sesawangan ing tlaga pancen asri.
            Urutan paragraf sing becik yaiku ....
            a. 3-1-2-5-4                                                                 c. 4-1-3-2-5
            b. 3-1-2-4-5                                                                 d. 4-2-3-1-5

23. Dadi bocah kuwi aja sok seneng goroh. Dasanamane tembung goroh yaiku ....
       a. Gumedhe                                                     c. Keset
            b. Dolanan                                                       d. Ngapusi
24.                                                              Gambar ing sisih kiwa ngemu crita ....
                                                                   a.  Ing pegunungan, hawane seger.
                                                                        b. Pantai Widarapayung kalebu pantai sing endah.
                                                                        c. Akeh kapal kang padha minggir ing pelabuhan
                                                                        d. Sesawangan ing njero laut elok banget.
25. ...  sing ora mangkat sekolah ?
            Tembung pitakon kang trep kanggo ukara ing nduwur yaiku ....
            a. apa                                                               c. sapa
            b. pira                                                              d. Kapan

26. Putrane pak Jono sing wuragil jenenge fatimah. Tembung wuragil tegese ....
       a. lair tengah                                                    c. lair dhisik
       b. lair kembar                                                  d. Lair keri

27. Cerita Keong Mas asale saka ....
       a. Jawa Timur                                                  c. Jawa Tengah
       b. Jawa Barat                                                  d. Kalimantan

28. Kang kalebu cerita rakyat yaiku...
       a.Keong Mas,Kancil lan Baya            c.Gajah lan Semut,MalinKundang.
       b.Cindelaras,Kancil Nyolong Timun              d. Bawang Merah Bawang Putih,Timun Mas

29. Malin Kundang nyritaake bab ....
       a. Bekti marang wong tua                               c. Welas asih marang ibune
       b. Durhaka marang wong tua                          d. Seneng tetulung

30. Lomba-lomba Agustusan kaperang dadi telu.  Kapisan, lomba olah raga utawa dolanan, umpamane lomba sepedah lambat, lomba balap karung, lan lomba mangan krupuk. Kapindo, lomba seni umpamane lomba maca geguritan, lomba nyanyi lagu perjuangan, lan lomba nggambar. Katelu, lomba akademik umpamane lomba mata pelajaran utawa cerdas cermat mata pelajaran.
       Pokok cerita paragraf ing nduwur yaiku ....
a. Lomba olahraga/dolanan, umpamane lomba sepedhah lambat, lomba balap karung, lan lomba mangan krupuk.
       b. Lomba seni umpamane lomba maca geguritan, lomba nyanyi lagu perjuangan
       c. Lomba-lomba Agustusan kaperang dadi telu, yaiku olahraga/dolanan, seni, lan akademik.
       d. Lomba akademik, umpamane lomba mata pelajaran utawa cerdas cermat mata pelajaran.

31. Gambar tatahan warna-warna ing candi diarani ....
       a. relief                                                                        c. gambar
       b. wayang                                                                    d. prasasti

32. Sawahe Pak Karyo amba. Amba krama aluse ....
            a. Akeh                                                                        c. Setitik
            b. Dawa                                                                       d. Wiyar

33. Yen ana wektu luwang, Bondan dolan menyang omahe Yanti. Sakperlu maca utawa nyilih buku. Yanti ya ora kabotannyilihi utawa sinau bareng karo Bondan. Sanajan saingan berat, nanging bocah loro kuwi raket banget anggone kekancan. Bapak lan Ibune Yanti ya ora kabotan putrane kekancan karo anank tukang kayu.
Watake Yanti ana ing nduwur yaiku ....
a. seneng tetulung                                                       c. milih-milih kanca
b. ngati-ati                                                                   d. mbetitil

34. Gatut Kaca iku satriya ing ....
      a. Plangkawati                                                   c. Pringgondani
b. Padhayangan                                                 d. Banjarjungut

35. Asma liyane Raden Janaka yaiku ....
a. Prabu Yudistira                                           c. Raden Werkudara
b. Raden Permadi                                           d. Raden Gathutkaca

II. Isenana cecek-cecek ing ngisor iki ngango tembung kang mathuk !
36. Irung krama aluse ....
37. ... kemah diwiwiti ? ukara pitakon kanggo njangkepi sing bener yaiku ....
38. ?m litu ku t au                                  wacane ...
39. Ing pinggir segara banyune cethek ora ....
40. Papanmu pinggir samodra
       Gedhe labuhmu marang negara
       Baita-baita
       Saben dina teka lunga
Tema geguritan ing ndhuwutr yaiku ....
41.  Budi    : “ Jare kowe mentas sowan embahmu ing wonogiri, Don ?”
       Doni    : “ Iya bener”
       Budi    : “ ... ing daleme embahmu?”
       Doni    : “Meh sesasi.”
       Tembung sing bener kanggo mbacutake pacelathon ing nduwur ....
42. Wong kang nglakoake motor mabur jenenge ....
43. Arjuna nduwe jeneng liya yaiku ....
44. Budi tuku buku nang warung. Wasesane ....
45. Pandhawa cacahe ana lima, panengaeh yaiku ....

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa !
     a. Mangan tape ketan
     b. Gawe sega rawon
2. Aranana 5 tembang macapat!
3. Gatekna gambar ing sisih kiwa, banjur deskripsikake nganggo basamu dhewe!
4. Gantinen ukara ing ngisor iki nganggo krama alus !
     a. Bapak numpak motor.
     b. Simbah ngumbe kopi.
5. Sebutna arane pandhawa !Download Kunci Jawaban DISINIKISI-KISI SOAL
ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Satuan Pendidikan                              : KTSP
Kelas / Semester                                  : IV ( empat )
Mata Pelajaran                                    : Bahasa Jawa
Waktu                                                 :
Jumlah Soal                                         : Pilihan ganda   : 35 soal
                                                              Isian singkat    : 10 soal
                                                              Uraian             :  5  soal
NO
Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar
Materi
Indikator
No Soal
Bentuk Soal
PG
IS
UR
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Mampu mendengarkan dan memahami ragam
    lisan dalam berbagai ragam bahasa  ( ngoko,
    krama, dialek )
1.1  Mendengarkan cerita teman tentang
 pengalaman
Cerita pengalaman
Ø  Disajikan penggalan cerita siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan penggalan cerita. 
Ø  Disajikan penggalan cerita siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan penggalan cerita. 
Ø  Disajikan penggalan cerita siswa dapat menyimpulkan isi cerita. 
1

2

3

2.1 Mengungkapkan kesan yang paling menarik
      dari cerita drama, geguritan
Teks geguritan
Ø  Disajikan teks geguritan siswa dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks geguritan.
Ø  Disajikan teks geguritan siswa dapat menceritakan isi geguritan.
Ø  Disajikan teks geguritan siswa dapat menentukan arti kata dalam geguritan. 
4

5
6
3.1  Membaca bersuara 
Teks bacaan
Ø  Siswa dapat menentukan kalimat tanya dengan benar.
Ø  Siswa dapat membuat kalimat tanya berdasarkan jawaban.
7
84.1 Menulis dialog / percakapan
Teks percakapan
Ø  Disajikan percakapan yang rumpang, siswa dapat melengkapi percakapan yang rumpang.
Ø  Siswa dapat menentukan bahasa krama alus berdasarkan percakapan.
Ø  Disajikan percakapan siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan.
9

10

11

5.1 Mengapresiasi susastra jawa. Misal cerita
      wayang, naskah drama, geguritan, tembang,
      dsb.
Teks cerita wayang Mahabarata
Ø  Disajikan cerita wayang, siswa dapat menentukan watak tokoh dalam cerita wayang.
Ø  Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan nama tokoh.
Ø  Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar.
12

13
14
1.2  Mendengarkan pembacaan teks karangan
 siswa
Teks karangan siswa
Ø  Disajikan teks karangan, siswa dapat menyimpulkan isi teks.
Ø  Disajikan teks karangan, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks karangan.
Ø  Disajikan teks karangan, siswa dapat memberikan tanggapan.
15
16

17
2.2 Mengajukan dan menjawab pertanyaan
Teks bacaan
Ø  Disajikan teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan.
Ø  Disajikan teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan.
Ø  Disajikan teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan.
18

19

20

3.2 Membaca pemahaman
Teks bacaan cerita wayang / dongeng
Ø  Siswa dapat membaca aksara jawa.
Ø  Siswa dapat mengurutkan kalimat menjadi paragraf yang benar.
Ø  Siswa dapat menentukan persamaan kata.
21
22
234.2 Menulis deskripsi keindahan alam dan
      sebagainya
Deskripsi benda-benda sekitar / alam
Ø  Disajikan gambar, siswa dapat menentukan deskripsi yang sesuai.
Ø  Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar.
Ø  Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar.
24

25
26
5.2 Mengapresiasi cerita rakyat / dongeng
Teks cerita rakyat / dongeng setempat
Ø  Siswa dapat menentukan asal cerita rakyat.
Ø  Siswa dapat menyebutkan contoh cerita rakyat.
Ø  Siswa dapat menyimpulkan isi cerita rakyat.
27
28
291.3  Mendengarkan cerita tentang lingkungan
 budaya
Teks bacaan lingkungan budaya. Misal Candi Barabudhur
Ø  Disajikan karangan/paragraf, Siswa dapat menentukan pokok cerita.
Ø  Siswa dapat menuliskan hal-hal yang menarik berdasarkan karangan.
Ø  Siswa dapat mengubah bahasa ngoko menjadi krama alus.
30

31

32

3.3 Membaca cepat
Teks bacaan dongeng
Ø  Disajikan teks bacaan, siswa dapat menentukan watak tokoh berdasarkan teks bacaan.
Ø  Siswa dapat menentukan asal / tempat tinggal.
Ø  Siswa dapat menyebutkan nama lain tokoh

33

34
35
1.4  Mendengarkan cerita tentang lingkungan
 budaya
Teks bacaan lingkungan budaya. Misal Candi Barabudhur
Ø  Siswa dapat mengubah bahasa ngoko menjadi krama alus.


363.1  Membaca bersuara 
Teks bacaan
Ø  Siswa dapat menentukan kata tanya dengan benar.
373.2 Membaca pemahaman
Teks bacaan cerita wayang / dongeng
Ø  Siswa dapat membaca aksara jawa.
Ø  Siswa dapat menentukan tembung kosokbalen.
38
392.1 Mengungkapkan kesan yang paling menarik
      dari cerita drama, geguritan
Teks geguritan
Ø  Disajikan teks geguritan siswa dapat menentukan tema dari geguritan.
404.1 Menulis dialog / percakapan
Teks percakapan
Ø  Siswa dapat melengkapi percakapan yang rumpang. 
Ø  Siswa dapat menyebutkan arane pegawean.
41
425.1 Mengapresiasi susastra jawa. Misal cerita
      wayang, naskah drama, geguritan, tembang,
      dsb.
Teks cerita wayang Mahabarata
Ø  Siswa dapat menyebutkan nama lain Arjuna
432.2 Mengajukan dan menjawab pertanyaan
Teks bacaan
Ø  Siswa dapat menentukan wasesa dalam kalimat.
443.3 Membaca cepat
Teks bacaan dongeng
Ø  Siswa dapat menyebutkan panengah pandhawa.
454.1 Menulis dialog / percakapan
Teks percakapan
Ø  Siswa dapat menulis aksara jawa 
465.1 Mengapresiasi susastra jawa. Misal cerita
      wayang, naskah drama, geguritan, tembang,
      dsb.
Teks cerita wayang Mahabarata
Ø  Siswa dapat menyebutkan contoh tembang macapat

474.2 Menulis deskripsi keindahan alam dan
     sebagainya
Deskripsi benda-benda sekitar / alam
Ø  Siswa dapat mendeskripsikan sesuai gambar.

481.3 Mendengarkan cerita tentang lingkungan
      budaya
Teks bacaan lingkungan budaya. Misal Candi Barabudhur
Ø  Siswa dapat mengubah bahasa ngoko menjadi krama alus.

493.3 Membaca cepat
Teks bacaan dongeng
Ø  Siswa dapat menyebutkan tokoh pandhawa
50


                                                                                                                                                                                
Previous
Next Post »
Thanks for your comment