Soal Bahasa Jawa Kelas 4 (IV) SD UTS Semester 2 TA 2013/2014

Wacanen kang patitis !
KI HAJAR DEWANTARA
Ki Hajar Dewantara iku tokoh nasional, tokoh politik, uga tokoh pendidikan. Ana ing bab Politik, Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, lan Cipto Mangunkusumo ing tanggal 25 Desember 1912 ngedegake Indische Pattij.
Ancas tujuan partai iku, kepengen ngentasake rakyat Indonesia saka kesengsaraan amarga kejajah bangsa manca. Wektu iku, rakyat Indonesia isih ana cengkremane bangsa Walanda. Perjuangan Ki Hajar Dewantara ing Indesche Partij diwedeni dening pamarintah Walanda. Penjajah Walanda rumangsa kaancam kamardekane. Pancen indische Partij mbudidaya amrih bangsa Indonesia saya maju, guyup rukun nggayuh kamardikan lan kamakmuran. Indische partij saya ngrembaka, mbebayani tumrap bangsa walanda. Mulane pamarintah Walanda nyandhet perjuangane Indische Partij. Ki Hajar Dewantara dicekel Walanda, terus disingitake ing negara Walanda.
Ki Hajar Dewantara ora mendha semangate. Ing pambuangan, penjenenane malah ngamat-amati, maspadakake uripe bangsa Walanda. Pamrihe panjenengane are niru sing apik ing bab pendhidhikan. Sawise metu saka pakunjaran lan mulih saka pengasingan Ki Hajar Dewantara ngedekake perguruan Taman siswa, tanggal 3 Juli 1922 sing duwe semboyan “ Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani “.
I. Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki !

1. Sapa wae tokoh – tokoh sing ngedegake Indische Pantij?
.............................................................................................................................................................
2. Kapan Indische Pantij diedegake ?
.............................................................................................................................................................
3. Apa Tujuane ngedegake Indische Pantij ?
.............................................................................................................................................................
4. Apa sebabe Pamarintah Walanda Nyandhet perjuangane Indische Partij ?
.............................................................................................................................................................
5. Apa sing katindakake Ki Hajar Dewantara sawise di buang ?
............................................................................................................................. .........................

II. Wenehana tandha ping ( x ) ing aksara a, b, c utawa d minangka wangsulan sing paling bener !

6. Kala wingi eyang kakung … sapunika sampun dhangan.
a. gerah b. sakit c. lara d. tindak

7. Bapak lunga menyang surabaya, basa kramane ….
a. Bapak kesah menyang Surabaya c. Bapak tindak dhateng Surabaya
b. Bapak tindak menyang Surabaya d. Bapak kesah dhateng Surabaya

8. Ibu maca surat. Karam aluse maca yaiku ….
a. Maos b. nyerat c. serat d. caos

Pacelathon kanggo No. 9, 10
Ibu : “Wong lagi bae mangan kok wis macak pramuka,
arep menyang ngendi maneh, Pram!”
Pramono : “Badhe dhateng Sekolahan, latihan Pramuka, Bu!”
Ibu : “Lho biasane latihane rak dina Minggu?”
Pramono : “Leres bu, nanging dinten punika latihan maleh
amargi badhe ngawontenaken Persami.”

9. Sapa bae sing guneman ?
a. Ibu lan Persami c. Pramono lan Pramini
b. Ibu lan Pramono d. Pramono lan Persami

10. Ngomokake bab apa Ibu lan Pramono?
a. mangan awan c. dina Minggu
b. teng sekolah d. latihan Pramuka

PUCUNG
Bapak pucung, tanpa untu darbe siyung
badanira panjang
tutukira pan persegi
Dina-dina pucung nguntal buntutira
11. apa bathangane cangkriman pucung ing dhuwur?
a. gajah b. korek c. sabuk d. Jon

12. Saben sak pupuh tembang pucung ana … gatra.
a. 4 b. 5 c. 8 d.10

13. Guru wilangan lan guru lagu tembang pucung gatra ka papat yaiku …
a. 7 u b. 9 I c. 10 a d. 12 a

14. Dhong-dhinge swara ing ana pungkasaning gatra diarani guru …
a. lagu b. gatra c. swara d. wilangan

15. Pak Karto uripe katon ayem …
a. jenjem b. tentrem c. mamring d. seneng

16. Adhikku tiba babak …
a. bundhas b. junjung c. belur d. ajur

17. Ibuku duweni sifat welas … merang sapadhane …
a. cilik b. kadang c. seneng d. asih

18. Ukara tanduk iki owahanan dadi ukara tanggap !
Pak Ahmad mikul pari saka sawah.
a. Pak Ahmad dipikul pari saka sawah
b. Pak Ahmad dak pikul pari saka sawah
c. Pari saka sawah kopikul pak Ahmad
d. Pari saka sawah dipikul pak Ahmad

19. Aku nyilih buku ing perpustakaan.
a. Buku ing perpustakaan dak silih
b. Buku perpustakaan ko silih
c. Aku disilih buku ing perpustakaan
d. Aku dak nyilih buku ing perpustakaan

20. Ukara tanggap iki owahan dadi ukara tanduk !
Budi wingi dak wenehi buku,
a. Aku diwenehi buku Budi c. Budi menehi buku aku
b. Aku menehi buku Budi d. Budi, aku menehi buku

21. Tembung ing ngisor iki sing sing kelebu tembung tanduk yaiku …
a. dak tandur b. ditandur c. nandur d.tandur

22. Bebek mungsuh mliwis, yen ditulis jawa dadi …
a. c.
b. d.

23. , yen ditulis nganggo aksara latin …
a. Laku dengan kulis jawa c.aku seneng nulis jawa
b. Laku seneng nulis jawa d.aku deneng nulis jawa

24. Saiki mangsa rendheng.mangsa tegese
a. wayah b.wulan c.mangan d.udan

25.Aku wis nyiapake sandhangan…kanggo manten Om agus.
a. sajodho b. salembar c. sapasang d. sapengaseg

26. sega…dirubung tinggi,batanganne apa ? salak
a. sawakul b. sakepel c. sapiring d.sapuluk

27.Tembung gantung yen oleh seselan – um dadi
a. ganumtung b. gantumung c. gumantung d. umgantung

28. omonganmu ora tinemu nalar. Tembung ing jero kurung benere ditulis
a. temu b. nemu b. semu b. tinem

29. (nyata) Adi seneng nembang. Tembung linggane tinemu yaiku
a.kanyata b. tarnyata c.pranyata d. sanyata

30. Becik ketitik ala….terusno paribasan iki?
a.ketara b. blaka c. becik d.rusak

31. Esuk dhele sore tempe. Apa tegese paribasan iki?
a. Kabeh sing ngalang-alangi disingkirno
b. Melu rekasane nanging ora melu kepenake
c. Sapa sing salah bakal konangan
d. Ora tetep atine,omongane moleh-malih

32. Godhong krambilarane blarak, blarak enom arane…
a. Klaras b. janur c. pupus d. glugu

33. dikandhani wong tuwa aja mung glegas-gleges. Gleges kembang…
a. Area b. lombok c. duren d. tebu

34. kang kasebut bapak pendhidhikia nasional yaitui…
A. Ki hajar Dewantara c .Douwes Dekker
b. Cipto Mangun Kusma d. pattimura

35. ing ngaras sung tuladha.lng madya manggu karas,Tut wuri handayani,iku
Mono semboyane…
a.taman Kreasi b. Taman Siswa c. Pendhidhikan d. taman bungkul

III. Titik – titik ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing bener!

36.Biyen uripe sangsara banget, nanging saiki wis mukti ….
37.Simbang tindak solo nitih sepur.nitih basa ngokone …
38. Bapak ngadeg ing ngarep lawang. Ngadeg krama inggile …
39. Ibu Pundhutno bawang sa ….
40. Rumah murah, tulisan aksara jawa yaiku …
41.Nabok nyilih tangan tegese ….
42. Kebo kabotan sungu tegese ….
43. Andhap …. bakal luhur wekasane.
44. Aja seneng ... padu,mundhak ora duwe kanca.
45. Pucung kalebu tembang …

IV. Garapen manut prentahe!

46. Ukara iki kramakno!
Bu, kowe apa wis mangan?
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
47. Tulisen nganggo aksara jawa!
Aja seneng gawe gela
............................................................................................................................. .................................
.......................................................................................................................................................
48. Tulisen nganggo aksara jawa!
Krat Anyar
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
49. Tembung-tembung iki tatanen supaya dadi ukara sing bener!
Amarga – Budi – sekolah – munggah – ora – sinau – kesed
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................. .........................
50. Pucung
Bapak pucung sikil papat weteng kembung
Mapan jroning toya
Mangane lemut lan jentik
Wanci jawah unine saut-sautan
Apa batangane tembang pucung ing dhuwur?
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. .............................
Previous
Next Post »
Thanks for your comment