Soal dan Kunci Jawaban PAI Al Qur'an Hadits Kelas 3 SD UTS 2 Semester 2 TA 2013/2014

I.
1. Surat At Tiin terdiri dari ... ayat.
a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

2. Surat At Tiin diturunkan di kota ...
a. Makkah b. Madinah c. Jeddah d. Kairo

3. Nama At Tiin diambil dari ayat ke- ...
a. 4 b. 5 c. 2 d. 1

4. Surat At Tiin adalah surat dengan urutan ke- ...
a. 94 b. 95 c. 96 d. 97

5. Bukit Sinai adalah tempat Nabi ... menerima wahyu.
a. Muhammad b. Isa c. Musa d. Ibrahim

6. Wa haadzaal baladi ...
a. Allaaim b. allamiin c. almubiin d. almuniir

7. Laqod kholaqnaal insaa nafii ... taqwiim.
a. Akhsani b. akhtsani c. akhshoni d. akhtsani

8. Tsumma rodadnaa hu ... saa filiin.
a. Asqola b. asfala c. atsfala d. ashfala

9. Falahum ... ghoirumamanuun.
a. Akhrun b. ‘adzaabin c. ajruhum d. ajrun

10. Alaisaallaahu biakhkami ...
a. Alkhaa fidhiin b. al’aalimiina c. alkhaa kimiina d. alkhaa kamiina

11. Kalimat waadzdzaituun, jumlah hurufnya ada ...
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10

12. Laqad khalaqnaa, bila ditulis arab menjadi ...
a. Laqod kholaqnaa b. laqod gholaqnaa c. laqod khalaqnaa d. laqodjalaqnaa

13. Kalimat ikhsanu artinya ...
a. Sebaik-baik b. sejelek-jelek c. serendah-rendah d. setinggi-tinggi

14. Kalimat asfala artinya ...
a. Sebaik-baik b. sejelek-jelek c. serendah-rendah d. setinggi-tinggi

15. Kalimat ba’du artinya ...
a. Seketika b. sebelum c. setelah d. kemudian

16. Yang dimaksud kota yang aman adalah ...
a. Jeddah b. Kairo c. Madinah d. Makkah

17. Tsumma, artinya ...
a. Sebelum b. ketika c. kemudian d. sesudah

18. Sinari ... dengan membaca Al Qur’an.
a. Rumahmu b. hatimu c. dirimu d. wajahmu

19. “Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang ...”
a. Seburuk-buruknya b. sebaik-baiknya c. sehina-hinanya d. semulia-mulianya


20. Bukankah Allah itu ... yang seadil-adilnya.
a. Hakim b. raja c. pemimpin d. sultan

21. “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya”, adalah arti dari surat At Tiin ayat ke- ...
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7

22. Illaalladziina aamanuu wa’amiluushshoolikhaati, adalah bagian dari surat At Tiin ayat ke- ...
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

23. Tsummarodadnaa huasfalasaa filiin, huruf yang bertanda sukun ada ...
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

24. Famaa yukadzdzibuka ba’dubiiddiin, huruf yang bertanda tasdid adalah ...
a. Dzaba b. dzala c. dzada d. lada

25. Wathuurisiiniina. Huruf yang bertanda panjang adalah ...
a. b. c. d.

26. Famaa yukadzdzibukaba’du ...
a. Biakhkami b. biiddiin c. akhsani d. asfala

27. Watuu risiiniina jumlah hurufnya ada ...
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10

28. Kalimat yukadzdzibuka . bila ditulis arab menjadi ...
a. Yukaddibuka b. yukazzibuka c. yukadzdzibuka d. yukadldlibuka

29. Sinari rumahmu dengan ... Al Qur’an.
a. Menghafal b. menulis c. membaca d. memahami

30. Nuuruu ........ bitilaawatiil qurana
a. Biyuutikum b. buyuutukum c. buyuutikum d. buyuutakum

31. Alaisaallahu Artinya adalah ...
a. Apakah Allah b. Bukankah Allah c. Dimana Allah d. Mengapa Allah

32. Tsumma rodadnaahu Artinya adalah ...
a. Kemudian Kami kembalikan dia   c. Kemudian Kami campakkan dia
b. Kemudian Kami ciptakan dia       d. Kemudian Kami berikan dia

33. Laqod kholaqnaa Artinya adalah ...
a. Sungguh kami janjikan c. Sungguh Kami ciptakan
b. Sungguh kami berikan d. Sungguh Kami lupakan

34. Wahaadzaal baladiil amiin Adalah bagian dari surat At Tiin ayat ke - ...
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

35. Wahaadzaal baladiil amiin Artinya adalah “Dan demi kota (Mekkah) ini yang ... “
a. Aman b. ramai c. makmur d. baik

II.
36. Wahaadzaal baladiil ...
37. Laqod kholaqnaal insaa nafi akhsani ...
38. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang ...
39. Sinari rumahmu dengan ...
40. Surat At Tiin termasuk golongan surat ...
41. Famaa yukadzdzibuu ka Bila ditulis arab menjadi ...
42. Biakhkamiil khaakimiina Jumlah hurufnya ada ...
43. Tsumma rodadnaa huasfalasaa filiina Bila ditulis arab menjadi ...
44. Wahaadzaal baladiil aminni Adalah surat At Tiin ayat ke- ...

45. Bagi orang yang beriman dan beramal sholeh adalah pahala yang tidak ...

III.
46. Tulislah surat At Tiin ayat yang ke-3 !
47. Allah bersumpah demi apa saja di dalam surat At Tiin?
48. Rangkailah kalimat disamping menjadi tulisan arab!

49. Bagaimanakah Allah menciptakan bentuk manusia?

50. Apakah balasan yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal sholeh menurut Surat At Tiin?


Kunci Jawaban
PAI
Materi Al Qur'an Hadits
TA 2013/2014

1. C
2. A
3. D
4. B
5. C
6. B
7. A
8. B
9. D
10. C
11. C
12. A
13. A
14. C
15. C
16. D
17. C
18. A
19. B
20. A
21. B
22. B
23. B
24. C
25. A
26. B
27. C
28. C
29. C
30. D
31. B
32. A
33. C
34. C
35. A
36. Amiin
37. Taqwiim
38. Sempurna / sebaik-baiknya
39. Membaca Al Quran
40. Makkiyah
41.
42.
43. 19
44. 3
45. Pernah putus
46. Wahadzaa...
47. Buah Tiin, buah zaitun, bukit Sinai dan kota Makkah
48.
49. Sebaik-baiknya / sempurna
50. Akan diterima Allah di surga
Previous
Next Post »
Thanks for your comment