Prediksi Soal Bahasa Jawa Kelas 5 (V) SD UTS II Semester 2 TA 2013/2014


PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT KECAMATAN ..........................

SD NEGERI ................................................


ULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata pelajaran           :    Bahasa Jawa
Kelas                         :    5 (Lima)
Hari/Tanggal              :   Rabu, 19 Maret 2014
Waktu                        :   08.00 - 09.00

PETUNJUK UMUM :
1.        Tulis namamu di sudut kanan atas pada lembar jawab yang tersedia!
2.        Bacalah setiap soal dengan teliti!
3.        Tulislah jawabanmu pada lembar jawab yang tersedia!
4.        Kerjakan terlebih dahulu soal yang kamu anggap lebih mudah!
5.        Teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada bapak/ibu guru!


I.     Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, dan d tumrap wangsulan kang koanggep paling bener!

1.      Jenise wacan/bacaan werna-werna kang pas diwaca dening bocah, yaiku ...
a. artikel
c. sinetron
b. dongeng
d. novel
2.      Manawa wangsulane/jawabane “iya”, pitakon kang mathuk/cocok yaiku ...
a. Pira regane tas iki?
c. Sapa jenenge bapakmu?
b. Apa omahmu ing Kebumen?
d. Kapan kowe sunat?
3.      Crita kang ora kelebu dongeng yaiku ...
a. Perang Diponegoro
c. Keong Mas
b. Kancil Nyolong Timun
d. Buta Ijo
4.      Crita kewan-kewan kang bisa ngomong kaya manungsa, diarani ...
a. sage
c. legenda
b. mite
d. fabel
5.      Bocah sekolah saiki kudu ngrampungake pendidikan suwe ... taun.
a. 9
c. 7
b. 8
d. 6
6.      Bocah kok saben dina “dhuwat-dhuwit” bae. Maksude bocah mau senenge ...
a. ngilangake dhuwit
c. njaluk dhuwit
b. dolanan dhuwit
d. ngentekake dhuwit
7.      Pumpung esih bocah, kudu gelet kawruh. Kawruh tegese ...
a. tuku
c. lagu
b. ilmu
d. buku
8.      Crita rakyat sing asle soko Jawa Barat, yaiku ...
a. Sangkuriang
c. Jaka Tingkir
b. Jaka Tarub
d. Jaka Kendhil
9.      Ki Hajar Dewantara ngedhekake Sekolah Taman Siswa ing kutha ...
a. Semarang
c. Solo
b. Jakarta
d. Yogyakarta
10.  Kang kalebu tembang macapat yaiku ...
a. Bengawan solo
c. Jaranan
b. Ilir-ilir
d. Gambuh
11.  Aksara jawa cacahe/jumlahe ana ...
a. 18
c. 20
b. 19
d. 21
12.   

a.    Dhoni tuku klambi biru.
b.    Roni tuku klambi biru.
c.    Roni tuku kaos biru.
d.   Dhoni tuku kaos biru.
13.  Nalika maca geguritan/puisi, perangan-perangan kang kudu digatekake iku yaiku kasebut ing ngisor iki, kejaba ...
a. infomasi
c. ekspresi
b. lafal
d. irah-irahan
14.  Crita rakyat sing turun-temurun lan kanggo ngelipur/menghibur ati anane ...
a. dongeng
c. geguritan
b. cerkak
d. sejarah
15.  Crita kedadean gunung Tangkuban Perahu kalebu jenise crita ...
a. sage
c. legenda
b. fabe;
d. mite
16.  Tembang “tanduk”yen ditulis nganggo aksara jawa dadi ...

a.     

b.     

c.     

d.    

17.  Wit gedhang jenenge debog. Yen wit krambil jenenge ...
a. pucang
c. glugu
b. lung
d. tebon
18.  Simbah nembe mriksakaken ... dhateng puskemas.
a. padharanipun
c. untune
b. mripate
d. sikile
19.  Cacahing wanda/jumlah suku kata saben sagatra/salarik diarani ...
a. guru gatra
c. guru wilangan
b. guru lagu
d. dhondling
20.  Aku wingi kodanan sandhanganku teles ...
a. blas
c. njejet
b. mbethethet
d. kebes
21.  Panulise aksara jawa ing ngisor iki sing bener endi ...

a.     

b.     

c.     

d.    

22.  Gleges iku arane kembang ...
a. tebu
c. pari
b. suruh
d. mlinjo
23.  Guru gatrane tembang maskumambang ana ...
a. 4
c. 6
b. 5
d. 7
24.  Bu bidhan (priksa) pasien sing ngandhut.
a. dipriksani
c. mriksakake
b. dipriksa
d. mriksa
25.  Sawiyah iku arane anak ...
a. kadhal
c. tawon
b. cecak
d. tekek

II.      Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung-tembung kang mathuk!

  1. Budi kae bocahe seneneg njupuk barang lia, diparibahasake dawa ...
  2. Tegese pratelan “ing ngarso sung tuladha” yaiku ...
  3. Crita kang wis ana kawit biyen lumantar gethok tular diarani ...
  4. Manawa luput enggal nyuwun ...
  5. Dongeng sing ana sesambunge karo roh lan alam ghaib yaiku ...
  6. Cacahing gatra/larik saben sapad (bait) diarani ...
  7. Basa krama inggile “adus” yaiku ...
  8. Tembang mijil duweni watak ...
9.                                                                                    monine ...

  1. Kosok baline tembung “awan” yaiku ...

III.   Wangsulane pitakon-pitakon iki kanthi pratitis!

1.      Tulisana telu wae kang kalebu tembang macapat!

2.      Gawea ukara/kalimat nganggo tembung Perang Diponegoro!

3.      Tulisana nganggo aksara jawa!
Bapak tindak kantor.

4.      Sebutna telu war crita dongeng kang wis tau diwaca!

5.      Apa tegese:
a.       Tembungmu ngabangake kuping.
b.   Aja dadi bocah sing lunyu ilat.


Kunci Bahasa Jawa
Previous
Next Post »
Thanks for your comment