Soal B. Jawa UTS II Kelas 5 (V) SD Semester 2 TA 2013/2014

Wacanen kang patitis!
JAMU TEMULAWAK
Wiwit biyen bangsa Indonesia utamane wong Jawa seneng banget ngombe jamu.
Tetanduran ing Indonesia iku akeh maceme lan kasiyate ana sing bisa dienggo jamu. Kawit wong
Indonesia iku klebu pawongan kang sregep lan kreatif mligine yoiku masalah panganan. Wong
Jawa kasuwur banget ing manca nagari masalah kuliner, ugo jamu lan sakpitunggale.
Jamu temulawak wiwit biyen wis misuwur bisa dadi tambane lelara; kaya dene
bocah sing cacingen; ora doyan mangan uga tamba lelara kuning utawa lever. Ugo isih jenise
jamu liyane yaiku jahe abang, kencur, kunir lan liya-liyane. Jamu iku ora mung ana ing Indonesia
nanging uga ana ing manca negara ugo akeh. Turis-turis kang mara uga seneng ngombe jamu
kang dicap dadi omben-omben khas Indonesia.
I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1. Jamu apa kang bisa kanggo tamba bocah cacingen?
............................................................................................................................. ........................
2. Tetuwuhan apa wae sing bisa kanggo jamu?
.....................................................................................................................................................
3. Wiwit kapan wong kenal karo jamu
............................................................................................................................. ........................
4. Sak liyane wong Indonesia wong ngendi wae sing seneng jamu?
............................................................................................................................. ........................
5. Apa irah-irahane wacan ing dhuwur iku?
............................................................................................................................. ........................

II. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c utawa d minangka wangsulan sing paling bener!
6. Anak loro lanang wadon diarani ...
a. Uger-uger lawang b. kendhana-kendhini c. pandawa d. saramba

7. Wit krambil arane glugu, yen wit jambe arane ...
a. So b. tebon c. pucang d. debog

8. Rendheng, ketiga, mareng, labuh, iku arane ...
a. Sasi b. mangsa c. pasaran d. tahun

9. Lor, kidul, wetan, kulon iku arane ...
a. Mata angin b. arah c. keblat d. wektu

10. Sing nawon kemit iku bangkehane, la yen sing nraju mas iku ...
a. Irunge b. pundhake c. lakune d. lambehane

11. Wong sing gawene mulang wuruk ngaji iku arane ...
a. Cantrik b. guru c. murid d. ustad

12. Rambute ireng jlitheng dene klambine putih ...
a. Jletih b. kapuk c. memplak d. tulang

13. Pikirane landhep dhengkul iku sanepane wong ...
a. Bodo b. cilik c. duwe d. pinter

14. Awake kuru semangka iku sanepane ...
a. Awake koyo semangka    c. wong sing bunder
b. Lemu banget                    d. wong seneng semongko

15. ________________________ Tulisan jawa iku macane ...
a.
16. Wedhuse Manto mangan godhong. Sing dadi jejere yaiku ...
a. Godhong b. wedhuse Manto c. mangan d. manto

17. Raden Werkudara iku gedhe dhuwur gagah ...
a. Prakasa b. perkasa c. prakosa d. prekasa

18. Raden Abimanyu satriyo ing ...
a. Jodipati b. Madukara c. Palangkawati d. Pringgodani

19. Inggih Bu leres kulo Ani. Tembung leres pada karo ...
a. Bener b. ora c. salah d. sido

20. Bapak miyos ing Kediri. Tembung miyos pada karo ...
a. Dalan b. lair c. lewat d. lungo

21. Bocah kembar, yen ditulis jawa ...
a.
22. Pocung, kinanthi, mijil, kalebu tembang ...
a. Maca alus b. maca pucung c. maca gedhe d. macapat

23. Swara/vokal ing saben pungkasaning gatra diarani ...
a. Guru gatra b. guru lagu c. guru tembang d. guru wilangan

24. Jenang gula kowe aja ...
a. Glali b. kali c. keli d. lali

25. Abang-abang ora legi, tiwas dagang ora ...
a. Bati b. bathi c. dadi d. duwe

26. Dadi uwong iku kudu gugur ... ing kampung.
a. Guyup b. gunung c. mati d. meninggal

27. ... ripah loh jinawi, semboyane wong ndeso.
a. Gemah b. guyup c. mandhap d. pinah

28. Sumingkir saka tembung lingga ...
a. Ingkir b. mingkir c. singkir d. uningkir

29. Jangkah yen entuk seselan um unine ...
a. Jangkah b. jangkahum c. jumkahan d. jumangkah

30. Mlakune klemak-klemek kaya macan ...
a. Aras-arasen b. lara c. luwe d. ngantuk

31. Petenge ndumuk irung, tegese peteng ...
a. Banget b. branang c. dhet d. dhedhet

32. Putra, atmaja, yoga, tanaya, dasanamane ...
a. Anak b. bapak c. ibu d. mbah

33. Tirta, warih, wreh, dasanamane ...
a. Bakul b. banyu c. toya d. tomba

34. Dwipurwane tembung guyu yaiku ...
a. Geguyu b. gemuyu c. gumuyu d. guyu-guyu

35. Mloya-mlayu kagolong tembung ...
a. Dwilingga b. dwi wasana c. dwilingga salin swara d. dwi aksara

III. Titik-titik ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing mathuk!
36. Raden Janaka ratu ing ...
37. Wong sing panggaweane gawe gaman diarani ...
38. Ibu tuku jeruk sak kilo menyang pasar. Kromo inggile ...
39. Sapa sing ngumbah montore Bapak? Kalebu ukara ...
40. Gumandhul asale saka tembung lingga ... oleh seselan ...
41. Lelaku, tetuku, geguyu kalebu tembung ...
42. _____________________ latine ...
43. Idepe tumenga ing tawang, yen mripate ...
44. Aja sak tuku (pangan) sing didol ning pinggir dalan. Benere tembung sing ning kurung ...
45. Museum kang dumunung ing Sidoarjo ...

IV. Garapen manut prentahe!
46. Apa tegese “Idu didilat maneh”?
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
47. Pandhawa iku cacahe ana lima sebutna!
......................................................................................................................... ............................
............................................................................................................................. ........................
48. Gawea ukara nganggo tembung “tura-turu”!
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
49. Senjatane Raden Kresna iku ...
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
50. Bapak mangan soto, aku mangan bakso, krama inggile?
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
Previous
Next Post »
Thanks for your comment