Latihan US Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 UAS 2 TA 2013/2014


1.                                                                        Guruku
Guruku niyatmu pancen mulya ora ngarep ngarep balesan saka muridmu. Senajan udan lan panas panjenengan tansah semangat ora nate sambat lan ngresula. Kabeh mau mung kangge pintere murid-murid.
Isi guritan ing ndhuwur ... .
a. guru darbe niyat kang mulya
b. guru kang ora ngarep arep balesan.
c. Guru kang semangat
d. Guru minterake murid
2.            Layune kancil merga diburu macan, kepangkalan kali kang kebak baya. Dasar kancil sing sing cerdhik, rewa-rewa arep menei panganan baya-baya kang ana kali. Bareng baya-baya padha nungul ing ndhuwure banyu, kancil ethok-ethok ngitung baya, pranyata baya-baya iku mung dienggo ancik-ancik kancil supaya bisa mlumpat kali ngendhani pangepunge macan kang galak.
Saka cuplikan dongeng ing ndhuwur, kewan sing cerdhik ... .
a. baya                   b. kancil                       c. macan                      d. gajah
3.      Iya, padha-padha, dhik.
Ukara ing ndhuwur yen ditulis nganggo aksara jawa dadi … .

a.

b.

c.

d.

4.      1. Ana macan galak ngamuk
2. Pak lurah nggerakake wong supaya mikut macan kang lagi ngamuk.
3. Macan bisa kapikut njur dilebokake krangkeng.
4. Pengamuke macan gawe gegere wong sadesa.
Supaya dadi karangan sing apik urutane ... .
a. 1-4-2-3               b. 2-3-4-1                    c .1-4-2-3                     d. 2-4-3-1
5.                        Kinanthi
Padha gulangen ing kalbu
ingsasmita amrihlantif
aja pijer mangan nendra
kaprawiran den kaeksi
pesunen sarira nira
cegah dhahar lawan guling
Cacahing gatra tembang ing dhuwur ana … .
a.       4                      b. 5                              c. 6                              d. 7
6.      1. Tembang Nyidam sari
2. Tembang Pangkur
3. Juru demung
4. Tembang Pocung
Tembang-tembang ing dhuwur sing kalebu Mocopat yaiku … .
a. 1 - 2                   b. 3 - 4                         c. 2 - 4                         d. 1 - 4
7.      Ibu lagi nyapu latar.
Nyapu yen ditulis nganggo aksara jawa dadi … .

a.                           b.                                 c.                                 d.


8.                        Pangkur
Mingkar-mingkur ing angkara
Akarana karanan margi siwi
Sinawung resminung kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kertarta pakartining ngilmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji
Guru wilangan lan guru lagune gatra sepisan yaiku … .
a. 8 a                      b. 11 i                          c. 8 u                           d.7 a
9.            Raden Ajeng Kartini iku pemimpin wanita kang tansah mbudidaya ngentasakae para wanita amrih padha bisa sekolah. Nalika sugenge Raden Ajeng Kartini ngarang buku kanthi irah-irahan “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
Manut cuplikan wacan ing dhuwur sing diperjuangake Raden Ajeng Kartini kaum … .
a. priya                  b. wanita                     c. bangsawan               d. rakyat jelata

10.   

Yen ditulis latin dadi … .
a. sega goreng       b. sego gering              b. sega garing              d. sego goreng
11.  Dasar wanita kang sulistya ing warna yen cinandra lakune … .
a. macan galak      b. macan ompong        c. macan tutul              d. macan luwe
12.  Abang kumpul padha abang kaya … .
      a. dubang              b. getih                                    c. alas kobong             d. candhiala
13.  Udan tangis
Yen ditulis nganggo aksara jawa dadi … .
a.                                                                   c.

b.                                                                  d.

14.                    Guritan
Padha gulangen ing kalbu
Ing sasmita amrih lantip
Aja pijer mangan nindra
Kaprawiran den kaesthi
Pesunen sariranira
Cegah dhahar lawan guling
Lantip tegese … .
a. Landhep           b. Lancer                    c. Pinter                       d. kethul

15.                                            Kancil kang Pinter
      Ing pinggir kali gedhe pinggir alas, ono baya ketindihan kayu. Baya bengok-bengok njaluk tulung. Pas kebeneran ana kebo liwat. Kebo welas marang baya. Nanging kebo ora wani nulungi, awit wedhi marang baya kewatir yen dimangsa. Kebo gelem nulungi angger baya janji ora bakal nyokot kebo. Baya nyaguhi panjaluke kebo. Nuli kayu kang nindhihi baya disundang kanti uwal saka awake baya. Baya bisa mlaku banjur nyokot punuke kebo. Kebo bengok-bengok. Krungu swara bengok-bengok kancil nyedaki banjur takon karo kebo. Kebo crita saka wiwitan kanthi pungkasan. Kancil takon baya, baya kepeksa nguculake cokotan lan kandha menawa omongane kebo goroh. Kancil prentah kebo supaya mbalekake kayu kang tumumpang awake baya. Kancil arep weruh sanyatane supaya bisa netepake endi kang bener lan luput. Maune baya wegah , tapi suwe-suwe manut kandhane kancil. Kebo age-age numpangake kayu ing gegere baya nganggo sungune. Wekasane kancil ngajak kebo lunga saka kono. Baya njaluk tulung nanging ora direwes.
Tokoh utama dongeng ing dhuwur … .
a. kancil                 b. kebo                                    c. baya                         d. macan

16.  Kepiye watake kebo ana crita nduwur mau?
a. Seneng tulung                                       c. Sugih kanca
b. Welas asih                                             d. Sugih akal17.  Amanate dongeng ing dhuwur … .
a. jahil                                                        c. srakah
b. dhendhem                                             d. seneng tetulung
18.  Pak Wandi tindak kantor … sepedhah.
Tembung kang bener kangge titik-titik ing dhuwur yaiku … .
a. numpak              b. nitih                         c. nunggang                 d. nggawa
19. Pak Jakum :”Kok cayamu ketok pucet apa lara Nar?”
Nardi         :”… pak, sampun kalih dinten kula mboten enak mangan.”
Tembung kang mathuk kanggo ngisi titik-titik ing ndhuwur yaiku … .
a. duka                  b. mboten                    c. inggih                      d. menawi
20.  Ukara pitakon sing bener marang wong kang pinter nggambar yaiuk?
a. Mau bengi sinau apa?
b. Sampean nggambar apa?
c. Gambaranmu wingi biji pira?
d. Kepiye amrih pinter nggambar kaya sampeyan?
21.  Sega sak kepel dirubung tinggi.
Batangan sing bener kanggo cangkriman ing ndhuwur … .
a. manggis             b. salak                        c. jambu                       e. nanas
22.  Dhayohe ora disuguhi apa-apa.
Ora disuguhi apa-apa yen diwujudake cangkriman… .
a. disuguhi opak puli                     c. disuguhi opak gambir
b. disuguhi opak tela                     d. disuguhi opak angin
23.        Uler wulu kang cacahe maewu-ewu mrabasa dhaerah Pasuruan iku merga saka ulahe wong-wong sing ora mretungake marang lestarine alam. Merga akehe wong-wong kang golek kroto tundhane cacahe angkrang bisa suda. Mesthine endhog-endhog kupu bisa dimangsa angkrang, nanging merga wis ora ana angkrang tundhane endhog-endhog kupu                             bisa slamet netes kabeh dadi uler kang mrabasa gegodhongan lan bisa ngambrak teka pomahan.
Irah-irahan wacan ing nduwur sing mathuk … .
a. Angkrang Cures                        c. Endhog Kupu
b. Golek Kroto                              d. Wabah Uler Wulu
24.  Yen para gladhak kroto ora dilarang nasibe angkrang bisa … .
a. babar                  b. ngreda                     c. cures                        d. ngrembaka
25.        Yen wis tinitah wong agung
Aja sira nggunggung dhiri
Aja leket lan wong ala
Kang ala lakuni reki
Nora wurung ajak-ajak
Satemah anenulari
Isi guritan ing ndhuwur … .
a. wangsalan          b. pitutur                     c. cangkriman              d. pepindhan
26.  Aja sira nggungung dhiri.
Nggunggung dhiri tegese … .
a. sombong            b. jirih                          c. kendel                      d. murka
27.  Bocah kuwi uripe lola wis ora duwe bapa … .
a. kuasa                 b. embah                      c. anak                         d. biyung
28.  Bapak nandur pari ing sawah
Lesane ukara ing dhuwur yaiku … .
a. Bapak                b. nandur                     c. pari                          d. sawah
29.  Indonesia merdhika tahun 1945.
1945 yen ditulis jawa dadi … .

a.                                                               c.

b.                                                                  d.30.  Anis kandha :” Aku mentas bali saka Surabaya.”
Yen didadekke ukara carita dadi … .
a. Anis kandha :” Menawa dheweke mentas bali saka Surabaya.”
b. Anis kandha, menawa dheweke mentas bali saka Surabaya.
c. Anis kandha, menawa aku mentas bali saka Surabaya.
d. Anis kandha, kowe mentas bali saka Surabaya.

31.  Jagung-jagung ing tegalan dipangan tikus nganti ludhes.
Yen didadekake ukara tanduk dadi … .
a. Jagung-jagung ing tegalan dadi panganane tikus.
b. Jagung-jagung ing tegalan ludhes dipangan tikus.
c. Tikus mangan jagung-jagung ing tegalan nganti ludhes.
d. Tikus nganti ludhes mangan jagung-jagung ing tegalan.
32.  Bocah-bocah kelas I nganti kelas 6 sing banget dak trisnani.
Amrih sekolahan katon ijo royo-royo, krasa iyup lan hawane seger, ayo bareng-bareng nandur seribu pohon ing cepuren sekolahan.

Isi cuplikan pidhato ing dhuwur … .
a. nenandur                                               c. gugur gunung
b. nandur seribu pohon                             d. penghijauan
33.  Mangga kita muji … dhateng ngarsa dalem gusti ingkang maha kuwaos.
Tembung kang bener kanggo ngisi titik-titik ing dhuwur … .
a. donga                b. slamet                      c. sukur                        d. rahayu
34.                    Kinanthi
Anoman malumpat sampun
Prapteng witing nagasari
Mulat mangandhap ketingal
Wanudya yu kuru aking
Gelung lukar wor lan kisma
Kang iga kaeksi
Tembang ing dhuwur kedadean saka … .
a. 5 gatra               b. 6 gatra                     c. 7 gatra                     d. 8 gatra
35.  Tembang Kinanthi soal nomer 34 ing ndhuwur sing kalebu tembung garba … .
a. malumpat sampun                                 c. mulat mangandhap
b. prapteng witing                                     d. gelung lukar

36.        Esuk nyuling sore nyuling
Sing nyuling arek Surabaya
Esuk nyandhing sore nyandhing
Sing disandhing ra rumangsa
Karangan ing dhuwur kalebu … .
a. tembang dolanan                                   c. parikan
b. macapat                                                 d. guritan

37.   

Yen ditulis nganggo huruf latin dadi … .
a. nyawiji               b. nyaosi                      c. ngawisi                    d. nyawisi
38.  Kedadean saka 5 gatra
7 u, 10 u, 12 i, 8 u, 8 a.
Kanthi paugeran kasebut, ateges ing dhuwur iku tembang … .
a. Pocung              b. Gambuh                  c. Kinanthi                  d. Pangkur
39.        Bawang putih nduweni bebuden kang becik banget, senajan disia-sia nanging ora tau ngresula marang ibu kuwalone. Dheweke tansah sabar lan tetep nyambut gawe kanthi lila. Nganti ing sawijine dina Bawang putih dipundhut garwa pangeran lan diboyong menyang kraton.
Kanthi cuplikan crita ing dhuwur Bawang Putih nduweni watak kang … .
a. becik                  b. ala                            c. wengis                     d. jahil
40.  Mburu uceng kelangan … .
a. lele                     b. wader                      b. bethik                      d. dheleg

41.  Panengahe pandhawa kang bagus rupane yaiku Raden Janaka. Dene pambarepe pandhawa kang kondhang getihe putih yaiku … .
a. Puntadewa        b. Bratasena                c. Nakula                     d. Sadewa
42.  Gamane Werkudara  arane … .
a. Cakra                 b. Kuku Pancanaka     c. Keris Pulanggeni     d. Jayakusuma


43. 
 

Gambar wayang ing dhuwur iku jenenge … .
a. Semar                b. Gareng                    c. Petruk                      d. Bagong
44.  Cukup samene dhisik layangku mas, manawa ana luputku, aku nyuwun ngapura.
Saka adimu


     Santo
      Bageyan layang ing dhuwur diarani … .
      a. Salam pambuka                                     c. Salam penutup
      b. Isi layang                                               d. Alamat
45.  Para warga desa Sukarame cancut … ndandani dalan kang rusak.
Tembung entar kang bener kangge nggenepi ukara ing dhuwur yaiku … .
a. tali wanda          b. tali rante                  c. tali pati                    d. tali asih
46.  1. Pasang tali goci
2. nyisiki pring
3. ngelem kertas/plastic
4. masang bolah
Carane gawe layangan urutane sing bener yaiku … .
a. 1-2-3-4               b. 2-4-3-1                    c. 2-3-4-1                     d. 3-4-1-2
47.  Nandur Seribu Pohon

Urutan gambar ing ndhuwur sing bener … .
a. 1-3-2-4               b. 2-4-1-3                    c. 1-4-3-2                     d. 2-1-3-4 
48.  1. Merga Pak Darmo wong pinter
2. Aku kepingin weruh omahe Pak Darma
3. Yen wis weruh aku pengin dulan mrono
4. Aku kepingin golek ngilmu saka Pak Darma
Supaya dadi karangan kang apik urutabe … .
a. 1-4-3-2               b. 2-3-1-4                    c. 1-3-2-4                     d. 4-2-3-1
49.  Njebeber, njebabah, sesambat, njedhindhil.
Tembung-tembung ing dhuwur sing duduk tembung dwi wasana … .
a. njebeber             b. njebabah                  c. sesambat                  d. njedhindhil
50.  Tembung-tembung ing dhuwur sing kalebu dwilingga salin suara yaiku … .

a. Alai-ali               b. onde-onde               c. bola-bali                   d. anting-anting
Previous
Next Post »
Thanks for your comment