Soal Bahasa Jawa Kelas 4 SD UTS I 2013/2014 dan Kunci jawabanWacanen kanthi premati!
Nandur Pari
Nagara Indonesia ya kang kajulukan Nusantara.  Nagara kang kondhang sarwa subur makmur loh jinawi, gemah ripah, tata raharja.  Kasebut uga nagara agraris amarga saperangan gedhe wargane uripe saka tetanen.  Saka tetanen iku pametu kang baku yaiku pari.  Saka papan-papan panggonan kang endhek, lan lemahe loh, ning sajroning sataun bisa pari kaping pindho.
Supaya panenan pari iku kasile bisa diendelake pametune, kudu ana upaya-upaya kang kudu ditindakake dening para among tani.  Upaya iku kang diarani panca usaha tani, yaiku ana lima usaha kang kudu ditindakake.
Kapisan              : milih bibit unggul
Kapindho           : ngolah, nggarap lemah
Katelu                : ngatur ilen-ilening banyu
Kapapat             : ngrabuk tanduran
Kalmia               : mbrastha ama
Kapetik saka : Aku Seneng Basa Jawa 4
Kaca 34

I.     Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanggo tembung kang mathuk!
1.      Julukan kanggo Nagara Indonesia yaiku . . . .
2.      Saperangan gedhe warga Indonesia uripe saka tetanen, mula kasebut nagara . . . .
3.      Pametu kang baku saka tetanen yaiku . . . .
4.     
Panca usaha tani kang kapindho yaiku . . . .
5.                                                                 Gambar wayang ing sisih kiwo iku asmane . .  . .
6.         Omah sing gedhe iku katon resike.
Tembung gedhe kosok baline . . . . 
7.                                                                                        
Wong kang nglakukoake kendaraan kaya gambar sisih kiwo diarani . . . . .8.      kuwimjlh
Tulisan jawa ana ing ndhuwur diwaca . . . .
9.      Bukune (samak) supaya ora gelis reged.
Tembung ing njero kurung kudune katulis . . . .
10.  Para nelayan ora wedi karo ombaking samudra.
Tembung liya tumrap tembung kang digaris ngisor yaiku . . . .
11.  Panggonan kanggo mertamba wong lara jenenge . . . .
12.  Anak loro wadon kabeh diarani . . . .
13.  Wajik klethik gula jawa, luwih becik . . . .
14.  Dadia bocah sing sabar, pinter lan andhap . . . . . marang sapa bae!
15.  Bu Hani mboten tindhak amargi gerah!
Amargi gerahyen didadekake ngoko yaiku . . . .

II.      Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
16.  Aranana 5 tanduran sing kalebu apotik hidup!
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
17.   Tembung ing ngisor iki dhapuken dadi ukara sing bener!
Nulis – Nina – eyang -  laying
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………


18.  gjh sike[lge[d
Ukara Jawa ing ndhuwur saline nganggo ukara latin!
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
19.  Ukara ing ngisor iki kramakna!
Sedulure Andri kuwi jenenge sapa?
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
20.  Aranana 3 tembang macapat!
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
21.  Bu Dhe tindak Jakarta wingi sonten!
Gawea ukara pitakon kanggo jawaban ing ndhuwur!
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
22.  Gawea ukara nganggo tembung :
a.       Nukokake
b.      teka
Wangsulan     : a.  ………………………………………………………...
b.  ………………………………….……………………..
23. Aranana 3 jenenge Satriya Pandhawa!
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
24.  Ukara ing ngisor iki udhalen (jejer, wasesa, lan lesane)!
Sunarto maca buku Basa Jawa
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
……………………………………….…………………………………
25.  Mangan salak
Tulisen ukara ing ndhuwur  nganggo aksara Jawa!
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………

KUNCI JAWABANI.     Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanggo tembung kang mathuk!
1.      Nusantara
2.      agraris
3.      pari
4.      ngolah, nggarap sawah
5.      Bima
6.      cilik
7.      nahkoda
8.      kuwi majalah
9.      disamaki
10.  segara
11.  rumah sakit
12.  kembang sepasang
13.  sing prasaja
14.  asor
15.  merga lara
II.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
16.  Jahe, kunir, kencur, laos (kebijaksanaan guru)
17.  Nina nulis laying kanggo eyang.
18.  Gajah sikile gedhe
19.  Sedherekipun Andri punika asmanipun sinten?
20.  Kinanthi, Pocung, Gambuh, Asmaradhana (kebijaksanaan guru)
21.  Kapan Bu Dhe tindak Jakarta?
22.  a. Sari nukokake buku adhine (kebijaksanaan guru)
b. Dina minggu iki Andi arep teka mrene (kebijaksanaan guru)
23. Janaka, Nakula, Sadhewa (kebijaksanaan guru)
24. Sunarto           : jejer
      maca buku      : wasesa
Basa Jawa            : lesan
25. mznSlk¿
Previous
Next Post »
Thanks for your comment