Kumpulan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 6 UTS 1 2013/2014Wacanen kanthi premati!

BEKSAN
Senadyan lare jaler, puja nggadahi keremenan njoged.Wiwit taksih alit piyambakipun sampun remen njoged. Tiyang sepahipun ngendhika, nalika puja taksih umur tigang tahun sampun remen jejogetan ngantos ngleter.
Nymurupi karemenan putranipun, pak Darmaji ndherekaken puja gladhen beksan ing sanggar sak sampunipun puja nderek beksan,puja sampun nguwasani maneka warni jinisi beksan, sae beksan tradisional ugi gagrag enggal utawi kreasi baru.


Kapetik Saka
Mustika Basa Jawa Anyar Kelas VI.

I.Isenono ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

1.      Wiwit taksih alit puja nggadahi karemenan .....
2.      Puja sampun remen njoged nalika umur .....
3.      Pak Darmaji nderekaken puja gladhen               .....            wonten sing sanggar.
4.      Bahasa ngoko saka tembung keremenan yaiku……….
5.      Saben esuk simbah mlaku-mlaku tembung mlaku-mlaku iku kleru bener .....
6.      Micara utawa nglairake gagasan, panemu rasane lisan ing sangarepe wong akeh di arani .....
7.      Muji sukur marang gusti ing babagan pidhato klebu .....
8.      Marno iku bocah kang dawa tangane. Dawa tangane tegese .....
9.      Lusi iku bocah kang lunyu ilate. lunyu ilate tegese .....
10.  Simbah lara watuk. Yen di kramakake dadi .....
11.  Bapak mriksani bal-balan, aku          .....          Voly.
12.  Ngomong karo wong tuwa kudu nganggo basa .....
13.  Kurawa iku cacahe ana satus. Yen pandhawa cacahe ana .....
14.  Panyandrane ki dalang, ngara kita gemeh                .....               loh jinawi.
15.                                                        
Tulisan jawa ing duwur yen di tulis lati dadine .....

II.Wangsulono pitakon-pitakon ing ngisor iki khanti bener!

1.      Tulisen 3 bab kang klebu perangane pidhato!
Wangsulan:
1)      ………………………………………………………………………………
2)      ………………………………………………………………………………
3)      ………………………………………………………………………………
2.      Ukara ing ngisor iki dadekna basa karma!
Bapak lunga kantor numpak sepeda motor!
Wangsulan:…………………………………………………………………………
3.      Aranan 3 Tanduran kang klebu palawija!?
Wangsulan:
1)      ………………………………………………………………………………
2)      ………………………………………………………………………………
3)      ………………………………………………………………………………
4.      Apa kang di arani fabel iku?
Wangsulan:………………………………………………………………………………      Semar,Gareng,Petruk,Bagong ana ing jagad pewayangan iku di arani apa?
Wangsulan:…………………………………………………………………………
6.      Pitakon: wonten pundhi puja gladden baksan?
Wangsulan nganggo basa :
a.       Krama
b.       Ngoko
Wangsulan:
a……………………………………………………………………
b……………………………………………………………………
7.      Aranana 3 jenis-jenise wayang!
Wangsulan:
1)      ………………………………………………………………………………
2)      ………………………………………………………………………………
3)      ………………………………………………………………………………
8.      Tulisen 3 bab kang kamot ing laporan panaliten!
Wangsulan:
1)      ………………………………………………………………………………
2)      ………………………………………………………………………………
3)      ………………………………………………………………………………
9.      Apa tegese tembung ing ngisor iki!
a.       Kuru semangka        : ………………………………………………............
b.      Anteng kitiran           :..... .……………………………………………..........
c.       Landhep dengkul     :..... .……………………………………………..........
10.  Tulisen nganggo aksara jawa ukara ing ngisor iki!
Puja lagi maca cerita dongeng.
………………………………………………………………………………………
Previous
Next Post »
Thanks for your comment