Soal dan Kunci UTS UAS Matematika 4 SD Semester 1 TA 2014/2015

Mata Pelajaran                           : Matematika
Kelas / semester                         : IV (empat) / Ganjil
W a k t u                                      : 07.30 – 09.15 WIB

Petunjuk Umum :
1. Tulislah namamu terlebih dahulu pada lembar jawaban yang telah tersedia!
2.  Bacalah soal dengan teliti sebelum dikerjakan  !
3.  Kerjakan terlebih dahulu soal yang dianggap paling mudah !
4.  Jawaban dikerjakan dalam lembar jawaban  yang tersedia  !
5.  Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas  !

I.            Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !
1.           374  +  231  = ... .  +  374
            a. 374                                                              c. 231
            b. 347                                                             d. 230

2.     
...
 
( 4  x  66 )  x  5  =  4  x (             x  5 )
...
 
            Nilai           yang benar adalah ... .
            a. 65                                                                c. 67
            b. 66                                                                d. 68

3.      Bilangan tiga ribu dua puluh dua dilambangkan ... .
            a. 3.019                                                           c. 3.021
            b. 3.020                                                          d. 3.022

4.      Nilai tempat 5 pada bilangan 2.658 adalah ... .
            a. ribuan                                                         c. puluhan
            b. ratusan                                                       d. satuan
5.      Taksiran atas dari   54 x 18  adalah ... .
            a. 1.000                                                           c. 1.300
            b. 1.200                                                          d. 1.400

6.      Kelipatan bilangan 3 adalah ... .
            a. 0, 3, 6, 9, 12 ...                                             c. 1, 3, 6, 9, 12 ...
            b. 1, 3, 6, 8, 12 ...                                            d. 3, 6, 9, 12 ...           
           
7.      KPK dari 3 dan 5 adalah ... .
            a. 3                                                                  c. 15
            b. 5                                                                  d. 25

8.      FPB dari   24 dan 36   adalah ... .
            a. 4                                                                  c. 8
            b. 6                                                                  d.12

9.      Hasil dari 16 x 24 adalah ... .
            a. 381                                                              c. 383
            b. 382                                                             d. 384

10.  Sebuah sekolah menerima bantuan sejumlah buku tulis sebanyak 180. Buku itu Dibagikan sama banyak kepada 15 anak. Setiap anak  menerima... .buku
            a. 11                                                                c. 13
            b. 12                                                                d. 14

11.  Faktor dari 18 adalah ... .
            a. 1, 2, 3, 6, 18                                                            c. 1, 2, 3, 8, 9
b. 1, 2, 3, 6, 9, 18                                            d. 2, 3, 6, 9     
                                   
12.  Lampu ditaman yang berkedip - kedip ada dua jenis warna yaitu merah dan biru.Lampu merah menyala setiap 6 detik dan lampu biru menyala setiap 10 detik. Setiap berapa detik kedua jenis lampu menyala bersamaan ?
            a. 7                                                                  c. 9
            b. 8                                                                  d. 10
13.  789  -  654  +  123   = ... .
            a. 255                                                              c. 257
            b. 256                                                             d. 258

14.  4  x  625  :  25  = ... . 
            a. 100                                                              c. 300
            b. 200                                                             d. 400

15.  Bilangan empat ribu seratus dua puluh satu yang benar adalah ... .
            a. 4.120                                                           c. 4.122
            b. 4.121                                                          d. 4.123

16.  Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar adalah ... .
            a. 2.298, 2.299, 2.300, 2.301,2.302              c.  2.300, 2.299, 2.302, 2.298, 2.301
            b. 2.299, 2.302, 2.300, 2.298, 2.301                        d. 2.301, 2.300, 2.302, 2.298,2.299

17.  4 bulan  = ... . hari
            a. 120                                                              c. 140
            b. 130                                                             d. 150

18.  Sebuah bus berangkat dari Genyem pukul 6.30 bus tersebut menuju Sentani dengan lama perjalanan 3 jam 15 menit. Pukul berapa bus sampai di Sentani?
            a. 9.15 menit                                                  c. 9.35 menit
            b. 9.30 menit                                                  d. 9.45 menit

19.  3 windu  = ... . tahun
            a. 6 tahun                                                       c. 18 tahun
            b. 8 tahun                                                       d. 24 tahun

20.  2 jam  = ... . menit
            a. 112                                                              c. 122
            b. 120                                                             d. 125


21.  Ema mempunyai pita merah sepanjang 50 cm. Berapa meter panjang pita Ema?
            a. 0,5 meter                                                    c. 0,3 meter
            b. 0,4 meter                                                    d. 0,2 meter

22.  2 kwintal  +  5 kg  = ... . kg
            a. 205                                                              c. 215
            b. 210                                                             d. 220

23.  4 lusin  +  5 buah  = ... . buah
            a. 53                                                                c. 55
            b. 54                                                                d. 56

24.  Bangun datar yang mempunyai sudut siku-siku adalah ... .
            a. lingkaran                                                    c. persegi
            b. segitiga                                                       d. jajar genjang         

25.  Keliling segitiga di bawah ini adalah ... .

            14 cm                   13 cm

                            8 cm
            a. 34                                                                c. 36
            b. 35                                                                d. 37


II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
1.      ... .  x  107  =  107  x  8
2.      Bilangan 8.075 dibaca ... .
3.      Taksiran bawah dari 23 x 46 adalah ... .
4.      Hasil dari 544 : 4 adalah ... .
5.      Doni diberi ibu uang 3 lembar seribuan, 4 lembar lima ratusan dan1 logam dua ratusan. Jumlah uang Doni adalah ... .


6.     
11
 

12
 

1
 
                                        Jam disamping menunjukkan pukul ... .


7.      2 ton  +  3 kwintal  = ... . kg
8.      3 rim  +  200 lembar  = ... . lembar
9.      4 gros  +  2 lusin  = ... . buah
             d                            c
                                      20 dm
       a       35 dm     b
10.  Keliling jajar genjang diatas adalah ... .


III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !
1.      Tentukan hasil dari 68 x 7 dengan cara susun pendek !
2.      Tulislah bilangan delapan ribu enam puluh satu !
3.      Seorang pedagang mempunyai 6 karung tepung terigu masing-masing
beratnya 50 kg. Berapa kwintal tepung yang dimiliki pedagang itu ?
4.      Gambarlah jam yang menunjukkan pukul 11.30 !
5.      Hitunglah luas segitiga dibawah ini !

8 cm
 
                                                           


                                                        10 cm


KUNCI JAWABAN MTK KLS  IV  SMT 1

I.            PILIHAN GANDA
Jumlah jawaban benar
Skor      :               -----------------------------                X     100                = Nilai
                                 Jumlah soal PG
Keterangan        ;
Ø  Jawaban Benar skornya =  1
Ø  Jawaban Salah skornya  = 0
           
1.  C                             11.  C               21. A
2.  B                             12.  D              22. A
3.  D                            13.  A              23. A
4.  C                             14.  D              24. C
5.  B                             15.  B              25. B
6.  D                            16. A              
7.  C                             16. A              
8.  B                             18. D              
9.  D                            19. D              
10.B                            20. B              

II.      ESAY
Jumlah jawaban benar/skor 
Skor      :               -----------------------------                -----------X     100              = Nilai
                                 Jumlah soal isian 
Keterangan        ;
Ø  Jawaban Benar skornya =  2
Ø  Jawaban Salah skornya  =  1
Ø  Tidak ada jawaban           =  0

1.   8
2.   Delapan ribu tujuh puluh lima
3.   800
4.   136
5.   Rp. 5.200,00
6.   Pukul 4.20
7.   2300 kg
8.   1700 lembar
9.   168 buah
10. 2 x ( ab + bc ) = 2 x ( 35 + 20 ) = 110 dmIII.    URAIAN
Jumlah jawaban benar/skor 
Skor      :               -----------------------------                -----------X     100              = Nilai
                                 Jumlah soal isian 
Keterangan        ;
Ø  Jawaban Benar skornya =  3
Ø  Jawaban Salah skornya  =  1
Ø  Tidak ada jawaban           =  0

1.       68
              7  x
          476
2.       8.061
3.       3 kwintal
4.        5.       ½ x 10 x 8  =  80/2  =  40 cm
Previous
Next Post »
Thanks for your comment