Soal, Kunci & Kisi B. Jawa Kelas 3 SD UAS Semester I TA 2013/2014


ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Mata Pelajaran :   Bahasa Jawa
Kelas                           :   III (Tiga)

Petunjuk Umum :
1.      Tulisen jenengmu ing pojok tengah sisih nduwur!
2.      Wacanen saben pitakon kanthi patitis!
3.      Garapen dhisik pitakon sing kok anggep gampang!
4.      Titinen maneh garapanmu sadurunge diaturake marang Bapak / Ibu Guru!

1.      Gatekna wacan ing ngisor iki!
Pasar
     Dhek dina Minggu, Ima melu mbakyune, Fitri, menyang pasar. Pasare rada adoh mulakne anggone lunga numpak becak. Ima seneng banget. Wis suwe dheweke ora lunga menyang pasar. Luwih-luwih menyang Pasar Kliwon sing diparani dina iki.
Pitakon ing ngisor iki kang trep karo wacan ing ndhuwur yaiku …
a.       Apa wae sing dituku Ima ing pasar?
b.      Kena apa ing pasar iku kudu ngati-ati?
c.       Apa wae sing ana ing pasar?
d.      Dhek kapan anggone Ima lunga pasar?
2.      Gatekna gambar-gambar ing ngisor iki!
   
                 1                                  2                                  3                                  4
Gambar-gambar ing ndhuwur manawa diurutake miturut urutan sing bener yaiku …
a.       2, 1, 4, 3                                                         c. 2, 4, 3, 1
b.      4, 2, 1, 3                                                         d. 2, 4, 1, 3
3.      Gatekna pacelathon ing ngisor iki!
Reni : “Mas, ditimbali Bapak.”
Soni : “Apa, Dhik? Ditimbali Bapak? Wong Bapak lagi …. Jakarta kok.”
Reni : “Tenan kok Mas, Bapak wis kondur.”
Tembung kang trep kanggo njangkapi pacelathon ing ndhuwur yaiku ….
a.       Lunga                                                             c. Kondur
b.      Tindak                                                            d. Kesah
4.      Pambarepe Pandhawa yaiku …
a.       Janaka                                                            c. Werkudara
b.      Sadewa                                                          d. Puntadewa
5.                                                aksara latine yaiku ….
a.       Baya ana sanga                                              c. Dara ana sanga
b.      Ana baya manga                                            d. Baya ana saba
6.      Sapa sing nate numpak sepur
Tandha waca kang trep kanggo ukara ing dhuwur yaiku ….
a.       (.)                                                                    c. (?)
b.      (!)                                                                   d. (,)
7.      Gatekna paragraf ing ngisor iki!
Budi golek pacul lan cethok. Sawise entuk pacul lan cethok, Budi gawe luwengan ana mburi omah. Budi banjur nyandhak cangkokan wit blimbing.
Pokok pikiran paragraf ing ndhuwur yaiku ….
a.       Budi golek pacul lan cethok.
b.      Budi gawe luwengan ana mburi omah, Budi banjur nyandhak cangkokan wit blimbing.
c.       Budi golek pacul lan cethok, Budi gawe luwengan ana mburi omah.
d.      Budi gawe  luwengan ana mburi omah kanggo nandur cangkokan wit blimbing.
8.      Wacanen kang patitis!
Saiki mangsa rendheng, wong tani mulai ngolah sawah. Jaman saiki ngolah sawah ora pati rekasa kaya jaman mbiyen. Dhek jaman mbiyen macul, mluku, lan nggaru ditandangi dewek, nanging saiki bisa ditandangi kanthi nggunakake mesin, jenenge traktor tangan.
Wacan ing ndhuwur manawa diringkes dadi ….
a.       Jaman saiki ngolah sawah ora pati rekasa, saiki wong tani nggunakake mesin kanggo ngolah sawah.
b.      Saiki mangsa rendheng, wong tani mulai ngolah sawah.
c.       Dhek jaman mbiyen macul, mluku, lan nggaru ditandangi dewek.
d.      Nanging saiki bisa ditandangi kanthi nggunakake mesin, jenenge traktor tangan.
9.      murid – loro – Danur – kelas – SD – Candhi Asri - .
tembung-tembung ing ndhuwur yen diurutaken kanthi trep dadine ….
a.       Danur kelas loro murid SD Candhi Asri.       c. SD Candhi Asri kelas loro Danur.
b.      Danur murid kelas loro SD Candhi Asri.       d. Kelas loro SD Candhi Asri Danur.

Wacanen kanthi patitis!
Yudhistira
            Prabu Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan ibune Kunthinalibrata. Garwane Yudhistira aran Dewi Drupa, peputra Raden Pancawala. Yudhistira duweni watak jujur, ora tau nesu, lembah manah, lan seneng ngalah. Yudhistira duweni getih putih lan jiwa suci.
            Yudhistira kuwi pambarepe Pandhawa. Yudhistira duwe kasekten kang linuwih lan pusaka kang ampuh aran Jamus Kalimasada. Pusaka mau awujud kitab kang bisa nguripake wong sing wis mati.
            Prabu Yudhistira jenenge akeh. Ana sing nyebut Puntadewa, Gunatali Krama utawa Prabu Darmakusuma. Sajerone dadi raja, Yudhistira tansah tumindak adil lan ora sewenang-wenang. Mula, negarane gemah ripah loh jinawi.
                                                                        Kapetik saka Remen Basa Jawi Kelas III
10.  Irah-irahan wacan ing ndhuwur yaiku ….
a.       Pandhawa                                                      c. Puntadewa
b.      Yudhistira                                                      d. Gunatali Krama
11.  Prabu Yudhistira iku ratu ing ….
a.       Madukara                                                       c. Ngamarta
b.      Ngalengka                                                      d. Jodhipati
12.  Pusaka Prabu Yudhistira awujud ….
a.       Kitab                                                              c. Keris
b.      Pedang                                                           d. Sorban
13.  Jenenge Prabu Yudhistira iku akeh, ana sing nyebut ….
a.       Werkudara                                                     c. Puntadewa
b.      Nakula                                                            d. Sadewa
14.  Gatekna wacan ing ngisor iki!
Janaka
     Raden Janaka satriya Madukara, panengah Pandhawa. Dasar satriya kang seneng olah tapa brata, ora mokal yen sekti mandraguna. Satriya Madukara jujur, sabar, tandang grayange alus. Nengenake watake satriya tama wedi wiring wani mati.
Watake Janaka yaiku ….
a.       Panengah Pandhawa                                      c. Seneng olah tapa brata
b.      Jujur, sabar, tandang grayange alus               d. Ora mokal yen sekti mandraguna
15.  Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah tula katuli
Tanpa tutur katula tula katuli
Kadalu warsa katutuh
Kapatuh pan dadi awon
Pupuh tembang ing ndhuwur kalebu tembung macapat, kang diarani …..
a.       Sinom                                                             c. Gambuh
b.      Mijil                                                                d. Pucung
II.    Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!
16.  Satriya Pandhawa iku cacahe ana lima.
Pitakon kang trep karo ukara ing ndhuwur yaiku ….
17.  Raden Janaka iku satriya ing ….
18.  Ukara kang trep karo gambar ing ngisor iki yaiku ….

19.  Wacanen crita ing ngisor iki kanthi patitis!
Gawe Layangan
………………
     Layangan digawe werna loro. Ana sing diwenehi buntut ana sing tanpa buntut. Layangan wis rampung. Darman apa seneng ngulukake layangan? Ora, gaweyane trima dodol dititipake warung. Lumayan kena kanggo tambah tuku buku pelajaran.
Kesesengane Darman yaiku …
20.  Danang seneng dolanan komputer. Yen dolanan ora angon wayah. Danang betah banget ing ngarep komputer. Dheweke seneng dolanan game. Prasasat nganti lali mangan, turu apa dene sinau.
Kesimpulan wacan ing ndhuwur yaiku ….
21.                                   Aksara latine yaiku …
22.  Aksara jawa cacahe ana ….
23.  Tono, Bapak jupukna unjukan
Tandha waca kang trep kanggo ukara ing ndhuwur yaiku ….
24.  Ana ing sekolah, Sardi tumandang rikat. Bocah kuwi nyapu, nyulaki meja, kursi, lan nyirami tanduran. Dhasar bocah sregep, kabeh ditandangi nganti kancane piket ora kumanan pegawean.
Sardi duwe watak ….
25.  Kulo sampun nedhi nanging ibu kulo dereng nedha.
Tembung sing dicoret ngisore kurang mathuk, benere yaiku ….
III.      Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
26.  Dodi : “Halo, sugeng enjing, saged ngomong kaliyan Edi?”
Edi   : “ …….., niki kulo Edi. Niki sinten nggih?”
Dodi : “Aku …. .”
Edi   : “O, kowe Dod. Ana apa esuk-esuk koktilpun?
Dodi : “Aku pamitke ya, awakku lagi ora kepenak.”
Edi   : “Ya, mengko takpamitke Pak Guru.”
Dodi : “……………… ya, Ed.”
Edi   : “Ya, padha-padha, muga-muga cepet mari.
Tembung-tembung apa kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing ndhuwur?
Wangsulan : ………………………………………………………………………………….
                     ………………………………………………………………………………….
                     ………………………...………………………………………………………..
27.  Gatekna gambar ing ngisor iki!

Gawenen crita adedhasar gambar ing ndhuwur!
Wangsulan : ………………………………………………………………………………….
                     ………………………………………………………………………………….
                     ………………………...………………………………………………………..
28. Gawenen ukara nganggo tembung :
a. tindak             b. dhahar                     c. sare
Wangsulan : ………………………………………………………………………………….
                     ………………………………………………………………………………….
                     ………………………...………………………………………………………..
29. Tulisen nganggo tulisan jawa!
a. Bapa ana kana            b. Aja padha mara       c. Ana dara lara
Wangsulan : ………………………………………………………………………………….
                     ………………………………………………………………………………….
                            ………………………...………………………………………………………..
30. a. Esuk-esuk Pak Sindu wis mangkat menyang sawah.
 b. Bojone Pak Sindu nggawa cawisan mangan awan.
 c. Tekan sawah, Pak Sindu enggal tandang gawe.
 d. Udakara jam sewelas awan, bojone Pak Sindu teka.
Ukara ing ndhuwur, dadekna cerita kang runtut!
Wangsulan : ………………………………………………………………………………….
                     ………………………………………………………………………………….
                            ………………………...………………………………………………………..

Satuan Pendidikan      :    Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah
Mata Pelajaran            :    Bahasa Inggris
Kelas                           :    V ( lima )
Kurikulum                   :     KTSP
Alokasi waktu             :     90 menit
Jumlah soal                  :     50 butir
Bentuk soal                 :           I. Pilihan ganda   30 butir         nomor  1   s/d 35
           II. Isian                10 butir          nomor  36 s/d 45
III. Uraian               5 butir          nomor  46 s/d 50

NO.
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI
URAIAN MATERI
INDIKATOR
NO SOAL
BENTUK SOAL
1.


2.3.

4.
5.6.7.


8.

9.


10.
11.


12.13.
14.

15.

16.17.
18.


19.
20.21.
22.

23.
24.25.
26.

27.
28.

29.

Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah.
Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekolah.

Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskripsi bergambar  sederhana dalam konteks sekolah


Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah.


Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah

Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekolah

Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolahMengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolahMemahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah
Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekolah


Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolahMengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah

Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah


Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekolahMemahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah


Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah

Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah


Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekolah
Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah


Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah

Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah


Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah


Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah


Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks sekolah

Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah

Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolahMemahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks sekolah


Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekolah


Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah


1.11.2


2.13.13.2

4.14.2
1.12.13.1


3.2

4.1
4.2


1.1


2.3
3.1


4.14.21.1
2.1

3.1


3.2


4.14.21.1
1.22.1
     

1.1
4.11.1

     


3.2

4.2
2.13.2
1.1

1.1
1.23.2

4.1        
Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah.
Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal

Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk.

Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan kata, frasa dan kalimat sangat sederhana.


Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima.

Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima.

Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima.


Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah.
Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk

Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan kata, frasa dan kalimat sangat sederhana.

Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima.

Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima.

Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima

Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah.Bercakap-cakap untuk meminta/ memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur
Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan kata, frasa dan kalimat sangat sederhana.

Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima.

Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima

Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks kelas dan sekolah.

Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjukMembaca nyaring dengan ucapan, tekanan dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan kata, frasa dan kalimat sangat sederhana.

Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima.


Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima.

Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima

Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah.

Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal


Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk
Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah

Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima.

Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah

Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima

Menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima


Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk

Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima
Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah.


Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks sekolah.

Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal


Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara tepat dan berterima

Mengeja kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima.


School


SchoolSchoolSchool

SchoolSchool
Daily activies


Daily activitie


Daily activities


Daily activities


Daily activities

Daily activities
Daily activities


Daily activities


Games and toys

Games and toysGames and toys

Games and toys


Games and toys


Telling timeTelling time
Telling time

Telling time

Telling time


Telling time


School
Schoolschool


Daily activitiesDaily activities


Games and toysGames and toys
Games and toysTelling time


Telling timeSchool

Daily activitiesGames and toys


Games and toys
Telling time
Yang mengajar bahasa inggris didalam kelas adalah guru.

Gambar murid


Gambar kegiatan didalam kelas


She isPerkalian dari 9 x 8 =72
(seventy two)


Gambar perpustakaan

Titi-reading-is-library-a-book-the-in


Tempat untuk upacara dan olahraga adalah halaman sekolah
( school yard)

Melengkapi kalimat dengan kata get.


Kegiatan yang dilakukan setelah sekolah adalah makan siang (lunch)

Gambar kegiatan membersihkan tempat tidur.


Melengkapi dialog dengan kata yes, he does


Gambar, anak sedang menyiram bunga


Intan take a bath at 05.30 a.m

At 06.30 Intan goes to school
Melengkapi kalimat dengan kata go


Kegiatan sebelum tidur adalah melihat (watches TV)


Menyebutkan mainan, boneka ( doll)


Gambar permainan prosotan ( slide )

Alat yang digunakan pada permainan tarik tambang adalah rope

Melengkapi kalimat dengan kata school


Permainan jungkat jungkit ( seesaw )Permainan layang-layang


Gambar kelereng
( marbles )


Gambar boneka ( doll )Gambar permainan sepakbola


Gambar jam, pukul 08.10


Gambar  jam, pukul 08.45


Gambar jam, pukul 06.30


Menunjukkan gambar jam, pukul 07.00
Saya makan siang pukul 01.15 pm

Pukul 09.00 ( nine o’clock )


Pukul 10.15 (a quarter past ten )


Melengkapi kalimat dengan kata to


Melengkapi kalimat dengan kata what

Gambar peralatan sekolah yaitu pulpen    (pens)

Melengkapi kalimat dengan kata murid (student)


Yes, there is
Melengkapi dengan kata mendengarkan (listen)


Memilih kata take/ takesGambar  mabil-mobilan ( toy car )


Gambar lompat tali (rope skipping)Permainan yang menggunakan kok dan raket adalah badminton


Gambar jam pukul 6.45


Gambar jam pukul 05.30a.       student-Anggoro-a-is
b.      is-a-blackboard-that
c.       cleaning-they-classroom-are-the


Menyebutkan kegiatan pada waktu sore hari seperti makan malam,  mendengarkan radio dll.

Menyebutkan 3 mainan seperti boneka, kelereng
dll.

Menyebutkan 3 permainan seperti ayunan, jungkat-jungkit, dll.

a.       12.00
b.      01.15
c.       12.50

Siswa dapat menyebutkan personil yang ada di sekolah.


Siswa dapat menyebutkan gambar personil yang ada di sekolah.

Siswa dapat menyebutkan kegiatan didalam kelas sesuai dengan gambar.

Siswa dapat menyebutkan  to be dengan benar


Siswa dapat menyebutkan hasil perkalian dari 9 x 8


Siswa dapat menyebutkan tempat untuk membaca buku sesuai denan gambar.Siswa dapat menyusun kalimat acak dengan benar.


Siswa dapat menyebutkan tempat untuk upacara dan olahraga dengan benar


Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata get dengan benar


Siswa dapat menyebukan kegiatan yang dilakukan setelah sekolah dengan benar.

Siswa dapat menyebutkan kegiatan sesuai gambar dengan benar.

siswa dapat melengkapi kalimat dalam dialog dengan benar


siswa dapat melengkapi dialog sesuai gambar dengan benar.


Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai bacaan dengan benar.

Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai bacaan dengan benar
Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata go dengan benar


Siswa dapat menyebutkan kegiatan sebelum tidur dengan benar

Siswa dapat menyebutkan mainan dengan benar


Siswa dapat menyebutkan permainan dalam gambar dengan benar
Siswa dapat menyebutkan alat yang digunakan untuk permainan tarik tambang dengan benar

Siswa dapat melengkapi kalimat sesuai dialog dengan benar


Siswa dapat menjawab petanyaan sesuai dialog dengan benarSiswa dapat menyebutkan permainan dengan benar

Siswa dapat menyebutkan mainan sesuai dengan gambar dengan benar

Siswa dapat menyebutkan mainan sesuai dengan gambar dengan benar

Siswa dapat menyebutkan permainan sesuai gambar dengan benar

Siswa dapat menyebutkan waktu sesuai gambar dengan benar

Siswa dapat menunjukkan waktu sesuai gambar dengan benar

Siswa dapat melengkapi kalimat sesuai gambar dengan benar

Siswa dapat menunjukkan ambar jam pukul 07.00 dengan benar
Siswa dapat menunjukkan waktu pukul 01.15 pm dengan benar

Siswa dapat melengkapi kalimat sesuai gambar dengan benar

Siswa dapat melengkapi kalimat sesuai gambar dengan benar


Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata to dengan benar


Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata what dengan benar


Siswa dapat menyebutkan peralatan sekolah dengan benarSiswa dapat melengkapi kalimat dengan benar


Siswa dapat melengkapi kalimat yang merupakan jawaban dari suatu pertanyaan
Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata listen dengan benarSiswa dapat memilih kata dengan kata listen dengan benar


Siswa dapat menyebutkan mainan yang sesuai gambar dengan benarSiswa dapat menyebutkan permainan yang sesuai gambar dengan benar


Siswa dapat melengkapi kalimat dengan nama permainan yang menggunakan kok dan raket dengan benar


Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang waktu sesuai gambar jam dengan benar

Siswa dapat melengkapi kalimat tentang waktu sesuai gambar jam dengan benar


Siswa dapat menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang baik dan benarSiswa dapat menyebutkan kegiatan pada waktu sore hari dengan benar


Siswa dapat menyebutkan 3 nama mainan dengan benar


Siswa dapat menyebutkan 3 permainan dengan benar
Siswa dapat menyebutkan waktu dengan benar
12


3456

78
91011121314


15

16171819


202122
23


24252627


28


29


30

31


32


33343536
3738


39
4041
42
43

4445
46

47
4849

50
Pilihan gandaPilihan ganda


Pilihan gandaPilihan gandaPilihan gandaPilihan ganda

Pilihan gandaPilihan ganda
Pilihan gandaPilihan gandaPilihan gandaPilihan gandaPilihan gandaPilihan ganda


Pilihan ganda

Pilihan gandaPilihan gandaPilihan gandaPilihan ganda


Pilihan gandaPilihan gandaPilihan ganda
Pilihan ganda


Pilihan gandaPilihan gandaPilihan gandaPilihan ganda


Pilihan ganda


Pilihan ganda


Pilihan ganda

Pilihan ganda


Pilihan ganda


Pilihan gandaPilihan gandaPilihan gandaIsian
IsianIsian


Isian
IsianIsian
Isian
Isian

IsianIsian
Uraian

Uraian
UraianUraian

Uraian
Soal, Kunci & Kisi B. Jawa Kelas 3 SD UAS Semester I TA 2013/2014 Kunci Jawaban
Previous
Next Post »
Thanks for your comment