SOAL BAHASA JAWA KELAS IV (4) SD UAS I SEMESTER I TH 2013/2014


Mata Pelajaran             : BahasaJawa
Kelas                             : IV (empat)
Hari / Tanggal               : 
Waktu                            : 10.00 – 11.00

Petunjuk Umum :
1.Tulisen jenengmu ana ing pojok sisih ndhuwur!
2.Wacanen kanthi premati saben pitakon!
3.Garapen ndhisik pitakon sing kok anggep gampang!
4.Telitinen maneh garapanmu sadurunge diaturaken marang Bapak/Ibu guru!

Wacanen kanthi premati!
APOTEK HIDUP
            Pasar Kembang iku dina pasarane paing. Mula ing dina Paing akeh wong tindak menyang pasar, kalebu ibu. Ibu tindak pasar arep mundhut pot kang arep dienggo gawe apotik hidup. Jalaran papan sing ciyut wis kebak tanduran lan pot liyane kebak kekembangan.
            Pot limang iji ditata ing boncengan sepedhane. Rapi, lan aman ora ana sing tiba. Pot lima iku arep kanggo nandur wit jae, kunir, temu lawak, temu ireng lan kencur.
            Ibu pancen priyayi kang seneng thak-thik nenandur, kalebu nandur empon-empon kasebut. Kejaba nambah kaendahan tanduran uga bisa kanggo tamba. Umpamane temulawak kanggo tamba lara weteng.

I.    Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanggo tembung kang mathuk!
1.    Ibu tindhak pasar dina . . . .
2.    Pasar kang dituju ibu yaiku pasar . . . .
3.    Sing dipundhut ibu ing Pasar Kembang iku . . . .
4.    Limang pot sing dipundhut ibu arep kanggo nandur wit . . . .
5.    Empon-empon kang bisa kanggo tamba lara weteng iku . . . .
6.   
Description: D:\bagong_solo.jpg
 


                                         Gambar Punokawan ing sisih kiwo iku asmane . .  . .7.    Omah sing gedhe iku katon resik.
Tembung gedhe kosok baline . . . . 
8.    Ing pinggir segara banyune cethek ora . . . .
9.    Gathutkaca gugur. Gugur tegese . . . .
10.  Ing mangsa . . . meh saben dina ana udan.
11. 
Wong kang nglakoake kendaraan kaya gambar sisih kiwo diarani . . . . .
 
Description: D:\Mewarnai-Gambar-Kapal-Laut.jpg
12.  Wong kang pegaweyane golek iwak ing laut diarani . . . .
13.  Taufik tandur pari.
Tembung tandur kang mathuk kotulis . . . .
14.  Wati nguleg sambel.
Tembung sambel yen entuk ater-ater ny dadi . . .
15.  Ibu agi turu. Basa kramane . . . .
16.  Kucing, wedhus, sapi, iku arane . . . .
17.  Tanduran ana ing apotik hidup iku lumrahe kanggo . . . .
18.  Raden Gathutkaca iku satria ing . . . .
19.  Pak Arif dadi masinis, yaiku gaweane . . . .
20.  Wit krambil jenenge . . .


II.      Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis !
21.  Aranana 5 tanduran sing kalebu apotik hidup !
Wangsulan      :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
22.  Tembung ing ngisor iki dhapuken dadi ukara sing bener !
nggawa – kunyit – Ibu – bibit.
Wangsulan      :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
23.  Gawea ukara nganggo tembung :
a.    nukokake
b.    tindhak
Wangsulan     :  a. ………………………………………………………...
 b.  ………………………………….……………………..
24.  Ukara ing ngisor iki kramakna !
Ibu mangan roti.
Wangsulan      :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
20.    Aranana 3 jenenge Satriya Pandhawa !
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
21.   Gawea tuladha ukara kanthi ater-ater  ng, siji cacahe !
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
22.   Gawea tuladha ukara kanthi  ater-ater dak , siji cacahe !
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………
23.   


Yen ditulis latin yaiku !
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
  ……………………………………….…………………………………
24.  Sebutna 3 jenenge Punokawan !
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………25.  Wenehana 3 tuladha obyek wisata kang dumunung ing Jawa Tengah !
Wangsulan     :  ………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………

 
 

KUNCI JAWABAN
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
Mata Pelajaran               : BahasaJawa
Kelas                              : IV (empat)

I.    Isenana ceceg-ceceging ngisor iki kanggo tembungkang mathuk!
1.    Paing
2.    Kembang
3.    Pot
4.    Wit jae, kunir, temu lawak, temu ireng lan kencur
5.    Temu lawak
6.   
PedomanPenilaian :
I.     20 x 2        = 40
II.    10 x 3        = 30
Jumlah      = 70

NilaiAkhir  = SkorPerolehan x 100 =        100
                                    70
                      

 
Bagong
7.    Cilik
8.    Jero
9.    Seda/mati
10.  Rendheng
11.  Nakhoda
12.  Nelayan
13.  Nandur
14.  Nyambel
15.  Ibu seg sare
16.  Kewan
17.  Tamba
18.  Pringgondani
19.  Nglakokake sepur
20.  Glugu

II.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis !
21.  Jae, kunir, temu lawak, temu ireng lan kencur
22.  Ibu nggawa bibit kunyit
23.   a. Sari nukokake buku adhine. (kebijaksanaan guru)
 b. Sari tindhak pasar. (kebijaksanaan guru)
24.  Ibu ndhahar roti.
25.  Janaka, Nakula, Sadhewa (kebijaksanaan guru)
26.  Aku ngombe wedang jae. (kebijaksanaan guru)
27.  Kembange wis dak sirami. (kebijaksanaan guru)
28.  Tuku buku
29.  Semar, Gareng, Petruk, Bagong
30.  Candi Borobudur, Batureden, Candi Prambanan (kebijaksanaan guru)Previous
Next Post »
Thanks for your comment