Prediksi IPA UAS Genap Kelas 6 VI Enam SD TA 2014/2015

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran
:
IPA
Hari /Tanggal
:

Kelas
:
VI / enam
Waktu
:


Petunjuk :
1.    Berdoalahterlebihdahulusebelummengerjakansoal !
2.    Tulislahidentitasmupadalembarjawaban yang tersedia !
3.    Kerjakansoal-soaldenganteliti !
4.    PeriksakembalipekerjaanmusebelumdiserahkankepadaBapak/IbuGuru !

I.              Berilahtandasilangpadahurufa,b,c,atau d yang kamuanggapbenar !

Jenisgaya yang bekerjapadagambar di sampingadalahgaya………
a.    Tarik
b.    Dorong
c.    Pegas
d.    Gerak

1.     
Perhatikangambar di samping !
Berapakanmassa B Minimum agar beban A dapatterangkatkeatas ?
a.    12 kg
b.    13 kg
c.    14 kg
d.    15 kg
http://4.bp.blogspot.com/-V4sXSKiGVaA/UFsjqe2xCfI/AAAAAAAABIE/jzlmygveexw/s200/Picture13.png
2.     
3.    Perhatikantabel di bawahini !
No
NamaAlat
     Gaya magnet bekerjapadaalatnomor……
a.    1 dan 3
b.    1 dan 4
c.    2 dan 3
d.    2 dan 4
1
Kompas
2
Busurpanah
3
Timbangan
4
Dinamosepeda

4.    Sumberenergilistrik di bawahini yang menggunakanbahankimiaadalah…...
a.  Baterai                     c. Generator
b.  Dinamo                   d. Sel Surya

5.    Perhatikanbeberapacontohbenda di bawahini !
Pakubesi
Gabus
Kawattembaga
Kainperca
Kayu
Sedotan plastic
Sendokaluminium
Kertas
Dari tabel di atas, yang merupakanbendakonduktoradalah……..
a.  Pakubesi,sedotanplastik,kertas
b.  Gabus,sendokaluminium, kainperca
c.  Kayu,gabus,kawattembaga
d.  Pakubesi,kawattembaga,sendokaluminium

Perhatikangambar di samping !
Supayalampu A tetapmenyalaapabilalampu B mati, maka….
a.    Saklarnyadilepas
b.    Ditambahbateraisatulagi
c.    Lampudirangkaiparalel
d.    Bateraidirangkaiparalel
6.    77
7.    Perubahanenergi yang terjadipadasaattelevisidinyalakanadalah……
a.    Energilistrikmenjadienergipanas
b.    Energilistrikmenjadienergibunyidancahaya
c.    Energilistrikmenjadienergigerak
d.    Energilistrikmenjadienergicahaya

8.    Kelompokalat di bawahini yang mengubahenergilistikmenjadienergigerakadalah….
a.    Dispenser,kipasangin,mesincuci
b.    Mesincuci, borlistrik, kipasangin
c.    Radio,televisi,kipasangin
d.    Borlistrik,pengeringrambut, solder listrik

9.    Perhatikantabel di bawahini !
1.
Menyalakanperalatanlistrik di tempat yang basah
2.
Menggunakan alas kaki darikaretsetiapbekerjadenganperalatanlistrik
3.
Bermainlayang-layang di dekatkawatlistrik
4.
Menghindaripenggunaansteker yang terlalubanyakpadasebuahstopkontak
5.
Tidakmemasukkanbenda-bendalogamkedalamstopkontak
Pernyataan yang benaruntukmenjagakeselamatansaatmenggunakanperalatanlistrikadalah……
a.    2,4,5          c. 1,4,5
b.    2,3,5          d. 1,3,5


10.  Di antarapernyataan-pernyataan di bawahini yang merupakancaramenghematenergiadalah………
a.    Menyeterikapakaiansetiaphari
b.    Seringmembukapintukulkas
c.    Menyeterikapakaiandalamjumlahbanyaksekaligus
d.    Menyalakantelevisi,radio,dankipasanginsecarabersamaan

11.  Pada model lampulalulintas, jenisrangkaian yang diterapkanadalah……
a.    Seri                                    c. Terbuka
b.    Campuran             d. Paralel

12.  Perhatikannama-nama planet di bawahini !
1
Venus
5
Mars
2
Yupiter
6
Uranus
3
Bumi
7
Merkurius
4
Neptunus
8
Saturnus
Urutan yang benarnama planet dari yang terdekatdenganmatahariadalah……

a.    7-1-3-5-2-8-6-4
b.    7-1-3-5-2-8-4-6
c.    7-1-5-3-2-8-6-4
d.    7-1-3-5-8-2-6-4

13.  Di bawahiniadalahciri-ciri planet Venus,kecuali……
a.    Arahrotasiberlawanandenganjarum jam
b.    Bercahayaterangsebelummatahariterbitsehinggadisebutbintangfajar
c.    Tidakmemilikisatelit
d.    Arahrotasisearahdenganjarum jam

14.  Planet yang kalarevolusinya paling lama adalah…..
a.    Yupiter                   c. Uranus
b.    Saturnus                d. Neptunus

15.  Perhatikannama-namasatelit di bawahini !
1
Bulan
Satelit yang dimilikioleh planet Mars yaitu
a.    2 dan 3          c. 1 dan 4
b.    2 dan 5          d. 1 dan 5

2
Phobos
3
Triton
4
Tritan
5
Deimos


16.  Apabiladekatdenganmatahari,makaekorkometakansemakin……
a.    Panjang                 c. Hilang
b.    Pendek                  d. Kecil


17.   Asteroid atau planetoid terletak di antara orbit planet……
a.    Merkuriusdan Venus         c. Mars danYupiter
b.    Bumidan Mars                  d. YupiterdanSaturnus

18.  Saatbanguntidur, Dina membukajendeladanmelihatmatahariterbitdariarahtimur. Padawaktusore,matahariituterbenam di sebelahbaratsehinggabumimenjadigelap. Hal inimerupakandampakdariperistiwa…..
a.    Perubahanmusim
b.    Revolusibumi
c.    Rotasibumi
d.    Pergantiansiangdanmalam

19.  Pernyataan di bawahinimerupakandampakrevolusibumi,kecuali……..
a.    Indonesia mengalamimusimpenghujandankemarau
b.    Indonesia dibagidalamtigadaerahwaktu
c.    Padatanggal 21 Maret,matahariseolah-olahterbittepat di sebelahtimurdantenggelamtepat di sebelahbarat
d.    Belahanbumiutaradanselatanmengalamiempatmusim

20.  Wajahataupermukaanbulan yang menghadapkebumiselalusamakarena……
a.    Kala rotasibulansamadengankalarevolusinya
b.    Kala rotasibulanlebih lama darikalarevolusinya
c.    Kala revolusibulansamadengankalarotasinya
d.    Bulanberevolusiselama 29,5 hari

21.  Gerhanamatahari total terjadiapabila……
a.    Seluruhbagianbulanmasukkedalambayangan umbra bumi
b.    Bumiberadapadabayangan penumbra bulan
c.    Bumiberadapadaperpanjangan umbra bulan
d.    Bumiberadapada umbra bulan

22.  Perhatikantabel di bawahini !
1
Bumiberadapadalanjutan umbra bulan
a
Gerhanamatahari total
2
Bumiberadapada penumbra bulan
b
Gerhanamataharisebagian
3
Bumiberadapada umbra bulan
c
Gerhanamataharicincin
4
Bulanberadapada umbra bumi
d
Gerhanabulan total
5
Bulanberadapada penumbra bumi
e
Gerhanabulansebagian
Pasangan yang benaradalah…..
a.    1-c dan 3-b            c. 1-c dan 2-b
b.    2-e dan 4-a            d. 2-c dan 5-e

23.  Gerhanabulansebagianterjadiapabila……
a.    Bulanberadapada umbra bumi
b.    Bulanberadapada penumbra bumi
c.    Bulanterletak di antarabumidanmatahari
d.    Bulanterkenalanjutanbayang-bayangbumi

24.  PerhitungantahunHijriyahdidasarkanpada….
a.    Perputaranbumi    mengelilingimatahari
b.    Perputaranbumipadaporosnya
c.    Perputaranbulanmengelilingibumi
d.    Perputaranmataharimengelilingibumi

25.  Diolahirpadatanggal 29 Februari 2000. Apabilasekarangtahun 2014, Padaulangtahun yang keberapaDiodapatmerayakanulangtahunnyalagi?
a.    16              c. 18
b.    17              d. 19


II.            Isilahtitik-titik di bawahinidenganjawaban yang tepat !

26.  Apabilagaya yang diberikansemakinbesar, makabendabergeraksemakin……….
27.  Rangkaianlistrik di rumahtanggadipasangsecara…….
28.  Perubahanenergi yang terjadipada proses penyeterumanakiyaitudarienergi……… menjadienergi…………
29.  Menyalakanlampu di siangharimerupakantindakan……….energi
30.  Padabellistruk,terjadiperubahanenergi………menjadienergi………..
31.  Yang termasuk planet dalamyaitu planet…………..dan………….
Planet di sampingmenempatiurutanke-……dalamtatasurya.
32.   33.  Planet Merahterletak di antara planet………..dan…………..
34.  Apabila di Bandung menunjukkanpukul 17.00, maka di London menunjukkanpukul…….
35.  Jikabelahanbumiutaramengalamimusimgugur, makabelahanbumiselatanmengalamimusim……….III.           Jawablahpertanyaan-pertanyaan di bawahinidenganjawaban yang sesuai !

36.  Jelaskan 3 kemungkinan yang dapatterjadiapabilasebuahbenda yang bergerakdikenaigaya !

Jawab : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


37.  Perhatikankeduagambarrangkaianlistrik di bawahini !

a.    Sebutkannamakeduarangkaian di samping !
b.    Apa yang terjadiapabilasalahsatulampupadamasing-masingrangkaiandilepas?
c.    Rangkaianmanakah yang nyalalampunyalebihterang?


Jawab : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

38.  Jelaskan 3 caramenghematenergilistrik !
Jawab : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39.  Jelaskan 3 macamgerakan yang dilakukanolehbulan !
Jawab : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40.  Gambarkanperistiwagerhanabulan total danlengkapilahgambartersebutdenganketerangan !
Jawab : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Previous
Next Post »
Thanks for your comment