Soal PAI Kelas 4 SD dan Kunci Jawaban UAS I TA 2013/2014

ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

                                        Mata Pelajaran       :  Pendidikan Agama Islam
                                        Kelas                      :  IV (Empat)
                                        Hari/Tanggal          :  
                                        Waktu                    :

Petunjuk Umum
1.      Berdo’alah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2.      Tulislah namamu disudut kanan atas!
3.      Bacalah dengan teliti setiap soal!
4.      Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang kamu anggap mudah!
5.      Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/ Ibu guru!

I.          Berilah tanda ( X ) silang pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!
1.      Nama lain surat Al Fatihah diantaranya yaitu . . . .
a.       Alhamdulillah                                            c. As. Sab’ut tiwal
b.      Al Qur’anul karim                                     d. As sabiqunal awwalun
2.      Ayat surat Al Fatihah berjumlah . . . .
a.       lima ayat                                                    c. tujuh ayat
b.      enam ayat                                                  d. delapan ayat
3.        . . . . .
a.                                                                         c.
b.                                                                        d.
4.      1.                                                                     3. 
2.                                                                     4. 
Yang termasuk ayat dari Surat Al Ikhlas yaitu nomor . . . .
a.       1                                                                c.  3
b.      2                                                                d.  4
5.                                                                     Artinya . . . .
a.       Alah tempat meminta segala sesuatu
b.      Allah tidakberanakdan tidak diperanakkan pula
c.       Katakanlah (muhammad) Dialah Allah SWT Yang Maha Esa
d.      Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan ia6.                                                              Huruf       (nun sukun) bertemu dengan huruf        (lam) pada
ayat disamping disebut bacaan . . . .
a.       izhar syafawi                                             c. idgom bigunnah
b.      ikhfa syafawi                                             d.idgam bila gunnah
7.      Alloh bersifat jaiz, jaiz artinya  . . . .
a.       boleh                                                          c. harus
b.      terpaksa                                                     d.pasti
8.      Diantara salah satu contoh sifat jaiz Allah SWT adalah . . . .
a.       Allah SWT bisa menurunkan hujan atau tidak menurunkannya
b.      Allah SWT hanya bisa menurunkannya saja
c.       Allah SWT tidak bisa menurunkannya
d.      Hujan itu turun sendiri
9.      Diantara bukti bahwa Allah SWT berbuat sesuatu sesuai dengan kehendakNya adalah . . . .
a.       Allah SWT menurunkan hujan karena sawh kering
b.      Allah SWT menurunkan hujan tanpa paksaan
c.       Allah SWT menurunkan hujan karena kemarau
d.      Allah SWT menurunkan hujan karena permintaan manusia
10.  Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT disebut . . . .
a.       sifat jaiz                                                     c. sifat wajib
b.      sifat mustahil                                             d. sifat wujud
11.  Nabi Adam AS sebelum diturunkan ke dunia tempat tinggalnya di  . . . .
a.       alam qubur                                                 c. surga
b.      alam makhsyar                                           d. langit
12.  Nabi Adam AS makan buah Khuldi karena . . . .
a.       perinta Allah SWT                                    c. bujukan iblis
b.      perintah Malaikat                                      d. bujukan Siti Hawa
13.  Manusia wajib menjalankan perintah Alloh SWT orang yang menjalankan larangan Alloh SWT akan mendapat . . . .
a.       rizqi                                                           c. siksa
b.      nikmat                                                       d. pahala
14.  Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun . . . .
a.       271 M                                                        c. 471 M
b.      371 M                                                        d. 571 M
15.  Silsilah Nabi Muhammad SAW di bawah ini adalah . . . .
a.       Nabi Muhammad SAW bn Abdul Mutholib bin Abdullah
b.      Nabi Muhammad SAW bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Abdullah
c.       Nabi Muhammad SAW bin Adullah bin Abu Talib bin Hasyim
d.      Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim 
16.  Ayah Nabi Muhammad SAW wafat ketika beliau dalam kandungan berusia . . . .
a.       2 bulan                                                       c. 6 bulan
b.      4 bulan                                                       d. 8 bulan
17.  Nama-nama pengasuh Nab Muhammad di masa kanak-kanak yaitu . . . .
a.       Halimatus Sa’diyah , Abdul Muttalib, Abu Bakar
b.      Halimatus Sa’diyah, Abdul Muttalib, Abu Talib
c.       Halimatus Sa’diyah, Abdul Muttalib, Abu Hanifah
d.      Halimatus Sa’diyah, Abdul Muttalib, Abu Hanifah
18.  Sejak kecil Nabi Muhammad SAW selalu menampilkan perilaku . . . .
a.       Tanggung jawab, jujur dan sabar              c.  Tanggung jawab, manja dan sabar
b.      Tanggung jawab, riya dan sabar                d.  Tanggung jawab, takabur dan sabar

19.  Sepeninggal Abdul Muttalib pada usia kanak-kanak Nabi Muhammad SAW diasuh oleh . . . .
a.       Abu Bakar                                                 c. Abu Talib
b.      Abu Hurairah                                            d. Abu Hanifah
20.  Perilaku menyadari setelah berbuat kesalahan adalah . . . .
a.       Tawadu’                                                    c. takut
b.      Tawakal                                                     d. taubat
21.  Bacaan istighfar yaitu . . . .
a.        
b.       
c.        
d.       
22.  Berbicara dengan teman ketika bergaul harus . . . .
a.       Lemah lembut                                           c. basa-basi
b.      Lemah lungkai                                           d. Bisik-bisik
23.  Siswa yang baik, perilaku di dalam kelas ketika guru menerangkan pelajaran selalu . . . .
a.       melihat                                                       c. menulis
b.      mendengarkan                                           d. menirukan
24.  Rukun salat berjumlah . . . .
a.       16                                                              c. 14
b.      15                                                              d. 13
25.  Yang termasuk rukun salat . . . .
a.       Membaca SuratAl Falaq
b.      Membaca Surat An Nas
c.       Membaca Surat Al Fatihah
d.      Membaca do’a iftitah
26.  Melaksanakan sujud di dalamsalah termasuk . . . .
a.       Melaksanakan rukun salat
b.      Melaksanakan sunah salat
c.       Melaksanakan syarat syah salat
d.      Melaksanakan  syarat wajib salat
27.  Meluruskan belakang kepala dengan punggung ketika ruku’ termasuk melaksanakan . . . .
a.       rukun qauliyah                                           c. sunah qauliyah
b.      rukun fi’liyah                                             d. Sunah fi’liyah
28.  Di antara yang termasuk sunah qauliyah di dalam salat yaitu . . . .
a.       Membaca do’a iftitah
b.      Membaca surat al Fatihah
c.       Membaca salawat Nabi
d.      Membaca do’a tasyahud
29.  Sunah qauliyah, sunah fi’liyah dialam melaksanakan salat sebaiknya . . . .
a.       dilaksanakan                                              c. diabaikan
b.      ditinggalkan                                              d. dihiraukan
30.  Syarat syahnya salat ada . . . .
a.       8                                                                c. 6
b.      7                                                                d. 531.  Di antara syarat syah salat yaitu . . . .
a.       suci dari hadas                                           c. niat
b.      berdiri tegal                                               d. mandi
32.  Jika akan melaksanakan salat, kondisi tempatnya harus . . . .
a.       suci                                                            c. baik
b.      indah                                                         d. luas
33.  Karena kainnya sobek ketika salat, akibatnya terbuka auratnya, maka salatnya harus . . . .
a.       diulang                                                      c. ditinggalkan
b.      dilanjutkan                                                d. Ganti kain, melanjutkan rakaat beirkutnya
34.  Di antara yang termasuk memebatalkan salat yaitu . . . .
a.       balig                                                           c. hilang akal
b.      bisu                                                            d. Berakal sehat
35.  Ketika salat tertawa karena melihat teman keliru melakukan gerakan salat, maka salatnya . . . .
a.       Batal dan tidak mengulang kembali
b.      Batal dan harus berwudu kembali
c.       Syah dan tidak perlu mengulangi
d.      Batal dan harus mengulang kembali

II.       Isilah titik-titik di bawah  ini dengan jawaban yang tepat!
36.   ﺒﺴﻢ ﺍﻟﻟﻪ  Lam jalalah pada lafal di samping harus dibaca . . . .
37.   ﻠﻢ ﻴﻠﺪ ﻮ ﻟﻢ ﻴﻮ ﻟﺪ   Huruf ( mim sukun) bertemu dengan huruf   (ya) disebut bacaan . . . .
38.  Yang mendatangkan banjir adalah  . . . .
39.  Pada Al Qur’an Surat AL Qasos menjelaskan tentang sifat jaiz Allah SWT yaitu ayat . . . .
40.  Putra Nabi Adam As yang pertama bernama . . . .
41.  Ayah dari nabi Muhammad SAW bernama . . . .
42.  Anak yang saleh, jika orang tua ssedang bekerja pasti mau . . . .
43.  Melaksanakan sujud dengan  tuma’ninah disebut rukun  . . . .
44.  Jika akan melaksanakan salat harus mengenakan pakaian yang . . . .
45.  Fulan selesai berwudu bertiduran, ternyata benar-benar tidur, maka wudunya . . . .

III.    Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
46.  Apakah yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah sugra?
Jawab :
47.  Berilah harakat (tanda baca) pada ayat di bawah ini!
 ﻮﻟﻢ ﻴﻜﻦ ﻠﻪ ﻜﻔﻮﺍﺍﺤﺪ    
Jawab :
48.  Apakah disebut dengan anak yatim piatu?
Jawab :
49.  Bagaimanakah perilaku kamu tentang uang saku yang diberi oleh orang tua/
Jawab :
50.  Sebutkanlah tiga hal yang dapat membatalkan salat!
Jawab :Previous
Next Post »
Thanks for your comment