Soal dan Kunci Jawaban B. Jawa Kelas 5 SD UAS I Kisi TA 2013/2014

ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran            : Bahasa Jawa
Kelas                           : V (lima)
Hari/ Tanggal              : 
Waktu                         :  07.30  s.d  09.00 WIB


PITUDHUH :
1.    Tulisen jenengmu ing pojok sisih ndhuwur ana lembar jawaban !
2.    Wacanen saben pitakon kanthi patitis !
3.    Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep gampang !
4.    Titinen maneh garapanmu sadurunge diaturaken Bapak/Ibu Guru !

Wacanen kang premati !

Ramayana
            Prabu Ramayana lan garwane, yaiku Dewi Sinta, nilar praja dedunung ana ing alas. Ing sawijining dina Prabu Ramawijaya kepeksa nilarake garwane amarga mburu kidang Kencana. Dewi sinta dikancani Raden Laksmana, rayine Prabu Rama. Dewi Sinta Ndawuhi Raden Laksmana nyusul Prabu Rama amarga Dewi Sinta kaya krungu pisambate Prabu Rama.
            Prabu Rahwana, ratu buta ing Alengka, ndhusta Dewi Sinta arep didadekake garwane. Senajan tumindakePrabu Rahwana wis dielingake dening sedulur-sedulure, nangingPrabu Rahwana nekad. Dewi Sinta tetep setya marang Prabu Rama. Dewi Sinta ora gelem digarwa dening Prabu Rahwana.
            Prabu Ramawijaya kabiyantu dening bala kethek nggoleki Dewi Sinta. Perang gedhe antarane Prabu Rama kang dibantu dening wadya wanara Anoman tandhing lawan bala buta. Wadya bala Alengka saratune tumpes kabeh. Dewi Sinta ketemu Prabu Ramawijaya.
                                                                       
                                                                        Kapetik saka : ”Kulina Basa Jawa”

I.         WENEHANA TANDHA PING (X) ING AKSARA a, b, c, UTAWA d SAK NGAREPE WANGSULAN KANG BENER !
1.        Garwane Prabu Ramawijaya yaiku ….
a.       Dewi Sinta                                                     c.  Dewi Kunthi
b.      Dewi Madrim                                                 d.  Dewi Sembadra
2.        Prabu Ramawijaya nilar Desi Sinta mburu ….
a.       Kidang puspa                                                 c.  Kidang Kencana
b.      Kidang perak                                                 d.  Kidang kusuma
3.        Dewi Sinta kadhusta dening ratu buta aran ….
a.       Prabu Rama                                                    c.  Prabu Ramawijaya
b.      Prabu Laksmana                                             d.  Prabu Rahwana
4.        Prabu Rahwana raja ing Negara ….
a.       Madukara                                                       c.  Alengka
b.      Wirata                                                            d.  Mandura
5.        Sing ngancani Dewi Sinta satindake Prabu Ramawijaya yaiku ….
a.       Raden Laksmana                                           c.  Raden Janaka
b.      Raden Lesmana Mandrakumara                    d.  Raden Gathutkaca
6.        Tatune arang kranjang. Tegese ….
a.       Kebak tatu                                                     c.  Kaya kranjang
b.      Arang-arang                                                   d.  Rada arang
7.        Anteng kitiran kuwi klebu tembung ….
a.       Saroja                                                             c.  Ater
b.      Sinonim                                                          d.  Sanepa
8.        Nuwun, Bapak saha Ibu Guru ingkang kinurmatan, kanca-kanca ingkang kulo tresnani. Puji syukur kulo aturaken dhumateng Gusti ingkang Maha agung..

Perangan pidhato ing nduwur yaiku ….
a.       Isi                                                                   c.  Penutup
b.      Pambuka                                                        d.  Pambagya
9.        “Hallo sugeng siang Pak, … menika Pak Marto?
a.       Sanes                                                              c.  Bener
b.      Leres                                                              d.  Benar
10.    Tulisan Jawa ing ngisor yen ditulis latin ….
sumi[tÂșotukuswh
  1. Sumitro tuku sawah                                        c.  Sumitro tuku blewah
  2. Sumitro tuku lemah                                         d.  Sumanto tuku sawah
11.    Bulik        : “Ani, Ibumu ing dalem ora?”
Ani           : “ Mboten, Bulik”
Bulik        : “Menyang endi ?”
Ani           : “ ….

Wangsulan sing diaturake Ani marang Bulik yaiku ….
a.       Konduripun mangke sonten                           c.  Simbah kulo gerah
b.      Dereng ketingal kondur                                 d.  Saweg sowan simbah
12.                                                     …….
Dewi        : “ Kados pundi caranipun nyegah banjir, Pak?”
Pak Guru  :”  Carane, selokan kudu resik lan ora mampet, gawe panggonan rembesan banyu, lan nindakake reboisasi, utawa nandur wit-witan”
Dewi        :” Oh..menawi mekaten tiyang-tiyang punika saweg ngresiki selokan”
a.       Tanah longsor                                                  c.  Banjir
b.      Reboisasi                                                         d.  Gotong royong
13.    Ukara ing ngisor iki sing migunakake unggah-ungguh basa sing bener yaiku ….
a.    Bapak mulih saka kantor terus turu
b.    Tangi turu ibu masak ing pawon
c.    Adhiku turu ana kamare
d.   Aku arep tindak menyang sekolahan
14.                                                                     Gambar wayang iki jenenge ….
a.       Werkudara
b.      Janaka
c.       Nakula
d.      Puntadewa

15.    Werkudara iku satriya ing ….
a.    Jodhipati                                              c.  Madukara
b.    Amarta                                                d.  Pringgodani
16.    Golek informasi saka wong kang diarani narasumber diarani ….
a.    Reporter                                              c.  Seminar
b.    Wawancara                                          d.  Rapat
17.    Babagan kapisan sadurunge nglakoni wawancara yaiku nentokake ….
a.    Gawe pitakonan                                  c.  nemoni narasumber
b.    Nentokake tema                                  d.  gawe janji karo narasumber
18.    1. Yen diwulang nggatekake, mulane bijine becik.
2. Baskara saiki kelas V
3. Saben ana PR ora lali nggarap
4. Yen mangkat sekolah ora tau telat
Ukara iki dadi dadi paragraph sing runtut yen ditata urutane ….
a.    3, 4, 2, 1                                              c.  3, 1, 2, 4
b.    3, 4, 1, 2                                              d.  3, 2, 4, 1
19.    Tembung sing dirangkep linggane diarani tembung….
a.    Dwipurwa                                           c.  Dwiwasana
b.    Dwilingga                                            d.  Dwi lingga salinswara

20.    Pethikan geguritan

Aja maneh mung atusan ewu
Sayuta rong yuta ora dadi apa
Satus yuta uga bakal dianani
Waton lelara bias disudani

Geguritan ing nduwur iku isine ….
a.    Regane kesehatan iku satus ewu nganti atusan yuta
b.    Ngetokake ragad atusan yuta ora apa-apa waton sehat
c.    Wong lara iku regane satus ewu nganti atusan yuta
d.   Lelara iku larang regane mulo kudu ditambani.
21.    Aku …  bakso nang warung. Ukara sing cocog kanggo ngenepi ukara kasebut yaiku ….
a.    Dhahar                                                 c.  Mangan
b.    Nedi                                                    d. Tumbas
22.    … jenenge adhimu ?
a.    Kapan                                                  c.  Genea
b.    Sapa                                                     d.  Pira
23.    Sapa sing lagi turu ana ing kamar kuwi? Ukara iku ukara ….
a.    Pitakon                                                c.  Andharan
b.    Pakon                                                  d.  Prentah
24.    … kowe wingi ora teka mrene?
a.    Kapan                                                  c.  Apa
b.    Sapa                                                     d.  Genea
25.  Pak Rohadi sopir angkot. Nanging saiki lagi gerah, dadi ora bias narik. Angkote disilihake marang Pak Jono tanggane. Pak Jono lan pak Rohadi wis sarujuk dene dhuwit asile narik sabageyan diddum karo pak Rohadi. Nanging kasunyatane Pak Jono ora gelem ngedum malah sawise pak Rohadi mari angkote dijaluk ora entuk.

Nurut crita ing dhuwur, kang mblenjani yaiku ….
a.    Pak Rohadi                                          c.  Pak Jono
b.    Pak Rohmadi                                       d.  Pak Joni
26.                                                                   Bandhingake barang iki!..
a.       Sepedha ngirit, motor bisa mlayu cepet
b.      Sepedha nganggo bensin, motor nganggo tenaga
c.       Sepedha cepet, motor alon
d.      Sepedha gawe polusi, motor alon


27.                                                                   Gambar wayang iki jenenge ….
a.       Gareng
b.      Semar
c.       Bagong
d.      Petruk

28.  Jaran kuwi aja (cedhak) mundhak mengkal. Ukara sing bener yaiku….
a.    Nyedaki                                               c.  Cemedhak
b.    Dicedhaki                                            d.  Cedhakan
29.  Pakdhe lagi … Koran ing teras
Tembung sing cocog kanggo ngganepi ukara kasebut yaiku ….
a.    Maca                                                    c.  Maos
b.    Nulis                                                    d.  Nembang
30.  Jenenge kadang Pandhawa sing kembar yaiku ….
a.    Yudhistira lan Bima                            c.  Bima lan Sadewa
b.    Arjuna lan Yudhistira                          d.  Nakula lan Sadewa

31.  Kacang karo waluh, yen ditulis nganggo tulisen jawa dadi …
a.kc=k[robutuh                            c.kc=k[rostih
  b.kc=tukuwluh            d.kc=k[rowluh
Kanggo nomer 32-35          
32.                          Asmaradana
Sareng kulo dados murid
Dipuntuntun digegulang
Ing guru kadi putrane
Kraos salebeting tyas
Sayektos pakaryan luhur
Baya apa welas ing wang

Asmaradana iku kalebu tembang apa?
a.    Dolanan                                               c.  Campursari
b.    Gedhe                                                  d.  Macapat
33.  Sapa peraga utama sajroning tembang ing nduwur ?
a.    Siswa                                                   c.  Guru
b.    Siswa lan Guru                                    d.  Masyarakat
34.  Ing endi prastawa kaya sing dicritakake iku dumadi?
a.    Omah                                                   c.  Daleme guru
b.    Sekolahan                                            d.  Dalan
35.  Kepiye panganggepe guru marang murid ?
a.    Kaya anake dhewe                              c.  Kaya wong liya
b.    Kaya ora nate kenal                             d.  Kaya kanca

II.      ISENANA CECEK-CECEK ING NGISOR IKI NGANGGO TEMBUNG KANG MATHUK !
36.  Marang kancaku Sari
Kelas V
Ing Semarang
Ukara ing nduwur klebu perangane layang kang diarani ….
37.  Bocah kok rai gedheg, rai gedheg duwe teges ….
38.  Jakarta, 12 November 2013. Panulise tanggal layang iku diarani ….
 39. zGyuhsejrh   tulisan jawa iki munine ….
 40. Werkudara duwe gaman kang diarani ….
 41. Aku ngadeg, yen pak guru ….
 42. Para prajurit nglacak musuh, tembung nglacak padha karo ….
 43. Sinonime tembung wawan sabda yaiku ….
 44. “makaten atur kula, manawi wonten lepating tata basal an subasita, kula nyuwun  pangapunten,”.
      Ukara pidhato ing nduwur klebu perangane….
 45. Adhiku siram nang kulah, tembung siram benere….

III.   WANGSULANA PITAKON-PITAKON IKI KANTHI PATITIS
 46. Gawea ukara nganggo tembung :
       a. Dawa ususe
       b. Atos debog
       c. Arang wulu kucing
       wangsulan : ………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………..
47. Tulisen nganggo aksara Jawa ukara ing ngisor iki !

       Dijajah bangsa walanda

       Wangsulan : ……………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………
48. Ukara-ukara ing ngisor iki tatanen dadi paragraph kang becik !
       a. Kejaba iku putra telu mau uga tansah rukun.
       b. Putrane Pak Danur telu
       c. Ora nate congkrah apadene padudon
       d. Kabeh pada mituhu marang dhawuhe wong tua.
       Wangsulan :…………………………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………..
49. Sebutna 3 bae jinising layang !
       Wangsulan :……………………………………………………………………………..
       ……………………………………………………………………………………………
50.                                     Gambuh

Gugur gunung sinebut
Gotong royong sami namanipun
Kerjabakti nama ing jaman samangkin
Angresiki papanipun
Warga bebrayan tan ongkos

       Tembang Gambuh ing dhuwur aranana :
a.       Guru gatrane
b.      Guru Wilangane
c.       Guru lagune
Wangsulan :……………………………………


KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Satuan Pendidikan             :  Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Jawa
Kelas/Semester                   :  V/I
Jumlah Soal                        :  50 butir
Bentuk Soal                        :  Pilihan Ganda          : 35 butir
                                                           Isian                         : 10 butir
                                                          Uraian                      : 5 butir
No                                          No
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Materi
Uraian Materi
Indikator
Nomor Soal
Bentuk Soal
1.
1. Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan berupa pesan langsung atau cerita tokoh wayang
1.2 Mendengarkan cerita tokoh wayang
Cerita Wayang
Ramayana
Prabu Ramayana lan garwane, yaiku Dewi Sinta, nilar praja dedunung ana ing alas. Ing sawijining dina Prabu Ramawijaya kepeksa nilarake garwane amarga mburu kidang Kencana. Dewi sinta dikancani Raden Laksmana, rayine Prabu Rama. Dewi Sinta Ndawuhi Raden Laksmana nyusul Prabu Rama amarga Dewi Sinta kaya krungu pisambate Prabu Rama.
Prabu Rahwana, ratu buta ing Alengka, ndhusta Dewi Sinta arep didadekake garwane. Senajan tumindakePrabu Rahwana wis dielingake dening sedulur-sedulure, nangingPrabu Rahwana nekad. Dewi Sinta tetep setya marang Prabu Rama. Dewi Sinta ora gelem digarwa dening Prabu Rahwana.
Prabu Ramawijaya kabiyantu dening bala kethek nggoleki Dewi Sinta. Perang gedhe antarane Prabu Rama kang dibantu dening wadya wanara Anoman tandhing lawan bala buta. Wadya bala Alengka saratune tumpes kabeh. Dewi Sinta ketemu Prabu Ramawijaya

Werkudara satriya Jodhipati. Ramane asma Prabu pandhudewanata. Watake Werkudara yaiku kendel, jujur, temen, lan ora nate goroh. Werkudara duwe gaman gada Rujak polo.

Punakawan iku dadi pendhereke trah Pandhawa
Kang cacahe ana lima yaiku Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa.Punakawan iku jumlahe ana papat yaiku Gareng, Petruk, Semar, lan Bagong. Semar watake sabar lan pinter momong sapa wae
·    Siswa dapat menyebutkan isteri Prabu Ramawijaya
·       
·    Siswa dapat menyebutkan hewan buruan Prabu Ramawijaya

·    Siswa dapat menyebutkan tokoh yang membohongi Dewi Sinta

·    Siswa dapat menyebutkan kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Rahwana

·      Siswa dapat menyebutkan nama tokoh yang menemani Dewi Sinta saat ditinggal Prabu Rama


·      Siswa dapat menebak gambar tokoh wayang Werkudara dengan benar
·      Siswa dapat menyebutkan satriya Werkudara dengan benar
·      Siswa dapat menyebutkan senjata Werkudara.

·      Siswa dapat menyebutkan tokoh pandhawa yang kembar dengan benar.

·      Siswa dapat menyebutkan tokoh wayang Semar dengan benar

                                              
1


23


4


514

15

40


3027
Pilgan


PilganPilgan


Pilgan


PilganPilgan

Pilgan

Isian


PilganPilgan2.
2.  Mampu mengungkapkan pendapat dan perasaan untuk menanggapi permasalahan dan melakukan wawancara sesuai dengan sungguh-sungguh


2.1 Menyampaikan tanggapan dan saran

    
Teks tentang peristiwa
Ngurutake ukoro kanthi runtut lan mbenerake ukoro.Pak Rohadi sopir angkot. Nanging saiki lagi gerah, dadi ora bias narik. Angkote disilihake marang Pak Jono tanggane. Pak Jono lan pak Rohadi wis sarujuk dene dhuwit asile narik sabageyan diddum karo pak Rohadi. Nanging kasunyatane Pak Jono ora gelem ngedum malah sawise pak Rohadi mari angkote dijaluk ora entuk.

unggah ungguh basa yaiku ngoko, krama lan krama inggil
ukara pitakon yaiku ukara kang ngemu surasa wong sing ngajak rembugan durung mudheng marang sawijine bab, banjur kepengin ngreti marang wong sing diajak rembugan


Sanepa yaiku unen unen sabangsane pepindhan, ngemu surasa mbangetake nanging nganggo tembung sing tegese kosok balen karo karepe.

Wawancara yaiku golek informasi saka wong kang diarani narasumber. Babagan kang kudu digatekake
·  Nentokake topik wawancarane.
·  Nemtokake tujuane utawa informasi apa kang pengin digoleki.
·  Nyiapake pitakon- pitakon.
·  Nemtokake sapa narasumbere.
·  Gawe janji karo narasumbere.

Mbandingake barang loro

·      Siswa dapat mengurutkan menjadi kalimat yang benar.
·      Siswa dapat menyebut kata dalam kalimat dengan benar.

·      Siswa  dapat menanggapi suatu peristiwa.·       Siswa dapat menjelaskan penggunaan
bahasa halus (krama) dalam kehidupan
sehari-hari dengan benar
·      Siswa dapat melengkapi kalimat
dengan menggunakan bahasa halus
(krama) dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan  penggunaan
bahasa kasar (ngaka) dalam kehidupan
sehari-sehari dengan benar
·       Siswa dapat melengkapi kalimat pertanyaan dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan kalimat tanya dengan benar.
·      Siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar

·      Siswa dapat menyebutkan arti kata “tatune arang kranjang” dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan arti “anteng kitiran” dengan benar

·      Siswa dapat menyebutkan definisi wawancara dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan langkah melakukan wawancara dengan benar.

·         Siswa dapat menyebutkan perbedaan sepeda dengan sepeda motor dengan benar
18


28


25412921

22

23

24


6

7


16

1726
Pilgan


Pilgan


PilganIsian PilganPilgan

Pilgan

Pilgan

Pilgan


Pilgan

Pilgan


Pilgan

Pilgan Pilgan
3.
3. Mampu membaca dan memahami  teks bacaan teknik, intensif, dan membaca huruf jawa
3.1 membaca teknik (teks pidato, berita, dialog dan sebagainya)
Teks bacaan, pidato, percakapan
Naskah pidato ana 3 yaiku :
  1. Pembuka
  2. Isi
  3. Penutup

Pacelathon yaiku gineman kaliyan tiyang sanes ngginakaken basa (lesan)

Tembung sinonim yaiku sing tegese padha utawa men padha.


Tembung entar yaiku tembung sing dudu salugune.

Maca tulisan jawa
sumi[tÂșotukuswh
tembung dwilingga yaiku tembung sing dirangkep linggane

maca geguritan
aja maneh mung atusan ewu
sayuta rong yuta ora dadi apa
satus yuta uga bakal dianani
waton lelara bias disudani

maca mocopat
asmaradhana
sareng kulo dados murid
dipuntuntun digegulang
ing guru kadi putrane
kraos salebeting tyas
sayektos pakaryan luhur
baya apa welas ing wang
·      Siswa dapat menyebutkan pembuka pidato dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan penutup pidato dengan benar

·      Siswa dapat melengkapi kalimat dalam percakapan dengan benar.
·      Siswa dapat melengkapi kalimat tanya dalam percakapan dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan judul percakapan dengan benar

·       Siswa dapat menyebutkan pesamaan “nglacak = nglari” dengan benar
·      Siswa dapat menyebutkan persamaan “wawan sabda = tanding gunem/padu”
·      Siswa dapat menyebutkan arti kata “rai gedheg” dengan benar.

·      Siswa dapat membaca tulisan jawa dengan benar

·      Siswa dapat menyebutkan tembung dwilingga dengan benar.

·      Siswa dapat menyebutkan isi geguritan dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan tembang macapat dengan benar
·      Siswa dapat menyebutkan tokoh utama dalam macapat dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan tempat terjadinya dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan arti guru terhadap siswa dengan benar.
·      Siswa dapat menyebutkan guru gatra,wilangan dan lagu dengan benar

8

44


9

  11

  12  42

43

37


10


1920

   32

33
34

35
50
Pilgan

Isian


Pilgan

Pilgan

PilganIsian

Isian

Isian


Pilgan


PilganPilgan

Pilgan

Pilgan

Pilgan


Pilgan

Uraian
4.
4. Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan menulis jawa
Menulis surat pribadi dan kalimat berhuruf jawa menggunakan sandhangan panyigeg wanda
Surat pribadi dan huruf jawa.
Perangane layang pribadi  ana wolu yaiku : adangiyah, pambuka, surasa basa, wasana basa, titi mangsa, peprenahan, tapak asma lan jeneng.

Nulis aksara jawa nganggo sandangan panyigeg wanda

h     Wignyan = (ha) mati
u=        cecak  = (nga) mati
/     layar  = (ra) mati
Paragrap sing runtut nganggo tembung sing bener.

Ukara nganggo unggah ungguh bener. Basa karma yaiku tembung-tembung karma kang kecampun karma inggil
Tuladha : Simbah saweg dhahar roti bolu

Gawe ukara karo tembung-tembung : gedhe atine, adus kringet, lan dawa ususe.


·      Siswa dapat menyebutkan bagian “adangiyah” surat dengan benar.

·      Siswa dapat menyebutkan “titi mangsa” surat dengan benar.

·         Siswa dapat menyebutkan jenis surat  surat dengan benar

·      Siswa dapat mengganti huruf latin
     menjadi aksara jawa dengan benar

·      Siswa dapat menulis huruf jawa yang
     berbunyi dijajah bangsa walanda dengan  benar
·      Siswa dapat membaca huruf jawa yang
berbunyi nggayuh sejarah dengan benar


·         siswa dapat mengurutkan menjadi paragraph yang benar

·         Siswa dapat menyebutkan unggah-ungguh dengan benar.

·         Siswa dapat mengubah basa ngoko menjadi karma dengan benar
·         Siswa dapat membuat kalimat dengan benar


36


3849


   31


47

39
48


13


45

46
Isian


IsianUraian


Pilgan


Uraian

Isian
Uraian


Pilgan


Isian

Uraian

Previous
Next Post »
Thanks for your comment