Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD UAS I Kunci jawaban dan Kisi TA 2013/2014

ULANGAN AKHIR SEMESTER I  
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

 


Mata Pelajaran               : Bahasa Jawa
K e l a s                            : II ( dua )
Hari / Tanggal                 :
W a k t u                           :
PITUDHUH
1.       Tulisen jeneng lan nomermu ana ing sisih tengen ndhuwur!
2.       Wacanen saben pitakon kanthi premati!
3.       Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep luwih gampang!
4.       Telitinen maneh garapanmu sadurunge kok aturaken marang Bapak / Ibu Guru!

Wacanen sing teliti!
Kagiyatane Budi Saben Dina
                Saben dina, budi tangi jam setengah lima. Sawise tangi turu Budi nata paturone banjur sholat shubuh. Jam setengah enem, Budi adus, dandan, sarapan, banjur sekolah. Budhale bareng karo bapak tindhak kantor.
                Jam 07.00 sekolahe Budi wis bel mlebu. Jam sewelas awan, Budi mulih saka sekolahan. Saben jam papat sore, Budi sinau. Budi sinau karo guru les.
Sawise sholat maghrib, Budi ngaji ing masjid. Budi ngaji nganti sholat isyak. Sawise sholat isyak, Budi mulih saka mesjid.
1.     Wenehana tanda silang (x) ing aksara a, b, lan c sing di anggep bener !
1.         Saben esuk,  Budi tangi turu jam piro?
a.       papat                              b.    enem                                                    c.   setengah lima
2.         Apa sing ditindakake Budi sawise tangi turu ?
a.     adus                                 b.   nata paturone                                      c.   mangan

3.         Sadurunge budal sekolah, apa sing ditindakake Budi ?
a.       makani pitik                      b.  nyapu                               c. sarapan
4.                                               Pak Mardi macul ana ing . . . .
a.       sawah          
b.       latar              
c.        kamar
5.                                                Saben esuk Rina lan Bapak  .  .  .  kembang ana ing ngarep omah.
a.       ngariti
b.       nyirami
c.         maculi

Dicky                : “Mas, sampean mengko sore arep lunga teng pundi?”
Mas Heru          : “Arep mancing neng empang dek”
Dicky                : “Kulo nderek nggih mas?”
Mas Heru          : “Yowes, lek arepe melu mengko neng omahku jam 4 sore”
 
 

6.         Dicky             : “Mas, sampean mengko sore ajeng lunga teng pundi?”
Tembung lunga padha karo  tembung . . . .
a.       budhal                                b.  teka                                   c.  melu
7.         Mas Heru     : “Yowes, lek arepe melu mengko neng omahku jam 4 sore
Tembung sore kosok baline yaiku . . . .
a.       wengi                         b.  sonten                      c.  esuk
8.                                     
Wayang Punokawan ing sisih kiwo iki jenenge . . . .
a.       Gareng
b.       Semar
c.       Bagong

9.         Wayang Punokawan sing jenenge Bagong yaiku . . . .
a.                                         b.                                 c. 
10.                                              Ukara pitakon kang trep miturut gambar sing sisih kiwo iki yaiku                                                    . . . .
a.    Sapa sing  digambar Rafi?
b.    Apa sing digambar Rafi?
c.    Karo sapa anggonmu gambar Rafi?11.      . . . . cacahe murid kelas 2?
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku . . . 
a.         Sapa                          b.  Pira                          c.  Kapan
12.     Bu Guru lagi nulis ing blabag.
Tembung nulis basa kramane yaiku . . . .
a.       maos                          b.  nyerat                      d.  lenggah
13.    

Saben dino Rebo, bocah-bocah kelas II ana wulangan olahraga. Olahraga iki diwiwiti jam 08.00 esuk. Lumrahe, yen olahraga mesthi bocah-bocah padha nggawa kaos ganti. Tujune supaya bubar olahraga klambine ora mambu merga sawise olahraga isih ana wulangan liyane.

 
 
Ukara  pitakon kang trep miturut wacan ing ndhuwur yaiku . . . .
a.       Kapan wulangan olahraga ing kelas II?
b.       Sapa sing olahragane dina Selasa?
c.       Apa wulangan kang disenengi kelas II?

14.                                              Tono lan Dodi padha dolanan  . . . . ana ing lapangan.
a.       pit-pitan
b.       tali
c.       bal-balan


15.                                              Gambar gamelan iki diarani . . . .
a.       kenong
b.       bonang
c.       kendhang


II.         Isinana titik – titik ing ngisor kanthi bener !
16.                                              Pak Polisi lagi ngatur lalu lintas ana ing . . . .
17.     Rani        : “An, wingi kowe ora mlebu sekolah ningapa?”
Ani          :  “Aku melu ibu lan bapak tindhak Surabaya, Ran”
Miturut pacelathon ing ndhuwur sapa kang lunga ing Surabaya yaiku . . .
18.                                   
                             Wayang Punokawan ing gambar iki jenenge . . . .

19.     … warnane sepedamu ?
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara  iki yaiku  ....
20.     Simbah lagi mangan roti
Ukara  ing ndhuwur yen digawe nganggo basa krama dadi . . .
21.    

         Saben dina Minggu Desa Demaan Jepara mentas wae nganaake kerja bakti.Gerakan kerja bakti iki sing nganaake Pak Lurah. Kabeh padha melu nggrudug kerja bakti sing dipimpin dening ketua RTne dhewe-dhewe

 
 
Desa Demaan nganaake kerja bakti saben dina  . . . .
22.     Wohe salak iku gedhe-gedhe.  Tembung gedhe kosok baline ....
23.     Budi ngaji wayah awan.
Tembung ing ndhuwur iku tulisen nganggo huruf sambung!
24.    
                 Alat ing gambar iki jenenge . . . .


 
25.                      Alat ana ing gambar iki gunane kanggo . . . .       


III.  Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

Gathutkaca
Raden Harya Gathutkaca Satriya ing Pringgondani.  Gathutkaca putrane Wrekudara lan Arimbi.  Gathutkaca sekti mandraguna.  Gathutkaca bisa mabur kaya manuk. 
Nalika lair, pusere wulet ora bisa dikethok nganggo gaman landhep apa bae.  Lagi bisa dikethok nggunakake warangkane senjata Kunta Druwasa.
 
 
26.     Putrane sapa Gathutkaca iku?
Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
27.     Tulisen 2 bae jenenge  Punokawan?
Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
28.     tuku – aku – buku – tulis
Tembung acak ing ndhuwur gawenen dadi ukara sing tata?
 Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Jam lima esuk Nanik wis tangi.  Paturone enggal diresiki.  Bantal lan guling ditata rapi. Pancen Nanik bisa dadi tuladha.  Ora tau neka-neka.  Tansah bekti marang wong tuwa.  Budhal sekolah nyuwun pangestu.  Ing ndalan  ora grusa-grusu.  Yen bengi mesthi sinau.
 
 


29.     Jam pira Nanik tangi turu?
Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
30.                  Gawenen ukara miturut gambar iki!

KISI – KISI SOAL
ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Satuan Pendidikan                : Sekolah Dasar
Kelas / Semester                    : 2 (dua)  / I (satu)
Mata Pelajaran                      : Bahasa Jawa
Waktu                                     : 60 Menit
Jumlah Soal                            : Pilihan Ganda            : 15      Soal
                                                  Isian Singkat              : 10      Soal
                                                  Uraian                       : 5        Soal
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Materi
Indikator
No. Soal
Bentuk Soal
PG
IS
UR
1.    Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan pesan, ungkapan, cerita, dongeng, atau percakapan sederhana.
1.1  Mendengarkan dan memahami pesan.
Bacaan
Disajikan bacaan siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan
1


2


3


Gambar tentang kegiatan sehari-hari
Disajikan gambar, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan gambar
4


Disajikan gambar, siswa dapat menyelesaikan kalimat rumpang berdasarkan gambar
5


1.2   Mendengarkan percakapan sederhana.
Pacelathon  / percakapan
Disajikan percakapan, siswa dapat menemukan persamaan kata yang ada dalam percakapan
6


Disajikan percakapan, siswa dapat menemukan lawan kata yang ada dalam percakapan
7


1.3  Mendengarkan dongeng/cerita tokoh wayang
Wayang Punakawan
Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan nama tokoh Punakawan dalam gambar
8


Disajikan pertanyaan, siswa dapat menentukan gambar yang tepat untuk tokoh wayang Punakwan
9
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Materi
Indikator
No. Soal
Bentuk Soal

PG
IS
UR

2.    Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh.
2.1 Mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai kegiatan sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa tertentu.
Pertanyaan tentang kegiatan sehari-hari
Disajikan gambar, siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan gambar
10Disajikan kalimat tanya, siswa dapat melengkapi pertanyaan dengan kata tanya yang tepat
112.2 Menceritakan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa tertentu.
Bahasa krama dan ngoko
Disajikan kalimat ngoko, siswa dapat mengubah satu kata dalam kalimat menjadi krama
123.    Mampu membaca dan memahami berbagai teks pendek dengan teknik membaca bersuara dan membaca indah beberapa kalimat sederhana berupa cerita wayang, dongeng, dan geguritan
3.1 Membaca pemahaman teks pendek
Teks bacaan singkat
Disajikan bacaan singkat, siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan bacaan
134.    Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan secara tertulis dalam berbagai ragam bahasa Jawa dengan unggah-     ungguh.
4.1 Menulis kalimat sederhana
Kalimat sederhana
Disajikan gambar, siswa dapat melengkapi dengan  kalimat dengan kata yang tepat berdasarkan gambar
144.2. Menulis nama Gamelan, Punakawan, dan benda-benda di sekitarnya yang didiktekan
Gambar Gamelan
Disajikan gambar gamelan, siswa dapat menyebutkan nama gamelan sesuai gambar
15


1.    Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan pesan, ungkapan, cerita, dongeng, atau percakapan sederhana.
1.1 Mendengarkan dan memahami pesan.
Gambar tentang kegiatan sehari-hari
Disajikan gambar, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan gambar
16


1.2 Mendengarkan percakapan sederhana.
Pacelathon  / percakapan
Disajikan percakapan sederhana, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai percakapan
17


1.3  Mendengarkan dongeng/cerita tokoh wayang
Wayang Punakawan
Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan nama tokoh Punakawan dalam gambar
18


  Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Materi
Indikator
No. Soal
Bentuk Soal
PG
UR
2.      Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh.
2.1 Mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai kegiatan sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa tertentu.
Kalimat tanya
Disajikan kalimat  rumpang, siswa dapat mengisi dengan kata tanya yang tepat
19


2.2 Menceritakan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa tertentu.
Kalimat ngoko
Disajikan kalimat ngoko, siswa dapat mengubah menjadi kalimat krama
20


3.      Mampu membaca dan memahami berbagai teks pendek dengan teknik membaca bersuara dan membaca indah beberapa kalimat sederhana berupa cerita wayang, dongeng, dan geguritan
3.1 Membaca pemahaman teks pendek
Teks pendek
Disajikan bacaan pendek, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan
21


Lawan Kata
Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan lawan kata dari satu kata dalam kalimat tersebut
22


4.      Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan secara tertulis dalam berbagai ragam bahasa Jawa dengan unggah-     ungguh.
4.1 Menulis kalimat sederhana
Huruf tegak bersambung
Disajikan kalimat sederhana, siswa dapat menyalin kalimat dengan huruf tegak bersambung
23


4.2. Menulis nama Gamelan, Punakawan, dan benda-benda di sekitarnya yang didiktekan
Menulis nama benda
Disajikan gambar suatu benda, siswa dapat menuliskan nama benda sesuai dengan gambar
24


Menyebutkan fungsi benda
Disajikan gambar suatu benda, siswa dapat menyebutkan fungsi atau kegunaan benda sesuai dengan gambar
25


1.      Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan pesan, ungkapan, cerita, dongeng, atau percakapan sederhana.
1.3  Mendengarkan dongeng/cerita tokoh wayang
Menjawab Pertanyaan
Disajikan cerita wayang, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi cerita
26

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Materi
Indikator
No. Soal
Bentuk Soal
PG
IS
UR
1.      Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan pesan, ungkapan, cerita, dongeng, atau percakapan sederhana.
1.3  Mendengarkan dongeng/cerita tokoh wayang
Tokoh Punakwan
Disajikan pertanyaan tentang tokoh Punakawan , siswa dapat menuyebutkan 2 tokoh Punakawan
27


2.      Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh.
2.1 Mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai kegiatan sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa tertentu.
Kalimat tanya
Disajikan kata acak, siswa dapat menyusun menjadi kalimat tanya yang baik
28


5.      Mampu membaca dan memahami berbagai teks pendek dengan teknik membaca bersuara dan membaca indah beberapa kalimat sederhana berupa cerita wayang, dongeng, dan geguritan
3.1 Membaca pemahaman teks pendek
Teks pendek
Disajikan bacaan pendek, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan
29


4.    Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan secara tertulis dalam berbagai ragam bahasa Jawa dengan unggah-     ungguh.
4.1 Menulis kalimat sederhana
Membuat kalimat
Disajikan gambar, siswa dapat membuat kalimat berdasarkan gambar
30Previous
Next Post »
Thanks for your comment