Soal, Kisi, Kunci Jawaban Soal B Jawa UAS I Kelas 6 SD TA 2013/2014

KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER  (UAS) I
TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014MATA PELAJARAN     : BAHASA JAWA
KELAS                            : VI ( ENAM)
KURIKULUM                : KTSP
ALOKASI                       : 90 MENIT
JUMLAH SOAL             : 50 BUTIR SOAL
            BENTUK SOAL             :  I.   PILIHAN GANDA 35 BUTIR Nomor soal  1 s/d 35.
                                                        II.  ISIAN SINGKAT   10 BUTIR Nomor soal 36 s/d 45.
                                                               III. URAIAN                   5 BUTIR Nomor soal 46 s/d 50.
                                                                                                   No.
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Materi
Uraian Materi
Indikator
No. Soal
Bentuk soal
1
Mampu membaca dan memahami teks nonsastra,membaca
 Membaca pemahaman nonsastra
Teks nonsastra
Teks bacaan yang berjudul” Duren Bantal Emas “
Disajikan teks bacaan ,siswa dapat cerita /menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan.
1
PILGAN
2
Disajikan teks bacaan,siswa dapat memahami cerita tentang peristiwa yang dibaca.
2
PILGAN
3
Siswa dapat menjawab pertanyaaan sesuai dengan bacaan nonsastra
3
PILGAN
4

Medengarkan cerita anak

Menentukan Unsur unsur cerita anak
Disajikan unsur –unsur cerita siswa dapat menentukan unsur cerita
4
PILGAN
5Contoh contoh judu cerita anak
Disajikan judul cerita siswa dapat menentukan salah satu judul cerita
5
PILGAN
6

Melaporkan hasil pengamatan


Siswa mampu menyelesaikan kalimat yang telah disediakan sesuai dengan hasil pengamatan
6
PILGAN
7
Disajikan contoh jenis tanaman siswa dapat menentukan kegunaan salah satu jenis tanaman
7
PILGAN
8

Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui pembaca teks cerita anak dan cerita wayang
pidhato
Klimat penutu sesorah (pidhato)
Disajikan kalimat penutup pidhato(sesorah)siswa dapat menentukan kalimat penutup dalam pidhato
8
PILGAN
9
Siswa mampu menentukan langkah-langkah sebelum pidhato
9
PILGAN
10

Menebak jenis pekerjaan sesuai dengan pengamatan


Siswa mampu menentukan pekerjaan seseorang
10
PILGAN
11

Membaca tembang pangkur
Tembang pangkur
Tembang tembang macapat
Siswa mampu menyebutkan jumlah tembang macapat
11
PILGAN
12Ukara tembang pangkur
Siswa mampu menentukan jumlah guru wilangan
12
PILGAN
13
Siswa mampu menentukan guru gatra, guru wilangan lan guru lagu
13
PILGAN
14

Membaca kalimat dan mengartikan


Disajikan kalimat siswa dapat mengartikan kata yang tersedia
14
PILGAN
15


Tanda baca
Tanda baca titik,koma ,pitakon, seru
Disajikan kalimat siswa mampu memberikan tanda baca yang sesuai dengan kalimat
15
PILGAN
16Kata tanya apa,sinten,pinten ngapa
Disajikan kalimat tanya siswa dapat memberikan kata tanya yang tepat
16
PILGAN
17

Menulis kalimat berhuruf jawa  yang menggunakan pasangan          

Tulisan aksara jawa
Disajikan aksara jawa,siswa dapat membaca aksara jawa dan memilih dengan tepat
17
PILGAN
18
Disajikan kalimat ,siswa dapat menggunakan sandangan
18
PILGAN
19

Menulis kalimat berhuruf jawa  yang menggunakan pasangan          

Tulisan jawa
Disajikan aksara jawa,siswa dapat membaca aksara jawa sesuai kalimat
19
PILGAN
20

Melaporkan hasil pengamatan

Cara cara nabuh gamelan
Disajikan nama gamelan, siswa mampu cara memainkan gamelan
20
PILGAN
21
Siswa mampu menentukan  masa kemarau
21
PILGAN
22
Disajikan kalimat, siswa mampu menjawab kalimat sesuai dengan kalimat yang disediakan
22
PILGAN
23

Menyesuaikan kata sesuai dengan jenise

Pengertian imbuhan sa-
Disajikan kalimat siswa dapat menggunakan kata sa-
23
PILGAN
24Tegese utawa artine tembung
Disajikan kalimat siswa dapat mengartikan kalimat
24
PILGAN
25Paribasan
Disajikan kalimat siswa mampu menentukan peribahasa
25
PILGAN
26
Disajikan kalimat rumpang siswa dapat melengkapi kalimat
26
PILGAN
27

Mendengarkan cerita tokoh wayang


Siswa dapat menentukan tokoh wayang yang tidak termasuk punakawan pandhawa
27
PILGAN
28Jenise gamelan
Disajikan kalimat, siswa dapat melengkapi kalimat yang telah disediakan
28
PILGAN
29Jarwo dhosok
Disediakan kalimat siswa, dapat menentukan jarwa dhosok
29
PILGAN
30Ukara kromo
Disajikan kalimat rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat yang telah disediakan
30
PILGAN
31Kalimat kalimat yang mengutarakan rasa
Disajikan kalimat siswa dapat menentukan kalimat yang menyatakan rasa senang
31
PILGAN
32Bagian bagian kalimat
Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan obyek kalimat
32
PILGAN
33

Menulis pengalaman sendiri

Kata dasar (lingga)
Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan salah satu kata dasar
33
PILGAN
34Pacelathon (dialog)
Disajikan percakapan, siswa dapat melengkapi percakapan
34
PILGAN
35Kata penghubung
Disajikan dua kalimat, siswa mampu menggabungkan kedua kalimat menjadi satu kalimat
35
PILGAN
36Gambar Pandhawa lima
Disajikan gambar, siswa mampu menentukan gambar
36
ISIAN
37Kosok balen
Disajikan kalimat, siswa mampu menentukan antonim (kosok balen)
37
ISIAN
38

Membaca tembang pangkur

Tembang pangkur
Disajikan kalimat pangkur siswa mampu menentukan guru wilangan
38
ISIAN
39Ungkapan
Siswa mampu menentukan arti kata (teges)
39
ISIAN
40Jenise tanduran
Disajikan contoh tanaman, siswa dapat menentukan jenis tanaman
40
ISIAN
41Jenis jenis bandha
Disajikan jenis harta, siswa dapat menentukan jenis harta
41
ISIAN
42Bagian bagian layang ( surat)
Disajikan bagian-bagian surat, siswa dapat menentukan bagian-bagian surat
42
ISIAN
43Pengalaman peristiwa
Disajikan kalimat,siswa mampu menentukan peristiwa
43
ISIAN
44

Membaca tembang pangkur

Tembang pangkur
Disajikan tembang pangkur siswa dapat menentukan guru gatra
44
ISIAN
45
Siswa mampu menentukan guru lagu
45
ISIAN
46Kalimat kalimat krama
Disajikan beberapa kalimat, siswa dapat mengubah kalimat dengan krama
46
URAIAN
47

Menulis kalimat berhuruf jawa  yang menggunakan pasangan          

Aksara jawa
Disajikan kalimat, siswa dapat menyalin dengan aksara jawa.
47
URAIAN
48

Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui pembaca teks cerita anak dan cerita wayang

Pandhawa lima
Siswa dapat menyebutkan pandhawa lima
48
URAIAN
49Arti kata
Siswa mampu ngartikan kata
49
URAIAN
50Jenis jenis gamelan
Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis gamelan
50
URAIAN

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

                                                Mata Pelajaran            : Bahasa Jawa
                                                Kelas                           : VI ( enam )
                                                Hari / Tanggal :
                                                Waktu                         : 07.30  s.d   09.30  (90 menit)

PITUDHUH !
1.      Tulisen jeneng lan nomormu ana ing sisih tengen  nduwur ing lembar wangsulan !
2.      Wacanen saben pitakon kanthi patitis !
3.      Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep gampang!
4.       Telitinen maneh garapanmu sadurunge kok aturaken marang bapak / ibu gurumu!
  
Wacan ingisor iki kanggo nggarap soal nomer 1-3!
Wacanen kang premati !

Duren Bantal Emas
Bantal Emas iku jinising duren Unggul kanga sale saka Kabupaten Langkat,Sumatra Selatan. Wujude memper kukusan rada dawa. Bobote duren siji udakara telu nganti enem kilogram.Rupa kulite ijo semukuning nganti kuning banget, dene erine cendhak-cendhak, isine bias tekan patlikur pongge.

Duren sing daginge kandel iki dadi popular ing Sumatra Selatan. Kanthi tekstur daging woh sing alus tanpa sontrot, rasane legi anyles, lan rupane sing kuning nengsemake,duren iki dadi favorite wong akeh. Sanajan regane kapetung dhuwur, sijine antara Rp 15.000,00 tekan  Rp 25.000,00 nanging duren iki tetep disenengi lan laris manis.... (kapetik saka Remen Basa Jawi).

I.       Wenehana tandha ping(X)ing aksara a,b,c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener !
1.      Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku....
a.       Duren Emas                                             c. Bantal Duren
b.      Duren Bantal Emas                                 d. Bantal Emas
2.      Duren saka Sumatra Selatan iki daginge....
a.       cilik                                                          c.kandel
b.      gede                                                         d.tipis
3.      Rupane duren saka Sumatra Selatan iku....
a.       ijo semu kuning                           c. ijo semu coklat
b.      kuning semu ijo                           d. ijo banget
4.      Unsur crita kang ngemot pitutur utawa sesorah diarani....
a.       alur                                                           c. tema
b.      latar                                                          d.amanat
5.      Ing ngisor iki kang ora kalebu arane crita bocah yaiku....
a.       Kebo lan Wedus                                      c. Babad Tanah Jawi
b.      Semut lan Walang                                   d. Manuk Gagak lan Kendhi
6.      Gamelan iku digawe saka....
a.       perunggu                                                  c. tembaga
b.      perak                                                        d. emas
7.      Jinise woh-wohan kang godhonge bisa kanggo gawe jamu yaiku....
a.       semangka                                                 c. nanas
b.      kates                                                        d. jagung
8.      Tuladha penutup sesorah yaiku....
a.       Mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken saged mupangati.
b.      Kula aturaken maturnuwun bilih panjenenganrawuh.
c.       Dumateng para pepunden saha para lenggahan sedaya.
d.      Mekaten atur kula,menawi wonten kalepatan nuwun agunging pangapunten.
9.      Sadurunge nindakake sesorah utawa pidhato, becike....
a.       gawe cengkorongan                                 c. nyalin kesimpulane
b.      ngapalaken isine                                      d. aweh ngerti
10.  Wong kang pegaweane gawe keris diarani....
a.       kemasan                                                   c. gamel
b.      empu                                                        d. geram
11.  Tembang macapat cacahe ana....
a.       10                                                             c. 12
b.      11                                                             d. 13
12.  Sekar pangkur kang winarna.
Penggalan tembang pangku ing nduwur....guru wilangan
a.       8                                                               c. 10
b.      9                                                               d. 11
13.  Sing dudu pitakon gawe tembang macapat yaiku guru....
a.       wilangan                                                  c. gatra
b.      lagu                                                          d. mantra
14.  Astane simbah ora bisa diobahake.Tegese tembung astane yaiku....
a.       mripate                                                      c. wetenge
b.      tangane                                                      d. sirahe
15.  Sapa sing tuku klambi kae
Ukara ing nduwur sing pas diwenehi tanda....
a.       koma                                                        c. seru
b.      pitakon                                                     d. titik
16.  ... cacahipun aksara jawi?
a.       Sinten                                                       c. Sapa
b.      Pinten                                                       d. Ngapa
17.  Arjuna iku putra pandhawa kang angka....
a.        lim                                                        c. [lo[ro
b.      siji                                                       d. telu
18.  Supaya aksara diwaca “O” diwenehi....
a.       taling tarung                                            c. cecek
b.      wignyan                                                   d. wulu
19. ?akutuku k]mBilSz .
a.       Aku tuku klambi lima
b.      Aku nganggo klambi ayar.
c.       Aku tuku krambil sanga.
d.      Aku krambil lima.
20.    Kendhang olehe nabuh di....
a.       thuthuk                                                    c.damu
b.      tarungaken                                               d.keplak
21. Hawa ing mangsa ketiga biasane adhem....
a.       memplak                                                  c. thuntheng
b.      mbranang                                                 d. dhendhem
22. Nandur wit-witan iku kudu dirabuk lan disiram supaya....
a.       mati                                                          c. subur
b.      garing                                                       d. rusak23.Tukua bayem.... wae ya! Kanggo njangan bening.
Tembung kang mathuk kanggo ukara ing  nduwur yaiku....
a.       Satalen                                                     c. Satompo
b.      Saunting                                                  d. Sakranjang
24.  Darman negor gedang ... ing tegalan.
a.       sajanjang                                                 c.sauler
b.      saepek                                                     d.satundhun
25.  Dadi wong kudu jembar segarane.Jembar segarane tegese....
a.       sugih pangapura                                       c. sugih bandha
b.      sanutan                                                    d. sabar
26.  Jalukan ora wewehan.Paribasane yaiku....
a.       Merga saka welase,temahan rugi dhewe.
b.      Karep njaluk,emoh aweh
c.       Wong tua nyukupi penjalukane anak.
d.      Bodho lan pinter cilaka kabeh.
27.  Sing ora kalebu punakawane pandhawa yaiku....
a.       semar                                                       c. bawuk
b.      bawor                                                       d. petruk
28.  Gamelan iku digawe ana rong laras yaiku pelog lan....
a.       slendro                                                     c. gendhing
b.      mayora                                                     d. gendhang
29.  Guru iku nduweni jarwa dhosok yaiku....
a.       gulune kuru                                              c. wagu lan kuru
b.      ngguyu ngguyu                                        d. digugu lan ditiru
30.  Mas Joni ... pak guru supados maos geguritan wonten ing ngajeng kelas.
a.       dikongkon                                               c. didhawuhi
b.      diparingi                                                  d. didangu
31.  Ukara ing ngisor iki nudhuhake rasa seneng yaiku....
a.       Hore, bijiku apik!                                     c. Astaga,bukuku ketinggalan!
b.      Wah, aku ora sangu!                                d. Aduh,sikilku kesandung!
32.  Jumadi dolanan bal-balan ing lapangan.
Ukara ing ndhuwur lesane....
a.       ing lapangan                                            c. dolanan
b.      bal-balan                                                  d. jumadi
33.  Samsul maculi karangan kanggo nandur Lombok.
Maculi iku linggane....
a.       pacul                                                        c. paculi
b.      macul                                                       d. aculi
34.  Jono               : “Pak dhe tindak pundi bu lik?”
Bu lik             : “Arep menyang Magelang.”
Jono               : “Tindak Magelang nitih punapa,bu Lik?”
Bu lik             : “....”
Ukara kang trep kanggo nerusake pacelathon ing ndhuwur yaiku....
a.       Kula badhe nitih sepur.
b.      Kula badhe numpak sepur.
c.       Aku badhe nunggang sepur.
d.      Aku arep numpak sepur.
35.   Bocah kelas enem bae ora bisa...kowe lagi kelas loro.
Tembung pangiket sing pas kanggo dhapuk ukara ing nduwur yaiku....
a.       apa                                                           c. apa maneh
b.      maning                                                     d. sanajan
II.Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
36.               
Gambar ing sisih kiwe jenenge....
37.   Wardoyo bocah sing jujur .Kosok baline jujur yaiku....
38.  Cacahing baris wonten ing ing tembang macapat diarani guru....
39.  Awake Joni kuru semangka.Kuru semangka tegese....
40.  Uwi, gembili, ketela kalebu tanduran....
41.  Emas, berlian, perak , perunggu iku kalebu bandha rajabrana.
Jaran, kebo, sapi iku kalebu bandha raja....
42.  Kebumen,10 Nopember 2013
Ukara ing ndhuwur kalebu perangane layang kang diarani....
43.  Mangsa larang pangan iku kalebu mangsa....
44.   Sekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngurip
Ala lan becik punika
Prayoga kawruhana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ingkang tata karma
Den kaestri siyang ratri
....
Tembang ing ndhuwur ana ... gatra.
45.   Guru lagu tembang ing nduwur yaiku....

IV.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

46.  Ukara ing ngisor iki salinen nganggo kromo alus!
a.       Ibu lagi adus.
b.      Simbah ngumbe kopi susu.
c.       Bapak numpak sepeda motor.
Jawab :............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
47.  Salinen nganggo aksara jawa “Krambile digawe rucuh”.
Jawab :............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
48.  Aranana 3 putra Pandhawa lima!
Jawab :............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
49.  Apa tegese dawa tangane,dawa ususe,lan lunyu ilate!
Jawab :............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
50.  Tulisen 3 jenise perangan gamelan!
Jawab :............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Previous
Next Post »
Thanks for your comment