Bahasa Jawa UKK Kelas 3 SD Semester 2 TA 2104/2105

I.      Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d kang ko anggep bener !
Wacan kanggo soal nomer 1 – 5
Gamelan
Sing diarani gamelan kuwi, piranti kanggo ngiringi pagelaran wayang kulit, kethoprak utawa campur sari. Gamelan iku kabudayan saka para leluhur. Gamelan digawe saka tembaga, kuningan lan wesi. Tukang nabuh gamelan diarani niyaga. Yen sing nglekokake wayang diarani dhalang.
Perangane gamelan kuwi : gong, bonang, kendang, siter, rebab, saron, peking, kenong, ketipung, kempul, slenthem, demung, suling, kecer.

1.     Pagelaran wayang iku kalebu kabudayan ….
A.    Nasional                                         C.  Manca
B.    Tradisional                                      D.  India
2.     Tukang nglakokake wayang diarani ….
A.    dhalang                                          C.  sinden        
B.    niyaga                                            D.  waranggana
3.     Piranti kanggo ngiringi pagelaran wayang diarani ….
A.    Rebana                                           C.  Campur sari
B.    Musik                                             D.  Gamelan
4.     Tukang nabuh gamelan diarani ….
A.    sinden                                            C.  masinis
B.    kusir                                               D.  niyaga
5.     Sing ora kalebu piranti gamelan yakuwi ….
A.    gong                                              C.  gitar
B.    bonang                                           D.  kecer
6.     Ngisor iki piranti gamelan sing dikeplak ….
A.    suling                                             C.  kendhang
B.    rebab                                              D.  siter
7.     Gamelan kuwi digawe saka ….
A.    kuningan lan wesi                            C.  wesi lan atom
B.    kayu lan benang                              D.  benang lan wesi
8.     Kesenian tradisional wayang asale saka ….
A.    Jawa Barat                                      C.  Jawa Timur
B.    Jawa Tengah                                   D.  Banten

Wacan kanggo soal nomer 9 – 10
Nakula lan Sadewa
Nakula lan Sadewa iku bocah kembar anake Pandhu Dewanata. Nakula lan Sadewa pandhawa nomer 4 lan 5.
Nakula lan Sadewa pada duweni jeneng liya. Nakula duweni jeneng Damagrantika, Sadewa duweni jeneng Sudamala.

9.     Nakula lan Sadewa duweni watak ….
A.    becik                                              C.  serakah
B.    ala                                                  D.  durhaka
10.  sadewa iku pandawa nomer ….
A.    2                                                    C.  4
B.    3                                                    D.  5
11.  Ngapusi iku tumindak ….
A.    apik                                                C.  prayaga
B.    jujur                                                D.  ala
12.  Kejaba Nakula lan Sadewa, pandawa sing duweni watak becik yakuwi ….
A.    Kurawa                                           C.  Arjuna
B.    Rahwana                                         D.  Buta galak
13.  Ing ngisor iki sing duweni watak apik ….
A.    Rahwana                                         C.  Batharakala
B.    Gatot Kaca                                     D.  Patih Sakipu
14.  Kabudayan kudu dilestarikake supaya ….
A.    ora ilang                                         C.  sirna
B.    apik                                                D.  tambah ngrembaka

Wacan kanggo soal nomer 15 – 19
Punakawan
Semar duwe anak cacahe telu
Yaiku : Gareng, Petruk lan Bagong
Semar Gareng Petruk lan Bagong diarani punakawan
Punakawan kuwi abdine Rajen Arjuna
Gareng sikile gejik
Petruk pawakane kuru lan duwur
Bagong duweni pawakan weteng lan bokonge gede

15.  Pira cacahe punakawan ….
A.    4                                                    C.  2
B.    3                                                    D.  1
16.  Anake Semar sing wuragil jenenge ….
A.    Gareng                                           C.  Petruk
B.    Bagong                                          D.  Arjuna
17.  Bagong duweni pawakan ….
A.    irunge dawa                                    C.  sikile gejik
B.    awake kuru                                      D.  wetenge gede
18.  Kabeh punakawan duweni watak ….
A.    ala                                                  C.  murka
B.    becik                                              D.  durhaka
19.  Sing diarani punakawan kuwi ….
A.    Semar, Gareng, Arjuna, Sadewa
B.    Semar, Nakula, Gareng, Bagong
C.    Semar, Gareng, Petruk, Bagong
D.    Semar, Arjuna, Petruk, Bagong
20.  Ing ngisor iki sing duweni watak ala, yakuwi ….
A.    Bathara Kala                                   C.  Sadewa
B.    Nakula                                            D.  Arjuna


II.    Isenana titik-titik ngisor iki nganggo tembung sing bener !
21.  Tukang nglakokake wayang diarani ….
22.  Gamelan digawe saka ….
23.  Kesenian wayang asale saka ….
24.  Tukang nabuh gamelan diarani ….
25.  Pandhawa cacahe ana ….
26.  Anake Semar sing wuragil jenenge ….
27.  Gatut Kaca bisa mabur tanpa ….
28.  Petruk duweni pawakan …. lan …..
29.  Bathara kala duweni watak ….
30.  Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ….

III.   Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !
31.  Sapa bae sing diarani punakawan ?
32.  Gamelan kuwi akih cacahe, aranana 5 bae !
33.  Sebutake jeneng-jenenge wayang, 5 bae !
34.  Sapa sing diarani dhalang ?

35.  Apa sebabe kabudayan kudu dilestarikake ?
Previous
Next Post »
Thanks for your comment