UAS I Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 TA 2014/2015


Wacanen kanthi permati!
Nonton Wayang
                Jam setengah sanga bengi gamelan wiwit talu. Swarane gamelan rampak runtuut amarga sing nabuh niyagane mumpuni. Bengi iku para niyaga nganggo blangkon lan beskap sragam. Warangganane ana papat kabeh ayu-ayu tur swarane becik-becik.
                Jam sanga bengi swarane gamelan suwuk. Ki dhalang wiwit manggung, katon mrabawani. Ki Dhalang pancen wis kondhang amarga antawecanane pantes, swarane bergas, nguwasani gedhung, tur pinter mbanyol.
                Bengi iku lakone laire Gathotkaca. Critane mangkene. Nalika bayi pusere Gathotkaca ora isa dikethok nganggo gaman apa wae. Permadi pamane Gathotkaca banjur ngampil gaman kedhewatan kanga ran Kunta Jayadanu. Emane mung oleh warangkane awit gamane dhewe kleru diwenehake Surya Putra. Saka keparenge Dewa, senajan mung awujud warangka nanging bisa kanggo ngethok pusere Gathotkaca.
                Sawise pusere bisa dikethok Gathotkaca di jedi ana kawah Candradimuka dening dewa. Panjedhine diwori saliringgegaman, mula Gathotkaca dadi otot kawat balung wesi, sekti mandraguna.

I.     Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c utawa d kang dadi wangsulan kang paling bener!
1.     Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ….
        a.   nonton sirkus                                                          c.   nonton wayang
        b.   nonton jaranan                                                      d.   nonton pasar malem

2.     Wong sing pegaweyane nabuh gamelan arane ….
        a.   niyaga                                                                      c.   waranggana
        b.   wiraswara                                                                d.   wirapradangga

3.     Lakone wayang bengi iku yaiku ….
        a.   Laire Wisanggeni                                   c.   Laire Abimanyu
        b.   Laire Gathotkaca                                  d..  Laire Bima

4.     Pamane Gatjotkaca kang ngampil gaman kadhewatan yaiku ….
        a.   Nakula                                                                     c.   Setyaki
        b.   Sadewa                                                                    d.   Harjuna

5.     Karana panjedhine diwori saliring gaman mula candrane Gathotkaca ….
        a.   otot kawat balung wesi                                        c.   otot waja balung wesi
        b.   otot wesi balung kawat                                        d.   otot wesi balung waja

6.     Garwane Prabu Rama aran dewi ….
        a.   Madrim                                                                   c.   Kunthi
        b.   Shinta                                                                      d.   Arimbi

7.     Perang antarane Sugriwa karo Suballi diarani ….
        a.   ribet                                                                          c.   ruwet
        b.   riwet                                                                         d.   ruket

8.     Ngarang uga diarani ….
        a.   nulis buku                                                               c.   nggambar buku
        b.   ngarang buku                                                         d.   nulis kaligrafi

9.     Adhine Rahwana jenenge ….
        a.   Karna                                                                       c..   Kresna
        b.   Kumbakarna                                                          d.   Rama wijaya

10.  Aku (maca) laying kanggo simbah. Tembung maca kang bener yaiku ….
        a.   macake                                                                   c.   macaken
        b.   macakkna                                                              d.   macakake

11.  Aja mung sedhela, mampirmu sing ….
        a.   suwe                                                                         c.   wengi
        b.   cepet                                                                        d.   kesuwen

12.  Satriya Pandhawa iku turning Prabu ….
        a.   Kresna                                                                     c.   Pandhu
        b.   Dasamuka                                                              d.   Rama

13.  Jenenge manuk mitrane Dasarata yaiku ….
        a.   Jatayu                                                                      c.   Suballi
        b.   Sugriwa                                                                    d.   wanara

14.  Pak guru … supaya bocah-bocah tuku buku
        a.   akon                                                                         c.   dhawuh
        b.   ngakon                                                                    d.   ngekon

15.  Aja encer-encer bubure, sing rada ….
        a.   kenthel                                                                     c.   legi
        b.   encer                                                                        d.   lumer

II.    Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kurung sing kog anggep bener!
16.  Aja rame-rame simbah lagi            (…)            a.   Rahwana
17.  Raja Alengka                                   (…)           b.   lima
18.  Abot … ditandangi bareng-bareng   (…)          c.   ukara prentah
19.  Pandhawa                                         (…)         d.   papat
20.  Satriya Madukara                             (…)          e.   entheng
                                                       f.   Janaka  g.   Bisma

III. Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
21.  Panahe Prabu Rama arane ….
22.  Utusane Prabu Rama nggoleki Dewi Shinta yaiku ….
23.  Dewi Shinta dipingit ana ….
24.  Supaya bisa ngarang sing apik kang perlu digatekake yaiku nemtokake ….
25.  Nis, tulung (gawa) bukuku sing akeh iki. Tembung gawa kang bener yaiku ….
26.  Ibu ngakon sinau Anisah. Basa kramane sing bener yaiku ….
27.  Aja lirih-lirih ngomongmu sing ….
28.  Ramane para Pandhawa yaiku ….
29.  Kang nglakokake wayang diarani ….
30.  Gathotkaca satriya ing ….
Previous
Next Post »
Thanks for your comment