Soal UTS 1 Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 TA 2017/2018

Mata Pelajaran
: BAHASA JAWA
Nama :
Kelas
: III (Tiga)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 90 MenitLATIHAN VOLI
Saben dina Setu, bocah-bocah kelas III A ana wulangan olahraga. Olahraga iki diwiwiti jam 08.00 esuk. Lumrahe, yen olahraga mesthi bocah-bocah padha nggawa kaos ganti. Tujuane supaya olahraga isih ana wulangan liyane. Dina iku latihan voli. Voli iku olahraga sing saben sakregu ana enem wong. Sing diwulangake, ing antarane nyemes, nyervis lan ngoper.

     I.          Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1.      Bocah-bocah kelas pira sing lagi latihan voli?
...............................................................................................................................
2.      Saben dina apa bocah kelas III A ana wulangan voli?
............................................................................................................................. ...
3.      Jam pira anggone miwit olahraga kelas III A?
............................................................................................................................. ...
4.      Ana wong pira saben sak regu voli?
...............................................................................................................................
5.      Sabutna apa wae sing diwulangake ana ing latihan voli?
............................................................................................................................. ...


  II.          Wenehana tanda ping (X) aksara a, b, c utawa d sing paling bener!!
1.      Olahraga sing sbaen sakregu ana wong 6 yaiku…………
a. Bal-balan                         c. Badminton
b. Voli                                 d. Catur
2.      Wong sing sregep olahraga bakal…………..
a. Lara                                 c. Sehat waras
b. Gatelen                           d. Cilik awake
3.      Bapak tindak dhateng kantor.
Yen diowahi dadi basa ngoko dadi……….
a. Bapak ing kantor                        c. Bapak menyang kantor
b. Bapak lunga menyang kantor      d. Bapak lunga kantor
4.      Atine Basuki seneng banget amarga oleh hadhiah sepedha anyar.
Tembung liyane seneng yaiku……………..
a. Gela                                            c. Bungah
b. Gopo                                          d. Susah
5.      Ing ngisor iki kalebu tembang dolanan kajaba…………
a. Ilir-ilir                                          c. Jamuran
b. Menthog-menthog                      d. Susah
6.      Isma nyaponi kelase dhewe.
Wasesane ukara iki yaiku………….
a. Isma                                            c. Kelase
b. Nyaponi                                     d. Dewe
7.      Sawah ing kulon desaku katon ijo……………..
a. Royo-royo                                  c. Memplak
b. Mbranang                                   d. Ijo
8.      Menawa ngomong karo wong sing luwih tuwa kudu migunakake basa…….
a. Krama                                         c. Sembrana
b. Ngoko                                         d. Sembarangan
9.      Bocah cilik iku playune rikat banget.
Rikat tembung liyane…………………
a. Banter                                         c. Rindhik
b. Alon                                            d. Nggenah
10.  Yoyok didukani pak Guru amargo mbolos sekolah.
Didukani ngokone……………
a. Disenengi                                    c. Dikongkon
b. Diseneni                                      d. Dikandhani


III.          Isenana nganggo tembung-tembung kang bener!
1.      …………………………………….regane buku tulismu, Han?
2.      Budhe Hani mirsani TV. Yen dingokokake dadi…………………..……………
3.      Ibu dhateng warung mundhut tiganTigan basa ngokone………………………
4.      “Padha mara” Yen ditulis Jawa dadi………………………….…………………
5.      Yen ditulis latin unine………..…………………………………
6.      Tembang “Jamuran” kalebu tembang ………………………………………….
7.      Budhe Wati maca koran. Koran minangka………………………………………
8.      Sawise latihan wetengku krasa ngelih, Tembung liyane ngelih yaiku ………….
9.      Andhina nulis layang. Jejere ukara iki yaiku…………………………………….
10.  Mbah lara untu.Yen dikramakna dadi ………………..………………………….

IV.          Wangsulana kanthi premati!

1.      Maheni tuku gula pasir ing warung
Udhalen ukara kasebut miturut jejer, wasesa, lesan lan katrangane!
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
2.      Gawea ukara sing ana jejer, wasesa, lesan lan katrangan!
............................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................
3.      Kramakna ukara ing ngisor iki!
Bapak tuku sandhal ing pasar
............................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................
4.      Tulisan aksara latine!
............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...
5.      Tulisen nganggo aksara Jawa!
Dasa nama 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
Previous
Next Post »
Thanks for your comment