Soal dan Kunci UAS I Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 TA 2014/2015

Nama : ........................................


PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT DINAS DIKPORA UNIT KECAMATAN ADIMULYO
SD NEGERI .................................


ULANGAN AKHIR SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mata Pelajaran              : Bahasa Jawa
Kelas                             : IV (empat)
Hari / Tanggal               : 
Waktu                           : 


PITUDUH !
1.      Tulisen jenengmu ana ing sisih tengen nduwur !
2.      Wacanen saben soal kanthi permati !
3.      Garapen dhisik soal sing kok anggep luwih gampang !
4.      Telitinen maneh garapanmu sadurunge kok aturake marang Bapak utawa Ibu gurumu !

Wacanen kanthi permati !

Mengeti Dina Kamardikan Ing Sekolah

Saben Agustusan, ing sekolah mesthi rame. Tanggal 17 Agustus, biasane dianakake upacara bendera. Ana sing upacara ing sekolahan, ana sing upacara ning kecamatan. Umume sadurunge tanggal 17 Agustus ing sekolah-sekolah dianakake maneka lomba-lomba iki kanthi tujuan supaya katon regeng mapag tekane dina Kamardikan Republik Indonesia.
Lomba-lomba kuwi arupa lomba balap karung, lomba mangan krupuk, lomba cerdhas-cermat lan uga biasane ana lomba seni.Peserta kang melu lomba bisa nyalurake minat lan bakate. Kajaba kuwi, peserta bisa uga ngukur kapinteran lan kemampuanne. Lan aja lali, sing prestasine dhuwur kudu dipisungsungake kanggo Nusa lan Bangsa.
Kapetik saka : Remen Basa Jawi 4
kaca 5-6

I.         Ukara-ukara ing ngisor iki garapen nganggo tembung kang mathuk !

1.      Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku ....
2.      Kamardikan Republik Indonesia dipengeti saben tanggal ....
3.      Nalika pitulasan biasane dianakake ....
4.      Tujuane dianakake lomba ing tujubelasan yaiku ....
5.      Lomba apa bae saben pitulasan ....
6.      Pak Tani nandur pari ing mangsa ....
7.      Wit pari iku arane ....
8.      Jahe, kunir, kencur, iku klebu bangsane ....
9.      Tembung kang durung owah saka asale diarani ....
10.  “Nulis” tembung linggane ....
11.  Pandhawa cacahe ana ....
12.  Raden Janaka iku satria ing ....
13.                                           Tokoh wayang iki arane ....


14.  Pak guru nggawa buku saka kantor.
Tembung nggawa basa kramane ....
15.  Anak loro wadon kabeh diarani ....
16.  ?yuni tuku ste.
17.  Kembang krambil diarani ....
18.  Semar, gareng, petruk, diarani ....
19.  Panggonan kanggo adol lan tuku barang diarani ....
20.  “gareng” yen di tulis nganggo aksara jawa dadi ....

II.      Wangsulana kang patitis pitakon-pitakon ing ngisor iki !
21.  Tembung ing ngisor iki dhapuken dadi ukara kang becik !
kopi – Bapak – ngunjuk – sampun
Wangsulan : ........................................................................................................................................
22.  Gawea ukara nganggo tembung “tuku”
Wangsulan : ........................................................................................................................................
23.  Ukara ngisor iki kramakna !
Pak Guru lunga sekolahan nunggang sepedha motor
Wangsulan : ........................................................................................................................................
24.  Aranana 3 tembang macapat !
Wangsulan : ........................................................................................................................................
25.  Tulisen nganggo aksara jawa !
“ Budi maca buku ”
Wangsulan : ........................................................................................................................................


KUNCI JAWABAN


ULANGAN AKHIR SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mata Pelajaran              : Bahasa Jawa
Kelas                             : IV (empat)
Hari / Tanggal               :


I.                   1.      Mengeti Dina Kamardikan ing Sekolahan
2.             Tanggal 17 Agustus
3.             upacara / lomba-lomba
4.             supaya suasane katon regeng
5.             balapan karung, mangan krupuk, cerdhas cermat lsp
6.             mangsa rendheng
7.             damen
8.             empon-empon / apotik hidup
9.             tembung lingga
10.         tulis
11.         5
12.         madukara
13.         werkudara
14.         ngasta
15.         kembang sepasang
16.         yuni tuku sate
17.         manggar
18.         punakawan
19.         pasar
20.         ?g[r=.

II.                21.    Bapak sampun ngunjuk kopi
22.         Adhiku tuku es cream (kebijaksanaan guru)
23.         Pak guru tindak sekolahan nitih sepedha motor
24.         Pocung, gambuh, dandhanggula (kebijaksanaan guru)
25.         ?bufi mc buku.

Skor penilaian
I      Skor 2 = 20 x 2    = 40
II.      Skor 3 =   5 x 3    = 15
Jumlah skor          = 55

NA = 
Previous
Next Post »
Thanks for your comment